Download Table of Contents Print this page

Samsung EB-P3000 Quick Start Manual page 118

Advertisement

Table of Contents
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 117
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 117
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici,
6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini
isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını
seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir
ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım
hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı,
üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından
müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması
halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis
istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel
indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
117
2017-06-14 오후 2:43:44
2017-06-14 오후 2:43:44

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents