Download Print this page

Philips SRU4002X/10 User Manual: ÈϤÔÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ; Ì·ÓÛË Ï‹ÎÙÚˆÓ ·Á·Ë̤ӈÓ; Ôı‹Î¢ÛË Ï‹ÎÙÚˆÓ ·Á·Ë̤ӈÓ

Philips universal remote control sru4002x.
Hide thumbs

Advertisement

SRU4002_booklet_v4
™ËÌ›ˆÛË: ∂¿Ó, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, οÔÈÔ Ï‹ÎÙÚÔ ‹ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ï‹ÎÙÚˆÓ ·ÙËı› ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ‹ fiÙ·Ó ‰‡Ô Ï‹ÎÙÚ· ·ÙËıÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·,
ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË.
4. ∂ÈϤÔÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜
ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ¤ˆ˜ 4 ·fi Ù· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ηӿÏÈ· Û 4 ÂȉÈο
Ï‹ÎÙÚ·.
™‹Ì·ÓÛË Ï‹ÎÙÚˆÓ ·Á·Ë̤ӈÓ
ªÂ ÙË Û‹Ì·ÓÛË ÙˆÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ Í¤ÚÂÙ ¿ÓÙ· ÔÈÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ ηӿÏÈ ¤¯ÂÈ ·ÔıË΢ٛ ÛÂ
¤Ó· Ï‹ÎÙÚÔ.
1
∞Ó·ÛËÎÒÛÙÂ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ ‰·¯Ù‡ÏÈÔ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ .
Ì ÙÔ Ó‡¯È Û·˜.
2
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ï‹ÎÙÚÔ˘.
3
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘ ηÈ
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì ¤Ó· ÏÔÁfiÙ˘Ô ·fi Ù· ʇÏÏ· ÏÔÁfiÙ˘ˆÓ Ô˘
·Ú¤¯ÔÓÙ·È.
4
∂·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ï‹ÎÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ¶È¤ÛÙ ··Ï¿
̤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
∞Ôı‹Î¢ÛË Ï‹ÎÙÚˆÓ ·Á·Ë̤ӈÓ
™ËÌÂÈÒÛÂȘ:
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ‹ / Î·È ÙÔ˘ STB ‡ηÈÚÔ.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ SRU 4002 Î·È ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Û ÌÈ· Â›‰Ë
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· (.¯. ¤Ó· ÙÚ·¤˙È) Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ٷ Â¿Óˆ ̤ÚË ÙÔ˘˜ ÛÂ
·fiÛÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 4 ÂÎ. ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
∂¿Ó ‰ÂÓ ·ÙËı› ηӤӷ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· 60 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÎÌ¿ıËÛ˘, ÙÔ LED ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ Ì›· ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÎÌ¿ıËÛ˘.
∂¿Ó ·ÙËı› ÂÁη›Úˆ˜ ¤Ó· Ï‹ÎÙÚÔ (ÂÓÙfi˜ 60 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ ·fi ÙÔ ¿ÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘
ÎÔ˘ÌÈÔ‡) Î·È ÙÔ LED ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ Ì›· ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ‰ÂÓ ·ÔıË·ÙËÎÂ
ηӿÏÈ ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Â·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ‚‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ Ù· ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ. ∂¿Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ
Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ï‹Ú˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ¯ÒÚÔ ÛÙË
ÌÓ‹ÌË. °È· ·˘Ùfi, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ '∂·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘'.
27-08-2008
13:20
Pagina 85
85
EKK M

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU4002X/10

   Related Manuals for Philips SRU4002X/10

This manual also for:

Sru4002b/10, Sru 4002

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: