Download Print this page

Philips SRU4002X/10 User Manual: Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô; ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ'ÏËÌ¿ÙˆÓ

Philips universal remote control sru4002x.
Hide thumbs

Advertisement

SRU4002_booklet_v4
™ËÌ›ˆÛË: ∂¿Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ ‰ÂÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È fiÙ·Ó ·Ù¿Ù ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ y (·Ó·ÌÔÓ‹), ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ
ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ +P (·ÏÏ·Á‹ ηӷÏÈÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ).
∂·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙÔ SRU 4002 ÛÙȘ ÚÔÂÈÏÂÁ̤Ó˜
ÂÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ:
1
∫Ú·Ù‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· E (§fiÁÔ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ) Î·È A/V ·ÙË̤ӷ
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÁÈ· 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ̤¯ÚÈ ÙÔ LED Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜
(ÎfiÎÎÈÓÔ) ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ó· Û‚‹ÛÂÈ.
∆Ô SRU 4002 ¤¯ÂÈ Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË
Û˘Û΢·Û›·.
5. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
¶Úfi‚ÏËÌ·
§‡ÛË
∏ Û˘Û΢‹ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ·Ù¿Ù οÔÈÔ Ï‹ÎÙÚÔ.
∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙȘ ·ÏȤ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ Ì ‰‡Ô Ӥ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ ∞∞∞.
™ÙÚ¤„Ù ÙÔ SRU 4002 ÚÔ˜ ÙË Û˘Û΢‹ Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÌfi‰È· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘
SRU 4002 Î·È Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË ÛÙË Û˘Û΢‹.
∆Ô SRU 4002 ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ ÛÙȘ ÂÓÙÔϤ˜.
∏ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ SRU 4002 Â›Ó·È Ï‹Ú˘. ∂·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙÔ SRU 4002 ÛÙȘ ÚÔÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÂÚÁÔÛÙ·ÛȷΤ˜
Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ¯ÒÚÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË. °È· ·˘Ùfi, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ '∂·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ
·Ú¯ÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘'.
∆Ô SRU 4002 ‰È¤ÎÔ„Â ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ / ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi 60 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ηıÒ˜
‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Ï‹„Ë ÛËÌ¿ÙˆÓ IR. ∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿.
¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ӷ Â·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ SRU 4002. ∂¿Ó ÙÔ SRU 4002 ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÌËÓ
·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È, ηϤÛÙ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜.
∏ ¤ÓÙ·ÛË ‹¯Ô˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ôχ ·ÚÁ¿.
∆Ô SRU 4002 ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› ·ÎfiÌ·. °È' ·˘Ùfi, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 'ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘
ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘'.
27-08-2008
13:20
Pagina 87
87
EKK M

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU4002X/10

   Related Manuals for Philips SRU4002X/10

This manual also for:

Sru4002b/10, Sru 4002

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: