Download  Print this page

Dansk - Black & Decker VO1700A Manual

Hide thumbs

Advertisement

Anvendelsesområde
Din Black & Decker-støvsuger er til opsugning af tørre stoffer.
Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug.
Sikkerhedsinstruktioner
Advarsel! Ved brug af elektriske apparater skal de
grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, inkl.
nedenstående, altid følges, således at risikoen for brand,
elektrisk stød samt person- og materialeskader begrænses.
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug.
Apparatet skal bruges som beskrevet i denne
brugsanvisning. Anvendelsen af andet tilbehør eller en
anden anordning til dette apparat eller udførelse af andre
opgaver end de her anbefalede kan medføre risiko for
personskader.
Opbevar denne brugsanvisning til fremtidig brug.
Brug af apparatet
Sørg for at apparatet er slukket før du tilslutter det til
strømforsyningen eller afbryder den.
Vær altid omhyggelig, når du bruger apparatet.
Brug ikke apparatet udendørs.
Træk aldrig i ledningen, når du skal tage stikket ud af
kontakten. Ledningen skal holdes på afstand af varme,
olie og skarpe kanter.
Hvis ledningen beskadiges ved brugen, skal apparatet
straks afbrydes ved kontakten. Rør ikke ved el-ledningen,
før stikket er trukket ud af kontakten.
Afbryd apparatet ved stikkontakten, når det ikke er i brug,
før du monterer eller fjerner dele fra det, og før du rengør
det.
Andres sikkerhed
Tillad ikke børn eller personer, der ikke har læst denne
brugsanvisning, at arbejde med apparatet.
Børn eller dyr må ikke nærme sig arbejdsområdet eller
røre ved apparatet eller ledningen. Tæt overvågning er
nødvendig, når apparatet bruges i nærheden af børn.
Efter brug
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten, før
apparatet efterlades ubevogtet, samt før en eller flere dele
skal ændres, renses eller undersøges.
Når apparatet ikke er i brug, skal det opbevares et tørt
sted. Børn må ikke have adgang til opbevarede apparater.
Undersøgelse og reparation
Før brug skal apparatet kontrolleres for skader eller defekte
dele. Kontroller for brud på delene, for skader på knapper
og andet, der kan have indflydelse på apparatets funktion.
Apparatet må ikke benyttes, hvis nogen af delene er
beskadigede eller defekte.
Skadede eller defekte dele skal repareres eller udskiftes
af en autoriseret tekniker.
Før brug kontrolleres ledningen for tegn på skader,
ældning og slid.
Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget eller defekt.
Hvis elledningen eller stikket er beskadiget eller defekt,
skal den repareres af en autoriseret reparatør for at undgå
ulykker. Skær ikke i ledningen, og forsøg ikke selv at
reparere den.
Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte andre dele end dem,
der er specificeret i denne brugsanvisning.
El-sikkerhed
Denne maskine er dobbelt isoleret. Derfor er
jordledning ikke nødvendig. Kontroller altid,
at strømforsyningen svarer til spændingen på
typeskiltet.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent af unge
eller uerfarne personer uden opsyn. Der skal være opsyn
med børn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
Hvis el-ledningen er skadet, skal den udskiftes af
producenten eller et autoriseret Black & Decker
servicecenter for at undgå ulykker.
Supplerende sikkerhedsinstruktioner
for støvsugere
Før brug, vær altid sikker på at filteret er monteret rigtigt.
Brug ikke værktøjet uden at alle filtrer er monteret.
Bær ikke apparatet i beholderhåndtaget.
Brug ikke apparatet til at suge væsker op med.
Brug ikke apparatet til at tage letantændelige materialer
op med.
Brug ikke apparatet i nærheden af vand. Dyp ikke
apparatet ned i vand.
Hold motoren på afstand af ansigtet og øjnene.
Hold børn og dyr på sikker afstand af apparatet, når det
bruges.
Arbejd altid nedefra og op, når du bruger apparatet på
trapper. Det skal stå mindst ét trin neden for det trin,
som du selv står på.
Vær altid opmærksom på placeringen af ledningen under
drift med værktøjet.
Brug ikke apparatet, uden at sugemundstykket eller andet
passende tilbehør er sat på røret.
Efter brug rulles ledningen helt op og værktøjet opbevares
på en ordentlig måde.
Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig.

DANSK

53

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker VO1700A

  Related Manuals for Black & Decker VO1700A

This manual is also suitable for:

Vo1700Vo1710