Download  Print this page

Norsk - Black & Decker VO1700A Manual

Hide thumbs

Advertisement

NORSK

Bruksområder
Denne støvsugeren fra Black & Decker er beregnet på
støvsuging på tørt materiale.
Apparatet er kun ment for bruk i hjemmet.
Sikkerhetsinstruksjoner
Advarsel! Ved bruk av elektriske apparater som er koblet
til strømnettet, må du alltid følge en del grunnleggende
sikkerhetsregler, deriblant følgende, for å redusere faren
for brann, elektrisk støt, personskade og materialskade.
Les hele denne bruksanvisningen nøye før du bruker
apparatet.
Bruksanvisningen beskriver hvordan apparatet skal
brukes. Bruk bare tilbehør og utstyr til dette apparatet som
anbefales i bruksanvisningen. Bruk av annet tilbehør eller
utstyr kan medføre risiko for personskade.
Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Bruk av apparatet
Kontroller at apparatet er slått av før du kobler det til eller
fra strømforsyningen.
Vær alltid forsiktig når du bruker apparatet.
Apparatet må ikke brukes utendørs.
Ikke trekk i ledningen når du skal koble kontakten fra støpslet.
Ikke utsett strømledningen for varme, olje eller skarpe kanter.
Hvis strømkabelen skades under bruk, må du umiddelbart
koble fra strømtilførselen til apparatet. Ikke berør
strømledningen før du har koblet fra strømtilførselen.
Apparatet må kobles fra strømtilførselen når det ikke er i
bruk, før montering eller fjerning av deler, og før rengjøring
av apparatet.
Andre personers sikkerhet
La aldri barn eller personer som ikke har lest denne
bruksanvisningen bruke apparatet.
Ikke la barn eller dyr komme i nærheten av
arbeidsområdet eller berøre apparatet eller
strømledningen. Vær ekstra oppmerksom når apparatet
brukes i nærheten av barn.
Etter bruk
Slå av apparatet og trekk ut kontakten før du forlater det
og før du skifter, rengjør eller kontrollerer noen av delene
i det.
Når apparatet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt
sted. Apparatet skal oppbevares utilgjengelig for barn.
Kontroll og reparasjon
Før bruk må du kontrollere apparatet for skadde eller
defekte deler. Kontroller også at det ikke finnes deler med
brist, at bryterne ikke er skadet og eventuelle andre
forhold som kan påvirke driften av apparatet.
48
Bruk aldri apparatet hvis noen av delene er skadde eller
defekte.
Ved skade eller feil må delene repareres eller byttes ut av
et autorisert serviceverksted.
Før bruk må du kontrollere om strømledningen er skadet,
for gammel eller slitt.
Bruk ikke apparatet hvis strømkabelen eller støpslet er
skadet eller defekt.
Hvis strømledningen eller støpslet er skadet, må de
repareres av en autorisert tekniker for å unngå enhver
risiko. Ikke kutt strømledningen, og ikke forsøk å reparere
den selv.
Prøv aldri å fjerne eller bytte andre deler enn de som er
angitt i denne bruksanvisningen.
Elektrisk sikkerhet
Dette apparatet er dobbeltisolert. Derfor er ikke
jording nødvendig. Kontroller at nettspenningen er
i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av unge eller
uerfarne personer uten tilsyn. Barn må ha tilsyn for å sikre
at de ikke leker med apparatet.
Hvis strømledningen skades, må den skiftes ut av
fabrikanten eller et autorisert Black & Decker
servicesenter for å unngå fare.
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for støvsugere
Før bruk bør du alltid kontrollere at filtrene er riktig
montert. Bruk aldri apparatet uten at alle filtrene er på
plass.
Ikke bær apparatet i håndtaket til beholderen.
Apparatet må ikke brukes til å suge opp væske.
Apparatet må ikke brukes til å suge opp materialer som
kan ta fyr.
Apparatet må ikke brukes i nærheten av vann. Apparatet
må ikke dyppes i vann.
Unngå å få luftstrømmen fra motoren i øynene og ansiktet.
Hold barn og dyr på trygg avstand når du bruker dette
apparatet.
Arbeid alltid nedenfra og opp når du bruker apparatet
i trapper, og ha apparatet minst ett trinn under din
arbeidsposisjon.
Vær alltid oppmerksom på hvor du har strømledning og
slange når du bruker apparatet.
Ikke bruk apparatet uten sugemunnstykket eller annet
egnet tilbehør montert på slangen.
Etter bruk bør strømledningen rulles sammen og apparat
og ledning lagres på ryddig vis.
Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker VO1700A

  Related Manuals for Black & Decker VO1700A

This manual is also suitable for:

Vo1700Vo1710