Norsk - Black & Decker ASI200 Manual

Hide thumbs Also See for ASI200:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

NORSK

Bruksområde
NORSK
Luftpumpen fra Black & Decker er konstruert slik at den kan
kobles til standardkontakten for 12 volt i de fleste kjøretøyer
og brukes til å blåse opp bildekk, sykkeldekk, baller, flåter,
bademadrasser osv. Dette produktet er bare beregnet for
bruk som forbrukerprodukt i husholdninger.
Sikkerhetsinstruksjoner
Advarsel! Når du bruker batteridrevne apparater, må du ta
grunnleggende sikkerhetsforholdsregler, blant annet dem
som er beskrevet nedenfor, for å redusere risikoen for brann,
batterilekkasje, personskade og skade på materiell.
Les hele denne håndboken nøye før du bruker
apparatet.
Beregnet bruk er beskrevet i denne håndboken. Hvis du
bruker annet tilbehør, kobler til annet utstyr eller bruker
dette apparatet til andre oppgaver enn det som er
anbefalt i denne håndboken, kan det føre til fare for
personskade.
Ta vare på denne håndboken for fremtidig bruk.
Bruke apparatet
Vær alltid forsiktig når du bruker apparatet.
Dette apparatet skal ikke brukes av barn eller svakelige
personer uten tilsyn.
Apparatet skal ikke brukes som leketøy.
Brukes bare i tørre omgivelser. Ikke la apparatet bli vått.
Ikke senk apparatet ned i vann.
Ikke åpne apparathuset. Det er ingen deler inni som
brukere skal håndtere.
Ikke arbeid med apparatet i eksplosjonsfarlige
omgivelser, som for eksempel der det befinner
seg brennbare væsker, gass eller støv.
Apparatet skal bare brukes på steder med god
ventilasjon.
Dra aldri i kabelen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Dermed reduserer du risikoen for
skade på støpsel og kabel.
Andre personers sikkerhet
Det er ikke meningen at dette apparatet skal brukes
av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sansemessige eller mentale evner eller som mangler
erfaring og kunnskap, med mindre de har fått oppfølging
eller instruksjon når det gjelder bruken av apparatet,
fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn skal være under oppsyn så du er sikker på
at de ikke leker med apparatet.
44
Etter bruk
Når apparatet ikke er i bruk, skal det oppbevares
på et tørt og godt ventilert sted utilgjengelig for barn.
Barn skal ikke ha tilgang til apparater som oppbevares.
Når apparatet oppbevares eller transporteres i et
kjøretøy, bør det plasseres i bagasjerommet eller
festes, slik at det ikke påvirkes av raske farts- eller
retningsendringer.
Apparatet skal beskyttes mot direkte sollys, varme
og fuktighet.
Kontroll og reparasjon
Før bruk må du kontrollere at apparatet ikke har deler
som er skadde eller defekte. Kontroller om noen
av delene har sprekker, om brytere er skadet, eller
om det er andre forhold som kan påvirke bruken.
Ikke bruk apparatet hvis en av delene er skadet eller
defekt.
Overlat reparasjon eller utskifting av skadde eller
defekte deler til et autorisert serviceverksted.
Forsøk aldri å fjerne eller skifte ut andre deler
enn dem som er oppgitt i denne håndboken.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for luftpumper
Bare for bruk i hjemmet og bilen. Blåser opp bil- og
sykkeldekk, baller, bademadrasser og annet i og
ved hjemmet.
Det er ikke trygt å puste inn den komprimerte luften fra
luftpumpen. Pust aldri inn luft fra luftpumpen eller fra
pusteutstyr som er koblet til luftpumpen.
Blås opp gjenstanden bare så mye som produsenten
har anbefalt. Hvis du overskrider det normerte trykket,
kan gjenstanden eksplodere, og dette kan føre til
personskade.
Ikke la luftpumpen gå uten tilsyn. Dekk eller andre
gjenstander kan eksplodere.
Siden vibrasjoner som luftpumpen skaper, kan få den
til å "vandre", må du ikke kjøre den på høye hyller eller
andre overflater høyt oppe. Bruk den bare på bakke-
eller benkenivå.
Ikke endre den og ikke forsøk å reparere den.
Du må aldri bore i, sveise eller gjøre noen
endringer på luftpumpen eller tilbehøret til denne.
Ikke bruk luftpumpen mens motoren i kjøretøyet går.
Bruk luftpumpen bare med det tilbehøret som følger
med, eller tilbehør som er normert for 8,28 bar / 120 psi
eller høyere. Det kan være farlig å bruke tilbehør som
ikke er anbefalt for bruk sammen med dette verktøyet.
Ikke lek med verktøyet. Luft med høyt trykk er farlig.
Ikke rett luftstrømmen mot deg selv eller andre.
Luftpumpen kan bli varm under bruk. La luftpumpen
kjølne i 30 minutter før du setter den bort.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents