Download Print this page

Philips SRU4002X/10 User Manual: Informace Pro Zákazníky; Informacje Dla Konsumentów

Philips universal remote control sru4002x.
Hide thumbs

Advertisement

SRU4002_booklet_v4
27-08-2008
13:20
Pagina 115
115
Informace pro zákazníka
CZ
Likvidace starého výrobku
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality,
které je možné recyklovat a opětovně použít.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to,
že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC.
Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků.
Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného
komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným
nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.
Informacje dla użytkownika
PL
Usuwanie zużytych produktów
Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły,
które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.
Jeśli na produkcie znajduje się symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach,
podlega on postanowieniom dyrektywy 2002/96/WE.
Należy zapoznać się lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych
wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowe składowanie zużytych
produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Advertisement

Chapters

   Also See for Philips SRU4002X/10

   Related Manuals for Philips SRU4002X/10

This manual also for:

Sru4002b/10, Sru 4002

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: