Download Print this page

Philips SRU4002X/10 User Manual: ÈÛ·ÁˆÁ; ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô; ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ; ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô

Philips universal remote control sru4002x.
Hide thumbs

Advertisement

SRU4002_booklet_v4
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
1.
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹....................................................................................................................................................................81
2.
∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ..............................................................................................................81-84
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ...................................................................................................................................................................81
ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.......................................................................................................................................................81-82
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ .......................................................................................................................................................82-84
3.
¶Ï‹ÎÙÚ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜..................................................................................................................................84-85
4.
∂ÈϤÔÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜.......................................................................................................................................85-87
™‹Ì·ÓÛË Ï‹ÎÙÚˆÓ ·Á·Ë̤ӈÓ.........................................................................................................................................................85
∞Ôı‹Î¢ÛË Ï‹ÎÙÚˆÓ ·Á·Ë̤ӈÓ.........................................................................................................................................85-86
∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÈÏ‹˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜........................................................................................................................86-87
∂·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘................................................................................................87
5.
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ'ÏËÌ¿ÙˆÓ ..................................................................................................................................87
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹...................................................................................................................................................114

1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

∆Ô ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ Û¿˜ 'ÔËı¿ÂÈ Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›Ù ӷ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹/Î·È ÙÔ settop box (ÎÔ˘Ù› Û‡Ó‰ÂÛ˘ ηψ‰È·Î‹˜, ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ‰¤ÎÙË, Û˘Û΢‹
Â›ÁÂÈ·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ '›ÓÙÂÔ Î·È ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ ηψ‰È·Î‹˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘).
¢È·'¿ÛÙ ÚÔÛ¯ÙÈο ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜.

2. ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘

∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ

1
¶È¤ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÚÔ˜ Ù· ̤۷ Î·È ·Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙÔ.
2
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ‰‡Ô Ì·Ù·Ú›Â˜ Ù‡Ô˘ AAA ÛÙË ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ,
fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È.
3
∂·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ('ÎÏÈÎ').

ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘

™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ÂϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó Ë Û˘Û΢‹ (ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹/Î·È STB) ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ SRU 4002, ηıÒ˜ ÙÔ
SRU 4002 ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û‹Ì·Ù· ÁÈ· οı ̿Úη, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ
Ù˘ ›‰È·˜ Ì¿Úη˜. ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› (ÙËÏÂfiÚ·ÛË) Û¿˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ò˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ.
ªÔÚ›Ù ӷ Â·Ó·Ï¿'ÂÙ ٷ ›‰È· '‹Ì·Ù· Î·È ÁÈ· ÙÔ settop box (STB).
™ËÌ›ˆÛË: ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠fiÏ· Ù· Ï‹ÎÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ
¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ settop box, Ú¤ÂÈ
ÚÒÙ· Ó· ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙ ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ settop box. ªfiÓÔ ÙfiÙ ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ù·
Ï‹ÎÙÚ· STB. °È· ·˘Ùfi, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 'ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›'.
1
∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ· ‹ Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
™˘ÓÙÔÓÈÛÙ›Ù ÛÙÔ Î·Ó¿ÏÈ 1.
27-08-2008
13:20
Pagina 81
81
EKK M

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU4002X/10

   Related Manuals for Philips SRU4002X/10

This manual also for:

Sru4002b/10, Sru 4002

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: