Download Print this page

Electrolux Partner P411 CCS Instruction Manual page 9

Hide thumbs Also See for Partner P411 CCS:

Advertisement

prawilxnyj sort masla (esli maslo sli[kom vidkoe, ono
movet wyrabotatxsq ranx[e topliwa), i ^toby karb@rator
byl otregulirowan w sootwetstwii s rekomendaciqmi
(obednennaq smesx movet priwesti k tomu, ^to topliwo
budet rashodowatxsq medlennee, ^em maslo). Sleduet takve
primenqtx tolxko rekomenduemyj pilxnyj mehanizm (pri
sli[kom dlinnom pilxnom polotne movet proishoditx
pererashod masla). Wse opisannye uslowiq polnostx@ pri-
menimy k modelqm s reguliruemym maslqnym nasosom.
C
Porqdok montava pilxnogo polotna i cepi
!
Dlq predohraneniq ruk ot powrevdeniq pri
rabote s cepx@ wsegda odewajte za]itnye
per^atki.
Prowerxte, nahoditsq li tormoz cepi w wykl@^ennom
polovenii. Dlq \togo sdwinxte ru^ku tormoza cepi w
naprawlenii perednej ru^ki do kasaniq
Otwintite gajki krepleniq pilxnogo polotna i snimite
kry[ku mufty scepleniq.
Ustanowite pilxnoe polotno na specialxno prednazna^ennye
bolty. Ustonowite polotno w polovenie maksimalxno sdwinu-
toe k wedu]ej zwezdo^ke. Odenxte cepx na wedu]u@ zwezdo^ku i
wstawxte ee hwostowiki w paz pilxnogo polotna. |tu operaci@
sleduet na^atx s werhnej storony pilxnogo polotna.
Ubeditesx, ^to kromki revu]ih zwenxew na werhnej ^asti
polotna naprawlenny k naprawq@]ej zwezdo^ke pilxnogo
polotna.
Ustanawite [tift mehanizma natqveniq cepi w specialxnoe
otwerstie na pilxnom polotne i odenxte kry[ku scepleniq.
Prowerxte prawilxnostx ustanowki hwostowikow cepi na
wedu]u@ zwezdo^ku, protqnuw cepx wperet po pilxnomu polot-
nu . Cepx dolvna protqgiwatxsq bez zaedanij. Zatqnite gajki
krepleniq pilxnogo polotna rukoj. Natqnite cepx s pomo]x@
uniwersalxnogo kl@^a. Dlq \togo powernite wint mehanizma
regulirowki cepi po ^asowoj strelke. Cepx sleduet natqgi-
watx do teh por, poka ona ne budet plotno prilegatx k nivnej
storone pilxnogo polotna.
Wozmitesx za nosok pilxnogo polotna i podnimite ego wwerh,
natqgiwaq cepx. Cepx s^itaetsq natqnutoj prawilxno, esli ona
swobodno prowora^iwaetsq rukoj. Posle \togo , uderviwaq
nosok pilxnogo polotna w wwerhnem polovenij, zatqnite gajki
krepleniq pilxnogo polotna uniwersalxnym kl@^om.
Pri ustanowki nowoj cepi sleduet ^asto prowerqtx ee
natqvenie , poka cepx ne prirabotaetsq. Regulqrno prow-
erqjte natqvenie cepi. Prawilxno natqnutaq cepx
obezpe^iwaet wysokoe ka^estwo pileniq i dolx[e sluvit.
Dlq obezpe^eniq maksimalxnogo sroka sluvby pilxnogo
apparata neobhodimo na odnom polotne pilxnoj [iny i
wedu]ej zwezdo^ke ispolxzowatx odnowremenno tri cepi,
evednewno menqq ih wne zawisimosti ot ih ostroty. Pri \tom,
dlq obespe^eniq rawnomernogo iznosa, neobhodimo pere-
wara^iwatx pilxnoe polotno, regulqrno smazywatx konsis-
tentnoj smazkoj wedu]u@ i naprawlq@]u@ zwezdo^ki, a
takve napilxnikom udalqtx s begowyh dorovek pilxnogo
polotna poqwlq@]iesq zausency.
D
PRAWILA OBRA}ENIQ S TOPLIWOM
WNIMANIE! Na cepnoj pile ustanowlen dwuhtaktnyj
dwigatelx, w kotorom w ka^estwe topliwa ispolxzuetsq smesx
benzina i specialxnogo masla dlq dwuhtaktnyh dwigatelej. Dlq
polu^eniq prawilxnogo sostawa topliwnoj smesi sleduet akku-
ratno otmerqtx koli^estwo whodq]ego w sostaw masla. Pri prig-
otowlenii nebolx[ogo kali^estwa topliwnoj smesi dave malaq
neto^nostx movet silxno powliqtx na ka^estwo topliwnoj smesi.
Pri rabote s topliwom wsegda sleduet zabotitxsq o horo[ej
wentilqcii.
Benzin
• Ispolxzujte ka^estwennyj, ne\tilirowannyj benzin.
• Rekomenduetsq primenqtx tolxko benzin, minimalxnoe
oktanowoe ^islo kotorogo 90.
• Pri primenenii benzina s oktanowym ^islom menee 90
proishodit tak nazywaemaq detonaciq, ^to priwodit k pere-
grewu dwigatelq i wyzywaet ego serxeznye powrevdeniq.
Maslo dlq dwuhtaktnyh dwigatelej
• Dlq obespe^eniq nailu^[ih rezulxtatow pri rabote pri-
menqjte maslo "HUSQVARNA", specialxno razrabotannoe
dlq dwuhtaktnyh dwigatelej, w proporcii1:50 (2%).
• Esli net wozmovnosti ispolxzowatx maslo "HUSQVARNA",
wy movete primenqtx drugoe wysokoka^estwennoe maslo dlq
dwuhtaktnyh dwigatelej s wozdu[nym ohlavdeniem. Dlq wyb-
ora sootwetstwu@]ego masla sleduet prokonsulxtirowatxsq s
wa[im dilerom. Pri \tom dlq kavdogo masla sleduet
sobl@datx swo@ proporci@: 1:33 (3%) ili 1:25 (4%).
• Nikogda ne primenqjte maslo dlq ^etyrehtaknyh
dwigatelej.
Sme[iwanie
• Wsegda sme[iwajte benzin s maslom w ^istoj emkosti,
prednazna^ennoj dlq hraneniq topliwa.
• Sna^ala wsegda naliwajte polowinu neobhodimogo
koli^estwa benzina. Zatem dobawxte polnoe trebuemoe
koli^estwo masla. Sme[ajte (wzboltajte) polu^ennu@
smesx, posle ^ego dobawxte ostaw[u@sq ^astx benzina.
• T]atelxno sme[ajte (wzboltajte) topliwnu@ smesx pered
zaliwkoj w topliwnyj bak pily.
• Ne prigotowlqjte zapas topliwa bolee, ^em na mesq^nyj
srok.
• Esli pila ne ispolxzuetsq w te^enii nekotorogo wremeni,
topliwo nuvno slitx, a topliwnyj bak wymytx.
Cepnoe maslo
• Sistema smazki cepi rabotaet awtomati^eski. Wsegda
ispolxzujte specialxnoe cepnoe maslo s horo[imi
adgezionnymi harakteristikami.
• W stranah, gde net specialxnogo cepnogo masla, movno
ispolxzowatx transmissionnoe maslo ER 90.
• Nikogda ne primenqjte otrabotannoe maslo. |to priwedet k
powrevdeni@ maslqnogo nasosa, pilxnogo polotna i
pilxnoj cepi.
• O^enx wavno primenqtx maslo s nuvnoj wqzkostx@,
sootwetstwu@]ej temeperature okruva@]ej sredy.
www.rostov-almaz.
RU
57

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Partner p462 ccsPartner p511 ccs