Download Table of Contents Print this page

Tr - Tr - Miele GOURMET HBBL 71 Manual

Perforated baking tray

Advertisement

Table of Contents
Gurme-Fýrýn Tepsisi, delikli
Delikli Gurme-fýrýn tepsisi aþaðýdaki mo-
dellerin 55 cm ve 60 cm geniþliðinde
Miele fýrýnlarýnda kullanýlabilir.
– H 23xx / H 24xx / H 26xx,
– H 47xx / H 48xx,
– H 5xxx,
– H 6xxx.
Tepsiyi ayný þekilde aþaðýdaki fýrýn özel-
likli buharlý fýrýnlarda da kullanabilirsiniz.
– DGC 508x / 509x XL,
– DGC 65xx / 66xx / 67xx / 68xx XL.
Mikrodalga-kompakt fýrýnlar ve 60 cm
geniþliðinden daha büyük fýrýnlar içinr
delikli gurme fýrýn tepsisi uygun deðildir.
Kullaným Seçenekleri
Delikli gurme fýrýn tepsisini þu ürünler
için kullanmayýnýz:
– kek hamuru gibi akýþkan
hamurlar için,
– sýkma hamurlar gibi piþme
sýrasýnda sulanan hamurlar
için,
– kruvasan veya balýk çubuklarý
gibi çok yaðlý ürünler için.
– üstüne sývý sürülmüþ veya
çekirdekler serpilmiþ hamurlar
için üzerine þeker serpilmiþ
hamurlar için.
– balýk ve et piþirmek için.
Böylece fýrýn tabanýnýn gereksiz yere
kirlenmesini önlemiþ olursunuz.
Taze Piþirilen Fýrýn Ürünleri
Delikli gurme fýrýn tepsisi daha çok yeni
hazýrlanan mayalý hamurlar ve Quark-
Yaðlý hamurlarýn piþirilmesi için uygun-
dur
Beyaz ekmek, mayalý küçük ekmekler
ve tepsi kekleri için en iyi fýrýnda piþirme
sonuçlarý alýnýr,
– yumuþacýk ekmekler,
– eþit kýzarma ve
– güzel görünüm.
Dondurulmuþ-/Hazýr Ürünler
Delikli gurme fýrýn tepsisini dondurulmuþ
ve taze hazýr yiyeceklerin piþirilmesi için
kullanabilirsiniz.
Özellikle pomfrit(patates kýzartma) ve
önceden piþirilmiþ küçük ekmekler yeni-
den fýrýnlanýrken gevrek olurlar.
Kurutma/Fýrýnda Kurutma
Meyve sebze kurutma iþleminde delikli
gurme fýrýn tepsisi çok uygundur.
Elma halkalarýnýn, erik ve domateslerin
kurutulmasý ve hýzlý kurutulmasý için
kullanýlýr.
Tarifler
Gurme fýrýn tepsisi için cihazla birlikte
verilen tariflerden faydalanabilirsiniz.
Kendi tariflerinizle piþirirken bunlara da
bakabilirsiniz.

TR - tr

61

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents