Download  Print this page

Problēmu Novēršana; Papildu Piederumi - Makita DUR190U Instruction Manual

Cordless grass trimmer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Plastmasas asmens nomaiņa
Nomainiet plastmasas asmeni, ja tas ir nodilis vai
bojāts.
► Att.41
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Pirms nodošanas remontā vispirms veiciet pārbaudi pats. Ja konstatējat kļūmi, kas nav aprakstīta rokasgrāmatā,
nemēģiniet darbarīku izjaukt. Dodieties uz Makita pilnvarotu apkopes centru un remontam vienmēr izmantojiet tikai
Makita rezerves daļas.
Neatbilstošas darbības stāvoklis
Motors nedarbojas.
Motors izslēdzas pēc neilgas
darbināšanas.
Darbarīks nesasniedz maksimālo
apgriezienu skaitu minūtē.
Griešanas instruments negriežas:
nekavējoties apturiet mašīnu!
Pārmērīga vibrācija:
nekavējoties apturiet mašīnu!
Nevar apturēt griešanas instrumentu
un motoru:
nekavējoties izņemiet akumulatoru!

PAPILDU PIEDERUMI

BRĪDINĀJUMS:
grāmatā norādīto papildaprīkojumu un piederu-
mus. Jebkura cita papildaprīkojuma vai piederuma
izmantošana vai izraisīt nopietnus savainojumus.
UZMANĪBU:
Šādi piederumi un papildierīces
tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā
aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piede-
rumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūša-
nas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet
tikai paredzētajam mērķim.
Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem
piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.
Griezējasmens
Neilona griezējgalva
Iespējamais iemesls (kļūme)
Nav ievietota akumulatora kasetne.
Akumulatora kļūme (zems spriegums)
Piedziņas sistēma nedarbojas pareizi.
Akumulatora uzlādes līmenis ir par
zemu.
Darbarīks pārkarsis.
Nepareizi ievietota akumulatora
kasetne.
Samazinās akumulatora jauda.
Piedziņas sistēma nedarbojas pareizi.
Starp aizsargu un griešanas instru-
mentu iestrēdzis svešķermenis, piemē-
ram, zars.
Piedziņas sistēma nedarbojas pareizi.
Bojāts viens auklas gals.
Piedziņas sistēma nedarbojas pareizi.
Elektriska vai elektroniska kļūme.
Izmantojiet tikai šajā rokas-
Uzstādot plastmasas asmeni, pēc virziena savietojiet
bultiņas, kas redzamas uz asmens un uz aizsargierīces.
► Att.42: 1. Bultiņa uz aizsargierīces 2. Bultiņa uz
asmens
Risinājums
Ievietojiet akumulatora kasetni.
Uzlādējiet akumulatoru. Ja uzlāde neizdodas,
nomainiet akumulatoru.
Dodieties to remontēt vietējā pilnvarotā apkopes
centrā.
Uzlādējiet akumulatoru. Ja uzlāde neizdodas,
nomainiet akumulatoru.
Apturiet darbarīku, lai tas atdzistu.
Uzstādiet akumulatora kasetni, kā aprakstīts šajā
rokasgrāmatā.
Uzlādējiet akumulatoru. Ja uzlāde neizdodas,
nomainiet akumulatoru.
Dodieties to remontēt vietējā pilnvarotā apkopes
centrā.
Izņemiet svešķermeni.
Dodieties to remontēt vietējā pilnvarotā apkopes
centrā.
Rotējošo neilona griešanas galvu piesitiet zemei, lai
izbīdītu auklu.
Dodieties to remontēt vietējā pilnvarotā apkopes
centrā.
Izņemiet akumulatoru un sazinieties ar vietējo piln-
varoto apkopes centru, lai vienotos par remontu.
Neilona aukla (griešanas aukla)
Plastmasas asmens
Makita oriģinālais akumulators un lādētājs
PIEZĪME: Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt
iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piede-
rumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.
75 LATVIEŠU

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Makita DUR190U

  Related Manuals for Makita DUR190U

This manual is also suitable for:

Dur190lDur191uDur191l