Download Print this page

Dansk - Black & Decker ASI200 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Anvendelsesområde

DANSK

Din Black & Decker-pumpe er beregnet til brug i de
fleste køretøjer vha. 12 V-stikket til oppumpning af bil-
og cykeldæk, bolde, gummibåde, luftmadrasser etc.
Dette produkt er kun beregnet til privat brug.
Sikkerhedsanvisninger
Advarsel! Ved brug af batteridrevne apparater er det vigtigt,
at grundlæggende sikkerhedsforholdsregler, herunder bl.a.
nedenstående, altid følges for at mindske risikoen for brand,
batterilækage, personskade og tingskade.
Læs hele denne vejledning omhyggeligt, før du bruger
apparatet.
Anvendelsesområdet er beskrevet i denne vejledning.
Brugen af ekstraudstyr eller tilbehør eller udførelse af
andet arbejde med dette apparat end det, der anbefales
i denne vejledning, kan udgøre en risiko for
personskade.
Opbevar denne vejledning til senere brug.
Brug af apparatet
Vær altid opmærksom ved brugen af apparatet.
Dette apparat må ikke bruges af børn eller demente
personer uden opsyn.
Apparatet må ikke bruges som legetøj.
Apparatet må kun bruges på tørre steder. Lad ikke
apparatet blive vådt.
Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
Kabinettet må ikke åbnes. Der er ingen dele inde
i kabinettet, som kan serviceres af brugeren.
Brug ikke apparatet i eksplosive omgivelser, f.eks.
hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.
Brug kun apparatet på steder med tilstrækkelig
ventilation.
For at reducere risikoen for beskadigelse af stik og
ledninger må du aldrig trække i ledningen for at tage
stikket ud af en stikkontakt.
Andres sikkerhed
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring
og viden, med mindre det sker under overvågning, eller
der gives instruktion i brugen af apparatet af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke
leger med apparatet.
Efter brug
Opbevar apparatet på et tørt, godt ventileret sted uden
for børns rækkevidde, når det ikke er i brug.
Børn må ikke have adgang til opbevarede apparater.
Når apparatet opbevares eller transporteres i et køretøj,
skal det anbringes i bagagerummet eller fastgøres for at
forhindre bevægelse som følge af pludselige ændringer
i hastighed eller retning.
Apparatet skal beskyttes mod direkte sollys, varme
og fugt.
Eftersyn og reparationer
Før brug skal apparatet kontrolleres for beskadigede
eller defekte dele. Se efter knækkede dele, skader på
kontakter og eventuelle andre tilstande, der kan påvirke
apparatets drift.
Brug ikke apparatet, hvis nogen del af det er beskadiget
eller defekt.
Få beskadigede eller defekte dele repareret eller
udskiftet på et autoriseret værksted.
Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte dele ud over dem,
der er beskrevet i denne vejledning.
Yderligere sikkerhedsvejledninger for pumper
Kun til brug i hjemmet og i bilen. Oppump bil- og
cykeldæk, bolde, luftmadrasser etc. i og omkring
hjemmet.
Indånd ikke komprimeret luft fra pumpen. Indånd aldrig
luften fra pumpen eller fra en åndedrætsenhed, der er
sluttet til pumpen.
Oppump kun genstande i henhold til producenternes
anbefalinger. Overskrides deres nominelle tryk, kan de
eksplodere, hvilket kan medføre personskade.
Lad ikke pumpen køre uden opsyn. Dæk eller andre
genstande kan eksplodere.
Da de vibrationer, som pumpen frembringer, kan
medføre, at den bevæger sig, må den ikke anvendes
på en høj hylde eller lignende. Anvend den i gulv- eller
siddehøjde.
Foretag ikke ændringer ved pumpen, og forsøg ikke at
reparere den. Bor ikke hul i pumpen, svejs ikke på den,
og foretag ikke ændringer på den eller dens tilbehør.
Betjen ikke pumpen, mens bilens motor kører.
Anvend den kun med det medfølgende tilbehør eller
tilbehør klassificeret til 8,28 bar/120 psi eller derover.
Brugen af tilbehør, som ikke anbefales sammen med
dette værktøj, kan være farligt.
Leg ikke med værktøjet. Luft under højt tryk kan være
farligt. Ret ikke luftstrømmen mod dig selv eller andre.
Pumpen kan blive varm under brug. Lad pumpen køle
af i 30 minutter, inden den sættes væk.
Bær aldrig pumpen i slangen.
Ret ikke dysen eller slangen mod dyr eller personer
i nærheden.
Opbevar pumpen uden for mindre børns rækkevidde.
DANSK
49

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker ASI200