Download Print this page

Initial Settings; Set The Date / Time - HP f270 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2.6 Cài đặt cơ bản:
Trước khi sử dụng F270, chúng tôi khuyến cáo các bạn nên cài đặt ngày
tháng đúng với thời điểm hiện tại.
Ghi chú:
Xin lưu ý, nếu bạn bấm phím
rằng trạng thái ghi hình đã dừng hẳn sau đó mới tiếp tục thao tác trên menu.
2.6.1 Cài đặt Ngày/Giờ
Để cài đặt ngày tháng, làm theo các bước sau:
1.
Bấm phím
màn hình menu OSD.
2.
Bấm phím
để chọn Ngày/ Giờ, và bấm
phím
số cần chỉnh.
3.
Bấm phím
để thiết lập tiếp chỉ số tiếp theo.
Lập lại bước 3 cho đến khi hoàn thành cài đặt ngày và giờ.
4.
Ghi Chú:
Để đảm bảo sự chính xác của thời gian trên Video, vui lòng cài đặt lại ngày và giờ khi thiết bị hết
pin hay không sử dụng trong 7 ngày gần đây.
khi đang ghi hình. Hệ thống sẽ dừng ghi hình và vào màn hình OSD. Hãy chắc
để vào
hay
để chọn thông
để điều chỉnh giá trị và sau đó bấm phím
hay
15

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading