Download  Print this page

Darbo Vietos Sauga - Makita DUR190U Instruction Manual

Cordless grass trimmer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Darbo vietos sauga

1.
Naudokite įrankį tik esant geram matomumui ir tik
dieną. Nenaudokite įrankio tamsoje arba esant rūkui.
2.
Įrankio nenaudokite sprogioje aplinkoje,
pavyzdžiui, ten, kur yra degių skysčių, dujų
arba dulkių. Įrankis kelia žiežirbas, kurios gali
uždegti dulkes arba degius garus.
3.
Darbo metu niekada nestovėkite ant nestabilaus
ar slidaus paviršiaus arba ant stataus šlaito.
Šaltuoju metų laiku saugokitės ledo ir sniego
bei visada užtikrinkite saugią kojų atramą.
Darbo metu aplinkiniai asmenys arba gyvūnai
4.
turi būti ne mažesniu kaip 15 m atstumu iki
įrankio. Kam nors artėjant išjunkite įrankį.
5.
Niekuomet nenaudokite įrankio, jei netoliese
yra žmonių, ypač vaikų ar naminių gyvūnų.
6.
Prieš darbą apžiūrėkite darbo zoną, ar joje
nėra akmenų ar kitų kietų objektų. Jie gali būti
išsviesti arba sukelti pavojingą atatranką ir sunkiai
sužaloti ir (arba) sugadinti turtą.
7.
ĮSPĖJIMAS: Naudojantis šiuo gaminiu gali
susidaryti dulkės, kurių sudėtyje yra cheminių
medžiagų, galinčių sukelti kvėpavimo takų ar
kitas ligas. Tarp šių cheminių medžiagų gali
būti pesticiduose, insekticiduose, trąšose
ir herbiciduose naudojamų mišinių. Kuo
dažniau dirbate tokius darbus, tuo didesnis
šių medžiagų keliamas pavojus. Norėdami
sumažinti šių chemikalų poveikio galimybę,
dirbkite gerai vėdinamose patalpose ir naudo-
kite patvirtintas apsaugines priemones, pvz.,
kaukes, saugančias nuo dulkių ir specialiai
sukurtas mikroskopinėms dalelėms sulaikyti.
Elektros ir akumuliatoriaus sauga
Saugokite įrankį nuo lietaus ir nenaudokite jo
1.
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į įrankį patekęs
vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
2.
Sugedus jungikliui, elektros įrankiu naudotis
negalima. Bet koks įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, kelia pavojų, jį būtina pataisyti.
Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte
3.
įrankio. Prieš įdėdami akumuliatorių, prieš
paimdami ar nešdami įrankį, visuomet pati-
krinkite, ar išjungtas jo jungiklis. Nešant įrankį
uždėjus pirštą ant jo jungiklio arba įjungiant įrankį
į elektros tinklą, kai jo jungiklis yra įjungtas, gali
įvykti nelaimingas atsitikimas.
4.
Nemeskite akumuliatoriaus (-ių) į ugnį.
Akumuliatoriaus elementas gali sprogti.
Pasitikrinkite, ar vietiniai įstatymai nenurodo spe-
cialaus išmetimo būdo.
Neatidarykite ir neardykite akumuliatoriaus (-ių).
5.
Ištekėjęs elektrolitas yra ėsdinančioji medžiaga, kuri
gali pažeisti akis ar odą. Nurytas jis gali apnuodyti.
6.
Nenaudokite akumuliatoriaus lyjant arba drė-
gnose vietose.
Paruošimas naudoti
1.
Prieš montuodami arba reguliuodami įrankį,
išimkite akumuliatoriaus kasetę.
2.
Prieš naudodami pjoviklio ašmenis, užsidėkite
apsaugines pirštines.
3.
Prieš įdėdami akumuliatoriaus kasetę, patikrinkite, ar
įrankis nesugadintas, ar nėra atsilaisvinusių varžtų
(veržlių) arba ar jis tinkamai surinktas. Pagaląskite
atšipusius pjoviklio ašmenis. Jei pjoviklio ašme-
nys yra sulinkę arba sugadinti, juos pakeiskite.
Patikrinkite, ar visos valdymo svirtys ir jungikliai vei-
kia be sutrikimų. Nuvalykite ir išdžiovinkite rankenas.
4.
Niekada nebandykite įjungti įrankio, jeigu
jis yra sugadintas arba nevisiškai surinktas.
Antraip galima sunkiai susižeisti.
Sureguliuokite perpetinį diržą ir rankeną, kad
5.
jie atitiktų naudotojo ūgį.
6.
Įdėdami akumuliatoriaus kasetę, laikykite pjo-
vimo priedą toliau nuo kūno ir bet kokio kito
objekto, įskaitant žemę. Įjungus, jis gali pradėti
suktis ir sužaloti arba sugadinti įrankį ir (arba) turtą.
Prieš jungdami įrankį, pašalinkite visus regu-
7.
liavimo raktus, veržliarakčius ar apsauginius
ašmenų gaubtus. Palikę priedą ant besisukan-
čios įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
8.
Pjovimo įrankis turi būti su apsauginiu gaubtu.
Niekada nenaudokite šio įrankio, jei apgadinti
arba nuimti jo apsauginiai gaubtai!
Įsitikinkite, kad nėra jokių elektros laidų, van-
9.
dentiekio vamzdžių, dujų vamzdžių ir pan.,
kuriuos pažeidus įrankiu gali kilti pavojus.
Naudojimas
Esant avarinei situacijai nedelsdami išjunkite įrankį.
1.
Jei darbo metu pajuntate neįprastą veikimą
2.
(pvz., triukšmą, vibraciją), išjunkite įrankį ir
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Nenaudokite
įrankio, kol nenustatysite priežasties ir jos
nepašalinsite.
Išjungus įrankį, pjovimo priedas dar kurį laiką
3.
sukasi. Neskubėkite liesti pjovimo priedo.
Dirbdami naudokite perpetinį diržą. Tvirtai
4.
laikykite įrankį dešinėje pusėje.
5.
Nepersisverkite. Visuomet tvirtai stovėkite
ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Stebėkite,
ar nėra paslėptų kliūčių, pvz., kelmų, šaknų ir
griovių, kad nesukluptumėte.
6.
Dirbdami nuokalnėse, visada tvirtai stovėkite ant žemės.
7.
Vaikščiokite, o ne bėgiokite.
8.
Niekada nedirbkite stovėdami ant kopėčių arba
medyje, kad neprarastumėte kontrolės.
9.
Jei įrankis patiria stiprų smūgį arba nukrenta,
prieš dirbdami toliau, patikrinkite jo būklę.
Patikrinkite, ar tinkamai veikia valdikliai ir
saugos įtaisai. Jei yra pažeidimas arba kyla
abejonių, kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą dėl patikrinimo ir remonto.
10. Pailsėkite, kad dėl nuovargio neprarastumėte
gebėjimo valdyti įrankio. Rekomenduojame kas
valandą pailsėti 10–20 minučių.
11.
Kai paliekate įrankį, net trumpam, visada išimkite
akumuliatoriaus kasetę. Be priežiūros paliktu įrankiu
su įdėta akumuliatoriaus kasete gali pasinaudoti neįga-
liotasis asmuo ir sukelti skaudų nelaimingą atsitikimą.
12. Jeigu tarp pjovimo priedo ir apsauginio gaubto
įstrigtų žolės arba šakų, prieš jas šalindami,
visada išjunkite įrankį ir išimkite akumuliato-
riaus kasetę. Antraip pjovimo priedas gali netikė-
tai pradėti suktis ir sunkiai jus sužaloti.
80 LIETUVIŲ KALBA

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita DUR190U

  Related Manuals for Makita DUR190U

  Related Content for Makita DUR190U

This manual is also suitable for:

Dur190lDur191uDur191l