Ελληνικα - Black & Decker ASI200 Manual

Hide thumbs Also See for ASI200:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Ενδεδειγμένη χρήση
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο αεροσυμπιεστής Black & Decker έχει σχεδιαστεί για
χρήση στα περισσότερα οχήματα που διαθέτουν πρίζα
12 Volt, για να φουσκώνετε ελαστικά αυτοκινήτων και
ποδηλάτων, μπάλες, φουσκωτά σκάφη, στρώματα
θαλάσσης κλπ. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για
οικιακή, ερασιτεχνική χρήση.
Οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποίηση! Κατά τη χρήση συσκευών που
τροφοδοτούνται με μπαταρία, θα πρέπει να λαμβάνονται οι
βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων
των παρακάτω, για τον περιορισμό του κινδύνου
πυρκαγιάς, διαρροής υγρών μπαταρίας, τραυματισμού
προσώπων και υλικών ζημιών.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε
προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο.
Η προοριζόμενη χρήση περιγράφεται σε αυτό
το εγχειρίδιο. Τόσο η χρήση εξαρτημάτων ή
προσαρτημάτων όσο και η πραγματοποίηση εργασιών
με τη συσκευή που δε συνιστώνται σε αυτό το
εγχειρίδιο οδηγιών εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
Χρήση της συσκευής σας
Πάντοτε προσέχετε κατά τη χρήση της συσκευής.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από νεαρά
ή αδύναμα άτομα χωρίς επίβλεψη.
Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους χωρίς υγρασία.
Μην επιτρέψετε να βραχεί η συσκευή.
Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό.
Μην ανοίγετε το περίβλημα του σώματος της συσκευής.
Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό δεν επιδέχονται
επισκευή από το χρήστη.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, π.χ. παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε χώρο με καλό
αερισμό.
Για να βγάλετε το φις από την πρίζα, μην τραβάτε από
το καλώδιο αλλά από το ίδιο το φις. Έτσι θα αποφύγετε
τον κίνδυνο φθοράς του φις και του καλωδίου.
Ασφάλεια τρίτων
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιδιά)
με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές
ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις,
παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν
δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλίζεται
ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Μετά τη χρήση
Όταν δε χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει να
φυλάσσεται σε στεγνό, καλά αεριζόμενο χώρο,
μακριά από παιδιά.
Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
αποθηκευμένες συσκευές.
Όταν η συσκευή φυλάσσεται ή μεταφέρεται με ένα
όχημα, πρέπει να τοποθετείται στο χώρο αποσκευών
ή να στερεώνεται ώστε να μη μετακινείται σε
περίπτωση απότομων μεταβολών της ταχύτητας
ή της κατεύθυνσης του οχήματος.
Η συσκευή πρέπει να προφυλάσσεται από την ηλιακή
ακτινοβολία, τη ζέστη και την υγρασία.
Έλεγχος και επισκευές
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή σας για τυχόν
χαλασμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα. Ελέγξτε αν
υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα, ζημιά σε διακόπτες
και οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που μπορούν να
επηρεάσουν τη λειτουργία της.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν οποιοδήποτε
εξάρτημα είναι κατεστραμμένο ή ελαττωματικό.
Φροντίστε να γίνει η επισκευή ή η αντικατάσταση
των τυχόν ελαττωματικών εξαρτημάτων από
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ή να
αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα, εκτός
από αυτά που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας για
αεροσυμπιεστές
Αποκλειστικά για χρήση στο σπίτι και το αυτοκίνητο.
Χρησιμοποιήστε τον για να φουσκώσετε ελαστικά
αυτοκινήτων και ποδηλάτων, μπάλες, φουσκωτά
σκάφη, στρώματα θαλάσσης, στρώματα αέρος και
για άλλες χρήσεις στο σπίτι και γύρω από αυτό.
Δεν είναι ασφαλές να εισπνέετε τον πεπιεσμένο αέρα
του αεροσυμπιεστή. Ποτέ μην εισπνέετε αέρα από
τον αεροσυμπιεστή ή από αναπνευστική συσκευή
συνδεδεμένη με τον αεροσυμπιεστή.
Χρησιμοποιήστε τον για να φουσκώσετε αντικείμενα
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.
Μην υπερβαίνετε την ονομαστική πίεση καθώς μπορεί
να προκαλέσει έκρηξη του αντικειμένου με αποτέλεσμα
να τραυματιστείτε.
Μην αφήνετε τον αεροσυμπιεστή να λειτουργεί χωρίς
επίβλεψη. Μπορεί να προκαλέσει «σκάσιμο» των
ελαστικών ή άλλων αντικειμένων.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
59

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents