Download Table of Contents Print this page

Voordat U Begint; Vóór Het Eerste Gebruik - AEG AX9 Series Instruction Book

Advertisement

Table of Contents
Elektrische informatie
WAARSCHUWING! Voorkom gevaar voor brand of een
elektrische schok.
Als u niet zeker weet of het stopcontact
voldoende geaard of beschermd wordt door een
tijdvertragingszekering of stroomonderbreker, laat dan
een gekwalificeerd elektricien het juiste stopcontact
installeren in overeenstemming met de nationale
elektrische wetgeving en de van toepassing zijnde lokale
regels en verordeningen.
Gebruik geen verlengsnoer of adapterstekker.
Trek het apparaat nooit uit door aan het netsnoer te
trekken. Grijp de stekker altijd stevig vast en trek die
rechtstreeks uit het stopcontact.
Het netsnoer niet knellen, buigen of knopen in leggen.
Het netsnoer niet knippen of beschadigen. Als het
netsnoer beschadigd is, mag het enkel vervangen worden
door een erkende Electrolux-onderhoudstechnicus. Dit
apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker
zelf kunnen worden gerepareerd of onderhouden. Bel
altijd een erkende Electrolux-onderhoudstechnicus voor
reparaties.
Als het netsnoer beschadigd is, moet deze door de
fabrikant of diens technische dienst, of een gelijksoortig
gekwalificeerd persoon vervangen worden, om
gevaarlijke situaties te voorkomen.
Zorg ervoor dat u het systeem van het stroomnet
loskoppelt alvorens het te reinigen.
Veiligheidsmaatregelen
OPGELET! Vermijd ernstig of dodelijk letsel.
Steek of plaats geen vingers of voorwerpen in de zone van
de luchtuitlaat of in het voorste rooster van het apparaat.
Het apparaat niet in- of uitschakelen door de stekker
uit het stopcontact te halen of door de voeding aan de
elektriciteitskast uit te schakelen.
In het geval van een storing (vonken, brandlucht, enz.)
dient u de werking van het apparaat onmiddellijk de
onderbreken, het netsnoer los te koppelen en een erkende
Electrolux-monteur te bellen.
Bedien het apparaat niet met natte handen.
Trek niet aan het netsnoer.
OPGELET! Voorkom letsel of schade aan het apparaat of
andere eigendommen.
Richt de luchtstroom niet op open haarden of andere
soortgelijke warmtebronnen, want dat kan leiden tot
aanwakkering van vlammen.
Klim niet op het apparaat en plaats er geen voorwerpen
op.
Hang geen voorwerpen aan het apparaat.
Plaats geen schalen met vloeistoffen op het apparaat.
Schakel het apparaat uit aan de stroombron wanneer het
voor langere tijd niet zal worden gebruikt.
Gebruik het apparaat met geplaatst luchtfilter.
Het inlaatrooster, de uitlaatzone en uitlaatpoorten niet
blokkeren of afdekken.
Zorg ervoor dat eventuele elektrische/elektronische
apparatuur altijd op 30 cm afstand staat van het apparaat.
VERWIJDERING
Dit symbool op het product of op de verpakking
geeft aan dat het product niet behandeld mag
worden als huishoudelijk afval.
Breng uw product ter recycling naar een officieel
inzamelpunt of naar een servicecentrum van
Electrolux, waar de batterij en de elektrische
onderdelen op een veilige en professionele wijze
42
kunnen worden verwijderd en gerecycled. Volg de
regels in uw land voor de aparte inzameling van
elektrische producten en heroplaadbare batterijen.
NEDERLANDS
Bedankt dat u voor het Electrolux-luchtfilter AX9-40/
AX9-60 gekozen hebt.
Gebruik altijd originele accessoires en
reserveonderdelen voor de beste resultaten. Dit
product is ontworpen om het milieu te sparen.
Alle plastic onderdelen zijn gemarkeerd voor
recyclingdoeleinden.

VOORDAT U BEGINT

• Lees deze handleiding zorgvuldig door.
• Controleer of alle beschreven onderdelen
meegeleverd zijn.
• Let vooral op de veiligheidsmaatregelen!
Afbeelding pagina's 4-5
VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK
Plaats het product volgens de onderstaande
instructies voor een optimale werking en
resultaten:
1
Gebruik het luchtfilter in een afgesloten ruimte.
Sluit alle deuren, ramen en andere openingen in
de buitenmuren van de kamer.
2
Plaats het luchtfilter op een locatie waar de
luchtstroom op de bovenkant van het apparaat
niet belemmerd wordt.
3
Het apparaat moet op een waterpas vloer
geplaatst worden die zijn gewicht kan houden.
4
Er moet minimaal een vrije ruimte van 30 cm rond
het apparaat aanwezig zijn.
Verwijder de beschermende plastic zak uit het
meerlaagse filter:
5
Trek de stoffen handgreep naar buiten om de
deur van de luchtinlaat te verwijderen.
6
Trek het meerlaagse filter eruit door aan de
handgreep te trekken.
7
Verwijder de beschermende plastic zak uit het
meerlaagse filter.
8
Plaats het meerlaagse filter opnieuw in het
apparaat.
BEDIENINGSINSTRUCTIES
HET APPARAAT AANZETTEN
9
Steek de stekker in het stopcontact en tik (aanraken
en loslaten) op de " " knop om het aan te zetten.
OPMERKING: Het duurt ongeveer 10 seconden
voordat de sensor de luchtkwaliteit geanalyseerd
heeft. Gedurende deze tijd zal de led voor het laden
en van de luchtkwaliteit langzaam wit knipperen.
Bij iedere inschakeling van het apparaat wordt
de SLIMME stand automatisch geactiveerd en de
ventilator zal op een laag toerental draaien totdat
de analyse van de luchtkwaliteit voltooid is.
GB
EN
DA
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NL
NO
PT
SV
www.aeg.com

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ax9-40Ax9-60

Table of Contents