Philips HD7692/90 User Manual

Philips pure essentials collection coffee maker hd7692/90 thermos myaroma control black.
Hide thumbs
HD7692, HD7690, HD7686

Advertising

   Summary of Contents for Philips HD7692/90

 • Page 1

  HD7692, HD7690, HD7686...

 • Page 3: Table Of Contents

  EnglisH 4 Dansk 9 DEutscH 14 Ελληνικa 20 Español 26 suomi 31 Français 36 italiano 42 nEDErlanDs 48 norsk 54 português 59 svEnska 65 türkçE 70...

 • Page 4: English

  Do not use the appliance if the mains cord, the plug or the appliance itself is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

 • Page 5: Brewing Coffee

  You can store excess cord by pushing it into the opening in the back of the coffee maker (Fig. 2). setting the clock (HD7690 only) After you have put the plug in the wall socket, the word ‘SET’ appears on the display (Fig. 3). Press the ‘H’ button one or more times to set the hour (Fig. 4). The display shows the set hour (e.g. 7:00). Press the ‘M’ button one or more times to set the minutes (Fig. 5). The display shows the set minutes (e.g. 7:20). Flushing the appliance Remove the water tank and fill it with fresh, cold tap water (Fig. 6). HD7692 only: When you operate the appliance without ground coffee, do not fill the water tank beyond the 8-cup mark, otherwise the thermos jug will overflow. Put the water tank back onto the appliance (Fig. 7). Do not put a filter and ground coffee in the filter holder. Press the on/off button to switch on the appliance. The power-on light goes on. Let the appliance operate until the water tank is empty. HD7692: The appliance switches off automatically after brewing. HD7690/HD7686: Press the on/off button to switch off the appliance. The appliance switches off automatically after 2 hours. Clean the jug and the filter holder (see chapter ‘Cleaning’).

 • Page 6

  Make sure the plug is in the wall socket. Make sure the glass jug or thermos jug (with the lid in the ‘closed/brewing’ position r) is under the filter holder. Set the coffee strength you prefer with the Aroma Control knob. (Fig. 12) To increase the coffee strength, turn the knob to the right. To decrease the coffee strength, turn the knob to the left. Note:When you set the coffee strength, make sure that the filter holder is in the appliance. Remove the water tank and fill it with fresh, cold tap water (Fig. 6).

 • Page 7: Water Tank

  After you press the timer button, the normal time reappears if you stop pressing the hour button or minutes button for more than 5 seconds. In that case, the timer is set. Press the ‘H’ button one or more times to set the hour (Fig. 4). Press the ‘M’ button one or more times to set the minutes (Fig. 5). 5 seconds after you stop pressing the hour button or minutes button, the normal time reappears. The yellow timer light goes on to indicate that the timer is set. Follow steps 1 to 8 of section ‘Brewing coffee’ to prepare the appliance for brewing coffee. The appliance starts brewing coffee at the preset time. The yellow timer light goes off and the red power-on light goes on. If you want to check whether you have set the timer correctly, press the timer button. If you want to switch off the timer, press the on/off button. cleaning Never immerse the appliance in water. Unplug the appliance. Clean the outside of the appliance with a moist cloth.

 • Page 8

  Clean the separate parts (see chapter ‘Cleaning’). replacement You can order a new glass jug from your Philips dealer or a Philips service centre under type number HD7985/30 (dark grey) or HD7986/90 (black). You can order a new thermos jug from your Philips dealer or a Philips service centre under type number HD7988/90.

 • Page 9: Dansk

  Brug ikke apparatet, hvis netledning, stik eller selve apparatet er beskadiget. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips- serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er...

 • Page 10

  Dansk Sæt stikket i en jordet stikkontakt. Overskydende netledning kan skubbes ind i åbningen på kaffemaskinens bagside (fig. 2). Indstilling af klokkeslæt (kun HD7690) Når du har sat stikket i stikkontakten, ses ordet “SET” (INDSTILLET) på displayet (fig. 3). Tryk på “H” knappen en eller flere gange for at indstille timetallet (fig. 4). Det indstillede timetal ses i displayet (f.eks. 07:00). Tryk på “M” knappen en eller flere gange for at indstille minuttallet (fig. 5). Det indstillede minuttal ses i displayet (f.eks. 07:20). gennemskylning Tag vandtanken af, og fyld den med friskt, koldt vand fra hanen (fig. 6). Kun HD7692: Når maskinen kører uden kaffe, må den højst fyldes op til markeringen for 8 kopper, da termokanden ellers risikerer at løbe over. Sæt vandtanken tilbage på kaffemaskinen (fig. 7). Sæt ikke filter og malet kaffe i filterholderen. Tænd apparatet ved tryk på on/off-knappen. Den røde kontrollampe lyser. Lad apparatet køre indtil vandtanken er tom. HD7692: Maskinen slukkes automatisk efter endt brygning. HD7690/HD7686: Tryk på on/off-knappen for at slukke maskinen. Maskinen slukkes automatisk efter 2 timer. Vask kanden og filterholderen (se afsnittet “Rengøring”). Lad maskinen køle af i mindst 3 minutter, før du starter brygningen. Termokande (kun HD7692) Bemærk: Forvarm altid termokanden med varmt vand, før du starter brygningen.

 • Page 11

  Sørg for, at glaskanden eller termokanden (med låget placeret i positionen “lukket/brygning” r) er anbragt under filterholderen. Indstil kaffens styrke efter din smag med Aroma Control-knappen. (fig. 12) Hvis du vil øge kaffestyrken, skal knappen drejes mod højre. Ønsker du en svagere kaffestyrke, drejes knappen mod venstre. Bemærk: Når du har indstillet kaffestyrken, skal du sørge for, at filterholderen er placeret i maskinen. Tag vandtanken af, og fyld den med friskt, koldt vand fra hanen (fig. 6). Vandstandsindikatoren er beregnet efter en kopstørrelse på 120 ml. Sæt vandtanken tilbage på kaffemaskinen (fig. 7).

 • Page 12

  Tryk på “H” knappen en eller flere gange for at indstille timetallet (fig. 4). Tryk på “M” knappen en eller flere gange for at indstille minuttallet (fig. 5). 5 sekunder efter du har sluppet time/minut knapperne, ses den normale tid igen. Den gule timer-indikator lyser for at vise, at timeren er indstillet. Følg trin 1 til 8 i afsnittet “Kaffebrygning” for at klargøre maskinen til kaffebrygning. Maskinen starter kaffebrygningen på det indstillede tidspunkt. Den gule timer-indikator slukker, og den røde strømindikator lyser. Hvis du vil kontrollere, om du har indstillet timeren korrekt, skal du trykke på timer-knappen. Hvis du vil deaktivere timeren, skal du trykke på on/off-knappen. rengøring Apparatet må aldrig kommes ned i vand. Tag stikket ud af stikkontakten. Apparatet rengøres udvendigt med en fugtig klud. Fjern filterholderen. Rengør kanden og filterholderen i varmt vand med opvaskemiddel eller i opvaskemaskinen. For rengøring af termokanden, se afsnittet “Termokande (kun HD7692)” i dette kapitel. Efter rengøring skal glaskanden skylles med rent, varmt vand.

 • Page 13

  For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “World-Wide Guarantee” folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

 • Page 14: Deutsch

  Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Netzstecker oder das Gerät selbst beschädigt ist. Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

 • Page 15

  Für den Gebrauch vorbereiten Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und feste Oberfläche Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose. Überschüssiges Kabel können Sie in die Öffnung auf der Rückseite des Kaffeeautomaten schieben (Abb. 2). Die uhr einstellen (nur HD7690) Nachdem Sie den Stecker in die Steckdose gesteckt haben, erscheint im Display “SET” (Einstellen) (Abb. 3) Drücken Sie die Taste “H” einmal oder mehrmals, um die Stunde einzustellen (Abb. 4). Im Display sehen Sie die eingestellte Stunde (z. B. 7:00). Drücken Sie die Taste “M” einmal oder mehrmals, um die Minuten einzustellen (Abb. 5). Im Display sehen Sie die eingestellten Minuten (z. B. 7:20). Das Gerät durchspülen Nehmen Sie den Wasserbehälter ab und füllen Sie ihn mit frischem, kaltem Leitungswasser (Abb. 6). Nur HD7692: Wenn Sie das Gerät ohne Kaffeepulver im Filter betreiben, darf der Wasserbehälter höchstens bis zur Markierung “8 Tassen” gefüllt werden, sonst läuft die Kanne über. Setzen Sie den Wasserbehälter wieder auf das Gerät (Abb. 7). Geben Sie keinen Filter und gemahlenen Kaffee in den Filterhalter. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten. Die Betriebsanzeige leuchtet auf. Lassen Sie das Gerät laufen, bis der Wasserbehälter leer ist.

 • Page 16

  Um den Deckel von der Thermoskanne zu entfernen, drehen Sie den Deckel am schmalen Grat nach links, bis der Pfeil auf der Kanne auf das Symbol ‘Deckel entfernen’ auf dem Deckel zeigt (Abb. 11). Das gerät benutzen kaffee brühen Dieser Kaffeeautomat ist mit einer Aromawahlfunktion ausgestattet, mit der Sie die Kaffeestärke ganz nach Ihrem Geschmack regulieren können. Zudem hilft Ihnen diese Funktion, das optimale Verhältnis von Kaffeepulver und Wasser zu ermitteln. Hinweis: Wenn Sie die Aromawahlfunktion benutzen, füllen Sie immer zuerst den Wasserbehälter mit Wasser, bevor Sie das Kaffeepulver in den Filter geben.

 • Page 17

  Nehmen Sie den Filterhalter heraus (Abb. 15). Werfen Sie den Papierfilter in den Mülleimer. (Abb. 16) Lassen Sie das Gerät ca. 3 Minuten abkühlen, bevor Sie erneut mit der Zubereitung von Kaffee beginnen. timer (nur HD7690) Mithilfe des Timers können Sie die Zeit voreinstellen, zu der das Gerät mit der Kaffeezubereitung beginnen soll. Hinweis: Wenn Sie die Timer-Funktion verwenden (nur HD7690), müssen Sie darauf achten, dass die Uhr auf die richtige Zeit eingestellt ist. Die aktuelle Zeit kann nur bei ausgeschaltetem Gerät eingestellt werden (siehe Abschnitt “Die Uhr einstellen”...

 • Page 18

  Wasserbehälter Nehmen Sie den Wasserbehälter vom Gerät. Nehmen Sie die Abdeckung vom Wasserbehälter (Abb. 18). Reinigen Sie den Behälter in heißem Wasser, dem Sie bei Bedarf etwas Spülmittel zufügen können. Hinweis: Wenn Sie eine Spülbürste verwenden, achten Sie darauf, das Ventil am Boden des Wasserbehälters nicht zu beschädigen. Verwenden Sie zum Reinigen der Wassereinfüllöffnung des Geräts keine scharfkantigen Gegenstände. Spülen Sie den Wasserbehälter nach dem Reinigen mit klarem Wasser aus und setzen Sie ihn wieder auf das Gerät. thermoskanne (nur HD7692) Tauchen Sie die Thermoskanne nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und reinigen Sie sie nicht in der Spülmaschine (Abb. 19). Nehmen Sie den Deckel von der Thermoskanne (Abb. 11). Drehen Sie den Deckel am schmalen Grat nach links, bis der Pfeil auf der Kanne auf das Symbol “Deckel entfernen”...

 • Page 19

  Garantie und Kundendienst Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website (www.philips.com).

 • Page 20: Ελληνικa

  θερμός θερμαίνονται. ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών...

 • Page 21

  Κουμπί χρονοδιακόπτη (μόνο στον τύπο HD7690) Προετοιμασία για χρήση Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Συνδέστε το φις σε πρίζα με γείωση. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το καλώδιο που περισσεύει πιέζοντας το μέσα στο άνοιγμα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της καφετιέρας (Εικ. 2). Ρύθμιση του ρολογιού (μόνο στον τύπο HD7690) Αφού έχετε συνδέσει το φις στην πρίζα, στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη ‘SET’ (ρύθμιση) (Εικ. 3). Πατήστε το κουμπί ‘H’ μία ή περισσότερες φορές για να ρυθμίσετε την ώρα (Εικ. 4). Στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα που ρυθμίσατε (π.χ. 7:00). Πατήστε το κουμπί ‘M’ μία ή περισσότερες φορές για να ρυθμίσετε τα λεπτά (Εικ. 5). Στην οθόνη εμφανίζονται τα λεπτά που ρυθμίσατε (π.χ. 7:20). καθαρισμός της συσκευής με νερό Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού και γεμίστε τη με φρέσκο, κρύο νερό βρύσης (Εικ. 6). Μόνο στον τύπο HD7692: Όταν λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς καφέ, μην γεμίσετε τη δεξαμενή νερού πάνω από την ένδειξη των 8 φλιτζανιών γιατί θα ξεχειλίσει η κανάτα θερμός. Τοποθετήστε πάλι τη δεξαμενή νερού στη συσκευή (Εικ. 7). Μην τοποθετήσετε φίλτρο και αλεσμένο καφέ στην υποδοχή φίλτρου. Πατήστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

 • Page 22

  Για να αφαιρέσετε το καπάκι από την κανάτα θερμός, γυρίστε το, μέσω του πτερυγίου, προς τα αριστερά έως ότου το βέλος στην κανάτα να δείχνει προς το σύμβολο ‘αφαίρεσης καπακιού’ στο καπάκι (Εικ. 11). Χρήση της συσκευής Παρασκευή καφέ Αυτή η καφετιέρα διαθέτει ρύθμιση προσωπικής γεύσης (My Aroma), η οποία σας επιτρέπει να προσαρμόζετε στην προτίμηση σας το πόσο δυνατός ή ελαφρύς θα είναι ο καφέ σας. Η ρύθμιση προσωπικής γεύσης σας βοηθά επίσης να καθορίσετε στη σωστή αναλογία αλεσμένου...

 • Page 23

  HD7690/HD7686: ο καφές διατηρείται ζεστός από θερμαινόμενη πλάκα όσο αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη. HD7690/7HD7686: πατήστε το κουμπί on/off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μετά τη χρήση. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 ώρες. Αφαιρέστε την υποδοχή φίλτρου (Εικ. 15). Πετάξτε το χάρτινο φίλτρο. (Εικ. 16) Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τουλάχιστον για 3 λεπτά πριν αρχίσετε να παρασκευάζετε και πάλι καφέ. Χρονοδιακόπτης (μόνο στον τύπο HD7690) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη για να προκαθορίσετε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει η καφετιέρα την παρασκευή καφέ. Σημείωση: Εάν...

 • Page 24

  Καθαρίστε την γυάλινη κανάτα και την υποδοχή φίλτρου σε ζεστό νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικό ή στο πλυντήριο πιάτων. Για να καθαρίσετε την κανάτα θερμός, δείτε την ενότητα ‘Κανάτα θερμός (μόνο στον τύπο HD7692)’ σε αυτό το κεφάλαιο. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε τη γυάλινη κανάτα με φρέσκο, ζεστό νερό. Δεξαμενή νερού Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού από τη συσκευή. Αφαιρέστε το κάλυμμα από τη δεξαμενή νερού (Εικ. 18). Καθαρίστε τη δεξαμενή νερού με ζεστό νερό και, εάν χρειάζεται, με λίγο υγρό απορρυπαντικό. Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε βούρτσα καθαρισμού, προσέξτε να μην προκαλέσετε φθορά στη βαλβίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της δεξαμενής νερού. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε την είσοδο νερού στη συσκευή.

 • Page 25

  από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips, υπό τον τύπο HD7985/30 (χρώμα σκούρο γκρι) ή HD7986/90 (χρώμα μαύρο). Μπορείτε να παραγγείλετε νέα κανάτα θερμός από τον αντιπρόσωπό σας της Philips ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips υπό τον τύπο HD7988/90.

 • Page 26: Español

  No utilice el aparato si el cable de red, la clavija o el mismo aparato están dañados. Si el cable de red está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.

 • Page 27

  Puede recoger el cable sobrante en la abertura de la parte posterior de la cafetera (fig. 2). ajuste del reloj (sólo modelo HD7690) Después de enchufar el aparato a la red, la palabra “SET” (ajustar) aparece en la pantalla (fig. 3). Pulse el botón “H” una o más veces para ajustar la hora (fig. 4). La pantalla muestra la hora establecida (p. ej. 7:00). Pulse el botón “M” una o más veces para ajustar los minutos (fig. 5). La pantalla muestra los minutos establecidos (p. ej. 7:20). Limpieza del aparato antes de usarlo Quite el depósito de agua y llénelo con agua fría del grifo (fig. 6). Sólo modelo HD7692: al poner en funcionamiento el aparato sin café, no llene el depósito de agua por encima de la marca de 8 tazas, ya que de lo contrario la jarra termo rebosaría. Vuelva a colocar el depósito de agua en el aparato (fig. 7). No ponga un filtro ni café molido en el portafiltro. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato. El piloto de encendido se ilumina. Deje que el aparato funcione hasta que el depósito de agua se vacíe por completo. HD7692: el aparato se apaga automáticamente después de preparar el café. HD7690/HD7686: pulse el botón de encendido/apagado para apagar el aparato. El aparato se apaga automáticamente después de 2 horas. Limpie la jarra y el portafiltro (consulte el capítulo “Limpieza”).

 • Page 28

  Español Asegúrese de que la clavija está enchufada a la red. Asegúrese de que la jarra de cristal o la jarra termo (con la tapa en la posición “cerrado/en proceso” r) está colocada debajo del portafiltro. Determine la intensidad del café que prefiera con el botón Aroma Control. (fig. 12) Para aumentar la intensidad del café, gire el botón hacia la derecha. Para disminuirla, gire el botón hacia la izquierda. Nota: Cuando establezca la intensidad del café, asegúrese de que el portafiltro está puesto en el aparato. Quite el depósito de agua y llénelo con agua fría del grifo (fig. 6).

 • Page 29

  La pantalla muestra la hora de encendido automático establecida y el piloto amarillo del temporizador se enciende. Después de pulsar el botón del temporizador, la hora normal vuelve a aparecer si deja de pulsar el botón de las horas o el de los minutos durante más de 5 segundos. En ese caso, el temporizador se ha ajustado. Pulse el botón “H” una o más veces para ajustar la hora (fig. 4). Pulse el botón “M” una o más veces para ajustar los minutos (fig. 5). Pasados 5 segundos tras dejar de pulsar el botón de las horas o el de los minutos, la hora normal vuelve a aparecer. El piloto amarillo del temporizador se enciende para indicar que éste se ha ajustado. Siga los pasos 1 a 8 del apartado “Cómo hacer café” para preparar el aparato. El aparato comienza a preparar el café a la hora establecida. El piloto amarillo del temporizador se apaga y el piloto rojo de encendido se enciende. Si desea comprobar si ha ajustado correctamente el temporizador, pulse el botón del temporizador. Si desea apagar el temporizador, pulse el botón de encendido/apagado. limpieza No sumerja nunca el aparato en agua. Desenchufe el aparato. Limpie el aparato por fuera con un paño húmedo.

 • Page 30

  Si necesita información o tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o póngase en contacto con el Service...

 • Page 31: Suomi

  Kun kannu on täynnä kahvia, pidä se pystyasennossa, jotta se ei vuoda. Laitteen alaosa ja termoskannun pohja kuumenevat kahvin valmistuksen aikana. sähkömagneettiset kentät (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

 • Page 32

  kellonajan asettaminen (vain mallissa HD7690) Kun pistoke on kytketty pistorasiaan, näytössä näkyy teksti SET (Kuva 3). Aseta oikea tunti painamalla H-painiketta yhden tai useamman kerran (Kuva 4). Näytössä näkyy asetettu tunti (esimerkiksi 7:00). Aseta minuutit painamalla M-painiketta yhden tai useamman kerran (Kuva 5). Näytössä näkyvät asetetut minuutit (esimerkiksi 7:20). laitteen huuhtelu Poista vesisäiliö ja täytä se raikkaalla, kylmällä vedellä (Kuva 6). Vain malli HD7692: Kun käytät laitetta ilman, että suodattimessa on kahvijauhetta, täytä vesisäiliö enintään 8 kupin merkin kohdalle, jotta vesi ei valu yli termoskannusta. Aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen (Kuva 7). Älä laita sisäsuodatinta ja kahvijauhetta suodatintelineeseen. Paina laitteen päällä olevaa virtapainiketta. Virran merkkivalo syttyy. Anna laitteen käydä, kunnes vesisäiliö on tyhjä. HD7692: Laitteen virta katkeaa automaattisesi suodatuksen jälkeen. HD7690/HD7686: Laitteesta katkaistaan virta painamalla virtapainiketta. Laitteen virta katkeaa automaattisesti 2 tunnin jälkeen. Pese kannu ja suodatin (katso kohtaa Puhdistus). Anna laitteen jäähtyä vähintään 3 minuuttia ennen kahvin suodattamista. termoskannu (vain mallissa HD7692) Huomautus:Lämmitä...

 • Page 33

  Varmista, että vesikannu tai termoskannu on suodatintelineen alla ja että kannun kansi on suljettu/suodatus -asennossa r. Valitse mieleisesi kahvin vahvuus Aroma Control -säätimellä. (Kuva 12) Kahvin vahvuutta lisätään kääntämällä säädintä oikealle. Kahvin vahvuutta vähennetään kääntämällä säädintä vasemmalle. Huomautus:Kun asetat kahvin vahvuuden, varmista, että suodatinteline on laitteessa. Poista vesisäiliö ja täytä se raikkaalla, kylmällä vedellä (Kuva 6). Merkkiviivat tarkoittavat 1,2 dl:n kupillisia. Aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen (Kuva 7). Aroma Control -ilmaisin liikkuu ylöspäin. Ota suodatinpaperi (koko 1x4 tai nro 4) ja taivuta reunat repeytymisen ja kasaanpainumisen välttämiseksi. Huomautus:Jos haluat määrittää kahvijauheen ja veden oikean suhteen Aroma Control -toiminnolla, älä käytä...

 • Page 34

  Kun ajastinpainiketta on painettu, näytössä näkyy jälleen normaali kellonaika, jos tuntipainiketta tai minuuttipainiketta ei ole painettu yli 5 sekuntiin. Jos normaali kellonaika näkyy, ajastin on asetettu. Aseta tunnit painamalla H-painiketta yhden tai useamman kerran (Kuva 4). Aseta minuutit painamalla M-painiketta yhden tai useamman kerran (Kuva 5). Kun tuntipainikkeen tai minuuttipainikkeen painamisesta on kulunut 5 sekuntia, näytössä näkyy jälleen normaali kellonaika. Ajastimen keltainen merkkivalo syttyy merkiksi siitä, että ajastin on asetettu. Valmistele laite kahvin suodattamista varten noudattamalla kohdan Kahvin suodattaminen vaiheissa 1 - 8 annettuja ohjeita. Laite alkaa suodattaa kahvia asetettuna aikana. Ajastimen keltainen merkkivalo sammuu, ja punainen virran merkkivalo syttyy. Jos haluat tarkistaa, onko ajastin asetettu oikein, paina ajastinpainiketta. Jos haluat ottaa ajastimen pois käytöstä, paina virtapainiketta. Puhdistaminen Älä upota laitetta veteen. Irrota pistoke pistorasiasta. Pyyhi laite puhtaaksi kostealla liinalla. Poista suodatinteline. Pese lasikannu ja suodatinteline kuumalla vedellä ja astianpesuaineella tai astianpesukoneessa. Katso ohjeita termoskannun puhdistamiseen tämän luvun kohdasta Termoskannu (vain mallissa HD7692).

 • Page 35

  Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto-osastoon.

 • Page 36: Français

  N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation, la fiche ou l’appareil lui-même est endommagé. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d’éviter tout accident. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant...

 • Page 37

  avant utilisation Placez l’appareil sur une surface stable et plane. Branchez la fiche sur une prise murale mise à la terre. Vous pouvez ajuster la longueur du cordon en le poussant dans l’orifice situé à l’arrière de la cafetière (fig. 2). Réglage de l’heure (HD7690 uniquement) Lorsque vous branchez le cordon d’alimentation sur la prise murale, le mot SET apparaît sur l’afficheur (fig. 3). Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton H pour régler l’heure (fig. 4). L’heure apparaît sur l’afficheur (par exemple 7:00). Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton M pour régler les minutes (fig. 5). Les minutes apparaissent sur l’afficheur (par exemple 7:20). Rinçage de l’appareil Retirez le réservoir et remplissez-le d’eau claire et froide du robinet (fig. 6). HD7692 uniquement : lorsque vous faites fonctionner l’appareil sans café moulu, ne remplissez pas le réservoir d’eau au-delà de la graduation de 8 tasses : la verseuse thermos déborderait. Replacez le réservoir d’eau sur l’appareil (fig. 7). Ne placez pas de filtre ni de café dans le porte-filtre. Mettez l’appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Le voyant d’alimentation rouge s’allume. Laissez l’appareil fonctionner jusqu’à ce que le réservoir soit vide. HD7692 : l’appareil s’éteint automatiquement lorsque le café est prêt. HD7690/HD7686 : appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l’appareil. L’appareil s’éteint automatiquement au bout de 2 heures.

 • Page 38

  Utilisation de l’appareil Préparation du café Cette cafetière est équipée du dispositif Aroma Control qui permet de préparer un café plus ou moins fort, selon vos goûts, et vous aide à trouver le juste dosage entre le café moulu et l’eau. Remarque : lorsque vous utilisez le dispositif Aroma Control, remplissez toujours le réservoir d’eau avant de verser le café...

 • Page 39

  Remarque : si vous souhaitez utiliser la fonction minuteur (HD7690 uniquement), assurez-vous que l’horloge indique la bonne heure. Vous ne pouvez régler l’heure que lorsque l’appareil est éteint (voir la section « Réglage de l’heure » du chapitre « Avant utilisation »). Remarque : en cas de panne de courant, vous devrez de nouveau régler l’heure et le minuteur.

 • Page 40

  N’utilisez pas de détartrant en poudre. Nettoyez les différents éléments (voir le chapitre « Nettoyage »). remplacement Vous pouvez vous procurer une nouvelle verseuse en verre auprès de votre revendeur Philips ou d’un Centre Service Agréé Philips. Celle-ci est disponible sous la référence HD7985/30 (gris foncé) ou HD7986/90 (noir). Vous pouvez vous procurer une nouvelle verseuse thermos auprès de votre revendeur Philips ou d’un Centre Service Agréé...

 • Page 41

  Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur local ou contactez le « Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».

 • Page 42: Italiano

  (EmF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

 • Page 43

  Predisposizione dell’apparecchio Appoggiate l’apparecchio su una superficie piana e stabile. Inserite la spina nella presa di corrente dotata di messa a terra. Potete inserire il cavo non necessario nell’apertura posta sul retro della macchina per il caffè (fig. 2). Impostazione dell’orologio (solo HD7690) Dopo aver collegato la spina alla presa di corrente, sul display appare la dicitura “SET” (Impostazione) (fig. 3). Premete il pulsante “H” una o più volte per impostare l’ora (fig. 4). Sul display appare l’ora impostata (ad es. 7:00). Premete il pulsante “M” una o più volte per impostare i minuti (fig. 5). Sul display appaiono i minuti impostati (ad es. 7:20). Come lavare l’apparecchio Estraete il serbatoio dell’acqua e riempitelo con acqua corrente fredda (fig. 6). solo HD7692: se usate l’apparecchio senza mettere il caffè macinato, non riempite il serbatoio dell’acqua oltre l’indicazione delle 8 tazze, per evitare la fuoriuscita dell’acqua dalla caraffa thermos. Reinserite il serbatoio dell’acqua sull’apparecchio (fig. 7). Non inserite un filtro e caffè in polvere nel portafiltro. Premete il pulsante on/off per accendere l’apparecchio. La spia di accensione si illumina. Lasciate l’apparecchio in funzione fino a che il serbatoio dell’acqua è vuoto. HD7692: quando il caffè è pronto, l’apparecchio si spegne automaticamente. HD7690/HD7686: premete il pulsante on/off per spegnere l’apparecchio. L’apparecchio si spegne automaticamente dopo 2 ore. Pulite la caraffa e il portafiltro (vedere il capitolo “Pulizia”).

 • Page 44: Preparazione Del Caff

  Modalità d’uso dell’apparecchio Preparazione del caffè Questa macchina per il caffè è dotata di una manopola di regolazione dell’intensità che vi consente di preparare il caffè in base al vostro gusto. Questa manopola vi aiuta anche a regolare le dosi di caffè...

 • Page 45

  timer (solo HD7690) Il timer vi consente di preimpostare l’orario in cui desiderate che la macchina prepari il caffè. Nota: per utilizzare il timer (solo HD7690), accertatevi che l’orario sia impostato correttamente. Potete impostare l’orario solo quando l’apparecchio è spento (vedere la sezione “Impostazione dell’orologio” nel capitolo “Predisposizione dell’apparecchio”).

 • Page 46

  Lavate le singole parti (vedere il capitolo “Pulizia”). sostituzione Potete ordinare una nuova caraffa in vetro presso un rivenditore Philips o un Centro Assistenza Philips indicando il tipo di modello HD7985/30 (grigio scuro) o HD7986/90 (nero). Potete ordinare una nuova caraffa thermos presso un rivenditore autorizzato Philips o un Centro Assistenza Philips indicando il tipo di modello HD7988/90.

 • Page 47

  Per ulteriori informazioni o eventuali problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips locale (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo della garanzia). Qualora non fosse disponibile un Centro Assistenza Clienti locale, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips oppure contattate il Reparto assistenza Philips Domestic Appliances &...

 • Page 48: Nederlands

  Gebruik het apparaat niet indien het netsnoer, de stekker of het apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

 • Page 49

  klaarmaken voor gebruik Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond. Steek de stekker in een geaard stopcontact. U kunt overtollig snoer opbergen door het in de opening aan de achterzijde van de koffiezetter te duwen (fig. 2). De kloktijd instellen (alleen HD7690) Nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken, verschijnt het woord ‘SET’ op het display (fig. 3). Druk een of meerdere keren op de ‘H’-knop om de uren in te stellen (fig. 4). Op het display worden de ingestelde uren weergegeven (bijv. 7:00). Druk een of meerdere keren op de ‘M’-knop om de minuten in te stellen (fig. 5). Op het display worden de ingestelde minuten weergegeven (bijv. 7:20). Het apparaat doorspoelen Neem het waterreservoir van het apparaat en vul het met schoon, koud kraanwater (fig. 6). Alleen HD7692: vul het waterreservoir niet verder dan de aanduiding voor 8 koppen als u het apparaat gebruikt zonder gemalen koffie, anders stroomt de thermoskan over. Plaats het waterreservoir terug op het apparaat (fig. 7). Plaats geen filter met gemalen koffie in de filterhouder. Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen. Het aan-lampje gaat branden. Laat het apparaat werken totdat het waterreservoir leeg is. HD7692: na het koffiezetten schakelt het apparaat automatisch uit. HD7690/HD7686: druk op de aan/uitknop om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat schakelt automatisch uit na 2 uur. Maak de kan en de filterhouder schoon (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).

 • Page 50

  Het apparaat gebruiken Koffiezetten Deze koffiezetter is voorzien van Aroma Control, waarmee u de koffiesterkte aan uw eigen smaak kunt aanpassen. Aroma Control helpt u ook om de juiste balans tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid gemalen koffie te bepalen. Opmerking: Als u gebruikmaakt van Aroma Control, dient u altijd eerst het waterreservoir te vullen met water voordat u gemalen koffie in het filterzakje doet.

 • Page 51

  timer (alleen HD7690) U kunt de timer gebruiken om vooraf de tijd in te stellen waarop u wilt dat de koffiezetter koffie gaat zetten. Opmerking: Als u de timerfunctie wilt gebruiken (alleen HD7690), dient u eerst te controleren of de kloktijd juist is ingesteld.

 • Page 52

  Gebruik geen ontkalkingspoeder. Maak de afzonderlijke onderdelen schoon (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’). vervangen U kunt een nieuwe glazen kan bestellen bij uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum onder typenummer HD7985/30 (donkergrijs) of HD7986/90 (zwart). U kunt een nieuwe thermoskan bestellen bij uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum onder typenummer HD7988/90. milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op...

 • Page 53

  (www.philips.com), of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem dan contact op met de afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

 • Page 54: Norsk

  Ikke bruk apparatet hvis ledningen, støpslet eller selve apparatet er skadet. Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at farlige situasjoner unngås.

 • Page 55

  Du kan oppbevare overflødig ledning ved å skyve den inn gjennom åpningen bak på kaffetrakteren (fig. 2). stille klokken (kun HD7690) Når du har satt støpselet i veggkontakten, vises ordet SET i displayet (fig. 3). Trykk på H-knappen én eller flere ganger for å angi ønsket time (fig. 4). Displayet viser den angitte timen (f.eks. 07.00). Trykk på M-knappen én eller flere ganger for å angi ønskede minutter (fig. 5). Displayet viser de angitte minuttene (f.eks. 07.20). skylle apparatet Ta av vannbeholderen og fyll den med rent, kaldt vann fra springen (fig. 6). Kun HD7692: Når du betjener apparatet uten malt kaffe, må du ikke fylle vannbeholderen med mer vann enn opp til merket for åtte kopper. Hvis du gjør det, vil kannen renne over. Sett vannbeholderen tilbake på apparatet (fig. 7). Ikke legg i filter eller kaffe i filterholderen. Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet. På-lampen tennes. La apparatet arbeide til vannbeholderen er tom. HD7692: Apparatet slår seg av automatisk etter traktingen. HD7690/HD7686: Trykk på av/på-knappen for å slå av apparatet. Apparatet slår seg av automatisk etter to timer. Rengjør kannen og filterholderen (se avsnittet Rengjøring). La apparatet avkjøles i minst tre minutter før du begynner å trakte kaffe. termokanne (kun HD7692) Merk: Varm alltid opp termokannen med varmt vann fra springen før du begynner å...

 • Page 56

  Kontroller at glasskannen eller termokannen (med lokket i posisjonen lukket/trakter r) står under filterholderen. Angi kaffestyrken du foretrekker med Aromakontroll-bryteren. (fig. 12) Hvis du vil heve kaffestyrken, vrir du bryteren til høyre. Hvis du vil senke kaffestyrken, vrir du bryteren til venstre. Merk: Når du angir kaffestyrken, må du kontrollere at filterholderen står i apparatet. Ta av vannbeholderen og fyll den med rent, kaldt vann fra springen (fig. 6). Nivåindikasjonene tilsvarer kopper på 120 ml. Sett vannbeholderen ordentlig tilbake på apparatet (fig. 7).

 • Page 57

  Fem sekunder etter du slutter å trykke på time- eller minuttknappen, vises normaltiden igjen. Den gule timerlampen lyser for å vise at timeren er angitt. Følg trinnene 1 til 8 i avsnittet Trakte kaffe for å klargjøre apparatet på traktingen. Apparatet begynner å trakte kaffe på det angitte klokkeslettet. Den gule timerlampen slukker, og den røde på-lampen lyser. Hvis du vil kontrollere om du har angitt timeren riktig, trykker du på timerknappen. Hvis du vil slå av timeren, trykker du på av/på-knappen. rengjøring Senk aldri apparatet ned i vann. Koble fra apparatet. Rengjør utsiden av apparatet med en fuktig klut. Ta ut filterholderen. Rengjør glasskannen og filterholderen i varmt vann med litt oppvaskmiddel eller i oppvaskmaskinen. Se delen Termokanne (kun HD7692) i dette avsnittet når du skal rengjøre termokannen. Når du har rengjort glasskannen, skyller du den i rent, varmt vann.

 • Page 58

  Philips’ kundestøtte der du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale Philips- forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

 • Page 59: Português

  Não se sirva do aparelho se o fio de alimentação, a ficha ou o próprio aparelho estiverem danificados. Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.

 • Page 60

  preparação Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável. Ligue a ficha a uma tomada com terra. O fio excedente pode ser guardado na abertura própria na parte de trás da máquina de café (fig. 2). acertar o relógio (apenas HD7690) Depois de ligar a ficha à tomada eléctrica, a palavra ‘SET’ aparece no visor (fig. 3). Prima uma ou mais vezes o botão ‘H’ para acertar a hora (fig. 4). O visor mostra a hora introduzida (por ex.: 7:00). Prima uma ou mais vezes o botão ‘M’ para acertar os minutos (fig. 5). O visor mostra os minutos introduzidos (por ex: 7:20). Limpeza do aparelho Retire o depósito de água e encha-o com água limpa e fria da torneira (fig. 6). Apenas para HD7692: Se puser o aparelho a trabalhar sem café moído, não encha o depósito com água acima da indicação de 8 chávenas, caso contrário, a água irá transbordar o jarro térmico. Volte a colocar o depósito de água no aparelho (fig. 7). Não coloque filtro nem café moído no suporte do filtro. Prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho. A luz acende-se para indicar que está ligado. Deixe o aparelho a trabalhar até o reservatório de água ficar vazio. HD7692: O aparelho desliga-se automaticamente depois de preparar o café. HD7690 e HD7686: Prima o botão ligar/desligar para desligar o aparelho. O aparelho desliga-se automaticamente após 2 horas. Limpe o jarro e o suporte do filtro (consulte o capítulo ‘Limpeza’).

 • Page 61

  Utilização do aparelho Preparação do café Esta máquina de café está equipada com o Aroma Control, que permite a adaptação da intensidade do café ao seu próprio gosto. O Aroma Control ajuda-o a determinar o equilíbrio certo entre café moído e água. Nota: Ao utilizar o Aroma Control, encha sempre o depósito com água antes de colocar o café...

 • Page 62

  Temporizador (apenas HD7690) Pode utilizar o temporizador para predefinir a hora a que deseja que a máquina prepare café. Nota: Se deseja utilizar a função de temporizador (apenas HD7690), certifique-se de que o relógio tem a hora certa. Apenas pode acertar a hora quando o aparelho está desligado (consulte a secção ‘Acertar o relógio’, no capítulo ‘Preparação’).

 • Page 63

  Limpe as peças desmontáveis (consulte o capítulo ‘Limpeza’). substituição Pode encomendar um novo jarro de vidro a um revendedor Philips ou a um centro de assistência Philips utilizando a referência HD7985/30 (cinzento escuro) ou HD7986/90 (preto). Pode encomendar um novo jarro térmico a um revendedor Philips ou a um centro de assistência Philips utilizando a referência HD7988/90.

 • Page 64

  Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (encontrará o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local ou contacte o Departamento de Assistência da Philips...

 • Page 65: Svenska

  Använd inte apparaten om nätsladden, kontakten eller själva apparaten är skadad. Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.

 • Page 66

  Ställa in klockan (endast HD7690) När du har satt in kontakten i vägguttaget visas ordet SET i teckenfönstret (Bild 3). Tryck på H-knappen minst en gång för att ange rätt timme (Bild 4). Den inställda timmen visas i teckenfönstret (t.ex. 7:00). Tryck på M-knappen minst en gång för att ange minuterna (Bild 5). De inställda minuterna visas i teckenfönstret (t.ex. 7:20). skölja igenom bryggaren Ta bort vattentanken och fyll den med rent kallt kranvatten (Bild 6). Endast HD7692: Om du använder apparaten utan malet kaffe ska du inte fylla vattentanken mer än till markeringen för åtta koppar, eftersom termosen annars svämmar över. Sätt tillbaka vattentanken på apparaten (Bild 7). Sätt inte i något filter och lägg inte i något kaffepulver i filterhållaren. Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen. Strömlampan tänds. Låt bryggaren vara igång tills vattentanken är tom. HD7692: Apparaten stängs av automatiskt efter bryggningen. HD7690/HD7686: Tryck på på/av-knappen när du vill stänga av apparaten. Apparaten stängs av automatiskt efter två timmar. Rengör kannan och filterhållaren (se avsnittet Rengöring).

 • Page 67

  Ställ in önskad styrka på kaffet med Aroma Control-vredet. (Bild 12) Om du vill öka kaffets styrka vrider du vredet till höger. Om du vill minska kaffets styrka vrider du vredet till vänster. Obs! När du ställer in kaffets styrka ska du se till att filterhållaren sitter i apparaten. Ta bort vattentanken och fyll den med rent kallt kranvatten (Bild 6). Nivåindikeringarna avser koppar som rymmer 1,2 dl.

 • Page 68

  Tryck på M-knappen minst en gång för att ange minuterna (Bild 5). Fem sekunder efter att du slutat trycka på knappen för timmar eller minuter visas den normala tiden på nytt. Den gula timerlampan tänds och indikerar att timern är inställd. Följ steg 1 till 8 i avsnittet Brygga kaffe och förbered apparaten för bryggning. Apparaten börjar brygga kaffe vid den inställda tiden. Den gula timerlampan släcks och den röda strömlampan tänds. Om du vill kontrollera att du har ställt in timern rätt trycker du på timerknappen. Om du vill stänga av timern trycker du på på/av-knappen. rengöring Sänk aldrig ned apparaten i vatten. Dra ur nätsladden. Rengör apparatens utsida med en fuktad trasa. Ta bort filterhållaren. Rengör glaskannan och filterhållaren med varmt vatten och lite diskmedel, eller i diskmaskinen. Rengör termoskannan enligt avsnittet Termoskanna (endast HD7692) i det här kapitlet. Efter rengöringen sköljer du glaskannan med rent varmt vatten.

 • Page 69

  Om du behöver information eller har något problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på...

 • Page 70: Türkçe

  Kahve pişirme sırasında, cihazın alt kısmı ve termos sürahinin tabanı ısınır. Elektromanyetik alanlar (EmF) Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

 • Page 71

  Saatin ayarlanması (sadece HD7690) Fişi prize taktıktan sonra, ‘SET’ (AYARLA) sözcüğü ekranda görüntülenir (Şek. 3). Saati ayarlamak için ‘H’ düğmesine bir kez veya daha fazla basın (Şek. 4). Ekran ayarlanan saati (örn. 7:00) görüntüler. Dakikayı ayarlamak için ‘M’ düğmesine bir kez veya daha fazla basın (Şek. 5). Ekran ayarlanan dakikayı (örn. 7:20) görüntüler. Cihazın boşaltılması Su haznesini çıkarın ve taze, soğuk içme suyuyla doldurun (Şek. 6). Sadece HD7692: Filtreye kahve koymadan cihazı çalıştırırsanız, su haznesini 8-cup (9 fincan) işaretinden fazla doldurmayın; aksi taktirde termos sürahi taşar. Su haznesini cihaza geri yerleştirin (Şek. 7). Filtre yuvasına filtre ve çekilmiş kahve koymayın. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın. Güç lambası yanar. Su haznesi tamamen boşalıncaya kadar cihazı çalıştırın. HD7692: Kahve piştikten sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır. HD7690/HD7686: Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine basın. Cihaz 2 saatten sonra otomatik olarak kapanır. Sürahiyi ve filtre yuvasını temizleyin. (bkz.”Temizlik” bölümü) Kahve pişirmeye başlamadan önce cihazı en az 3 dakika soğumaya bırakın. Termos sürahi (sadece HD7692) Not: Termos sürahiyi kahve pişirmeye başlamadan önce daima sıcak musluk suyuyla önceden ısıtın.

 • Page 72

  türkçE Cam sürahinin veya termos sürahinin (kapak ‘closed/brewing’ (kapalı/kahve yapma) konumundayken r) filtre yuvasının altında olduğundan emin olun. Aroma Kontrol düğmesiyle istediğiniz kahve sertliğini ayarlayın. (Şek. 12) Kahvenin sertliğini artırmak için düğmeyi sağa çevirin. Kahvenin sertliğini azaltmak için düğmeyi sola çevirin. Not: Kahve sertliğini belirlediğinizde, filtre yuvasının cihazda olduğundan emin olun. Su haznesini çıkarın ve taze, soğuk içme suyuyla doldurun (Şek. 6). Seviye göstergeleri 120ml’lik fincanlara denktir. Su haznesini doğru olarak cihaza geri yerleştirin (Şek. 7). Aroma Kontrol göstergesi yukarıya çıkar. Kağıt filtrenin (model 1x4 veya no. 4) köşelerinin yırtılmasını veya katlanmasını önlemek için işaretli kenarlarını katlayın. Not: Çekilmiş kahve ve su arasındaki doğru dengeyi belirlemek için Aroma Kontrol özelliğini kullanmak istiyorsanız, sabity filtre kullanmayın.

 • Page 73

  Saati ayarlamak için ‘H’ düğmesine bir kez veya daha fazla basın (Şek. 4). Dakikayı ayarlamak için ‘M’ düğmesine bir kez veya daha fazla basın (Şek. 5). Saat düğmesine basmayı bıraktıktan 5 saniye sonra normal zaman görüntülenir. Zamanlayıcının ayarlı olduğunu belirtmek için sarı zamanlayıcı ışığı yanar. Cihazı kahve yapmaya hazırlamak için ‘Kahve yapma’ bölümünün 1 - 8 arasındaki adımlarını uygulayın. Cihaz ayarlanan zamanda kahve yapmaya başlar. Sarı zamanlayıcı ışığı söner ve kırmızı güç açık ışığı yanar. Zamanlayıcıyı doğru ayarlayıp ayarlamadığınızı kontrol etmek istiyorsanız, zamanlayıcı düğmesine basın. Zamanlayıcıyı kapatmak istiyorsanız, açma/kapama düğmesine basın. temizleme Asla cihazı suya batırmayın. Cihazı prizden çıkartın. Cihazın dış tarafını hafif ıslak bezle temizleyin. Filtre yuvasını çıkarın. Cam sürahi ve filtre yuvasını, bir miktar bulaşık deterjanı kullanarak sıcak suyla veya bulaşık makinesinde yıkayın. Termos sürahiyi temizlemek için bkz. bu bölümdeki ‘Termos sürahi (sadece HD7692)’ kısmı. Temizleme işleminden sonra, cam sürahiyi sıcak, temiz suyla durulayın.

 • Page 74

  Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Eğer ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis Departmanı ile iletişim kurun.

 • Page 76

  4222.200.0052.1...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: