Download  Print this page

Nederlands - Black & Decker VO1700A Manual

Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS

Gebruik volgens bestemming
Uw Black & Decker stofzuiger is bedoeld voor het opzuigen
van vaste stoffen.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Bij het gebruik van elektrische apparaten
dienen ter bescherming tegen brandgevaar, elektrische
schok, letsel en materiële schade altijd gepaste
veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen,
waaronder de volgende veiligheidsvoorschriften.
Lees de gehele gebruiksaanwijzing aandachtig door
voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Het bedoelde gebruik wordt in deze handleiding
beschreven. Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen
accessoires en hulpstukken. Gebruik het apparaat
uitsluitend waarvoor het bedoeld is.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Gebruik van het apparaat
Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u
de stroom in- of uitschakelt.
Kijk altijd goed uit wanneer u het apparaat gebruikt.
Gebruik het apparaat niet buiten.
Trek de stekker niet aan het elektriciteitssnoer uit het
stopcontact. Houd het elektriciteitssnoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
Als het elektriciteitssnoer tijdens gebruik beschadigd
raakt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer naar het
apparaat uit. Raak het elektriciteitssnoer niet aan voordat
u de stekker uit het stopcontact heeft gehaald.
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact
wanneer u het niet gebruikt of voordat u onderdelen gaat
verwisselen of het apparaat gaat reinigen.
Veiligheid van anderen
Verbied kinderen en personen die niet van de inhoud van
deze handleiding op de hoogte zijn het gebruik van dit
apparaat.
Houd kinderen en dieren buiten het werkgebied en laat ze
dit apparaat of het elektriciteitssnoer niet aanraken. Als u
met het apparaat in de buurt van kinderen komt, dient er
goed op hen gelet te worden.
Na gebruik
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact voordat u het apparaat zonder toezicht
achterlaat of enig onderdeel van het apparaat gaat
verwisselen, reinigen of controleren.
Indien niet in gebruik moet de machine op een droge
plaats worden opgeborgen.
28
Kinderen mogen geen toegang hebben tot opgeborgen
machines.
Inspectie en reparatie
Controleer de machine voor gebruik op beschadigde of
defecte onderdelen. Controleer op kapotte onderdelen,
beschadigingen aan schakelaars en enige andere zaken
die de werking nadelig kunnen beïnvloeden.
Gebruik de machine niet als enig onderdeel beschadigd of
defect is.
Defecte onderdelen dienen door een erkend
servicecentrum te worden gerepareerd of vervangen.
Controleer voor gebruik het elektriciteitssnoer op
beschadiging, veroudering en slijtage.
Gebruik het apparaat niet als het elektriciteitssnoer of de
stekker beschadigd of defect is.
Als het elektriciteitssnoer of de stekker beschadigd of
defect is, moet het, om gevaarlijke situaties te voorkomen,
door een erkende servicetechnicus vervangen worden.
Snijd nooit in het elektriciteitssnoer en probeer dit niet zelf
te repareren.
Probeer nooit om enig onderdeel anders dan in deze
handleiding beschreven te verwijderen of te vervangen.
Elektrische veiligheid
Deze machine is dubbel geïsoleerd;
een aardaansluiting is daarom niet noodzakelijk.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt
met de waarde op het typeplaatje.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of
lichamelijk zwakke personen zonder toezicht.
Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet
met het apparaat gaan spelen.
Indien het netsnoer is beschadigd, dient het ter
voorkoming van gevaren te worden vervangen door de
fabrikant of een erkend servicecentrum.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor stofzuigers
Zorg er voor gebruik altijd voor dat de filters op de juiste
manier zijn aangebracht. Gebruik het apparaat niet zonder
alle filters.
Draag het apparaat niet aan de containergreep.
Gebruik het apparaat niet om vloeistoffen op te zuigen.
Gebruik het apparaat niet om brandbare materialen op te
zuigen.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
Dompel het apparaat niet in water onder.
Zorg dat de luchtstroom van de motor niet in uw ogen en
gezicht blaast.
Houd kinderen en dieren op een veilige afstand als u het
apparaat gebruikt.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker VO1700A

  Related Manuals for Black & Decker VO1700A

This manual is also suitable for:

Vo1700Vo1710