Download  Print this page

Svenska - Black & Decker VO1700A Manual

Hide thumbs

Advertisement

Användningsområde
Denna Black & Decker dammsugare är avsedd att suga upp
torrt material.
Produkten är endast avsedd för hemmabruk.
Säkerhetsanvisningar
Varning! När man använder elektriska apparater är det
viktigt att bl.a. följa nedanstående säkerhetsanvisningar
för att minska risken för brand, elektriska stötar,
personskador och materialskador.
Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten.
Apparaten är avsedd för den användning som beskrivs
i denna bruksanvisning. Använd endast de tillbehör och
tillsatser som rekommenderas i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annan tillsats eller annat
tillbehör kan innebära risk för personskada.
Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
Användning av apparaten
Se till att apparaten är avstängd innan du ansluter eller
bryter anslutningen till elnätet.
Var alltid försiktig när du använder apparaten.
Använd inte apparaten utomhus.
Drag aldrig i sladden för att dra ur stickkontakten. Utsätt
inte sladden för värmekällor, olja eller skarpa kanter.
Stäng genast av apparaten och dra ut kontakten om
sladden skadats vid användning. Vidrör inte sladden
förrän stickkontakten är utdragen ur vägguttaget.
Dra ur kontakten när apparaten inte används, vid byte av
någon del av apparaten eller tillbehör samt vid rengöring.
Andra personers säkerhet
Låt aldrig barn, eller personer som inte har läst denna
bruksanvisning använda apparaten.
Låt inte barn eller djur att komma i närheten av
arbetsområdet eller röra vid apparaten eller sladden. Var
mycket uppmärksam när apparaten används nära barn.
Efter användning
Stäng av apparaten och dra ur kontakten ur vägguttaget
innan du lämnar apparaten utan tillsyn och innan du byter,
rengör eller inspekterar någon del av apparaten.
När apparaten inte används skall den förvaras torrt. Se till
att barn inte kan få tag på verktyget.
Kontroll och reparation
Kontrollera om apparaten är skadad eller defekt, innan
den används. Kontrollera att inga delar är trasiga,
att strömbrytaren inte är skadad eller att något annat som
kan inverka på funktionen.
Använd inte verktyget om någon del är skadad eller
defekt.
Om fel uppstår skall delarna repareras eller bytas ut av en
auktoriserad Black & Decker serviceverkstad.
Kontrollera före användning om sladden är skadad, sliten
eller börjar bli gammal.
Använd aldrig apparaten om sladden eller kontakten är
skadad eller defekt.
Om sladden är skadad måste den bytas ut av en befogad
reparatör för att undvika risker. Skär/klipp ej i sladden.
Försök ej heller att laga den själv.
Försök aldrig att ta bort eller byta ut andra delar än dem
som nämns i denna bruksanvisning.
Elektrisk säkerhet
Eftersom verktyget är dubbelisolerat behövs ingen
jordledare. Kontrollera alltid att nätspänningen
överensstämmer med värdet på märkplåten.
Ungdomar eller personer med svag hälsa får inte använda
verktyget utan tillsyn. Håll uppsyn så att inga barn leker
med apparaten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av
tillverkaren eller en godkänd Black & Decker
serviceverkstad för att undvika risker.
Tillkommande säkerhetsanvisningar för dammsugare
Kontrollera alltid innan användning att filterna sitter på rätt
ställe. Använd aldrig maskinen om inte alla filter finns på
plats.
Bär inte apparaten i behållarens handtag.
Sug inte upp vätskor med apparaten.
Sug inte upp lättantändligt material med apparaten.
Använd inte apparaten i närheten av vatten. Doppa aldrig
apparaten i vatten.
Undvik att rikta motorns luftström mot ögonen eller ansiktet.
Se till att barn och husdjur befinner sig på behörigt
avstånd när du använder apparaten.
Arbeta alltid nedifrån och upp när du använder apparaten i
trappor, och ställ apparaten minst ett trappsteg lägre än
där du arbetar.
Var hela tiden medveten om var strömsladden och
slangen befinner sig medan maskinen används.
Använd inte apparaten utan att sugmunstycket eller ett
annat lämpligt tillbehör sitter på röret.
Rulla ihop strömsladden helt efter användning och förvara
maskinen på ett ordentligt sätt.
Håll hår, kläder och handskar undan från rörliga delar.
Använd inte skadade tillbehör.
Använd endast Black & Decker tillbehör.

SVENSKA

43

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker VO1700A

  Related Manuals for Black & Decker VO1700A

This manual is also suitable for:

Vo1700Vo1710