Svenska - Black & Decker ASI200 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Användningsområde

SVENSKA

Den här luftpumpen från Black & Decker kan användas
i de flesta fordon med standard 12 V-uttag för att pumpa
bil- och cykeldäck, bollar, luftmadrasser, badleksaker m.m.
Produkten är endast avsedd för konsumentanvändning
i hemmet.
Säkerhetsinstruktioner
Varning! Vid användning av batteridrivna redskap ska
grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive följande
föreskrifter, alltid följas. Detta för att minska risken för brand,
läckande batterier, personskador och materiella skador.
Läs hela den här bruksanvisningen noggrant innan du
använder redskapet.
Användningsområdet beskrivs i den här
bruksanvisningen. Användning av andra tillbehör eller
tillsatser eller andra åtgärder som utförs med redskapet
än de som rekommenderas i den här bruksanvisningen
kan leda till personskador.
Spara den här bruksanvisningen för framtida referens.
Använda redskapet
Var alltid försiktig när du använder redskapet.
Redskapet är inte avsedd att användas av unga eller
oerfarna personer utan övervakning.
Redskapet ska inte användas som leksak.
Använd det endast på torra ställen. Skydda redskapet
från väta.
Doppa aldrig redskapet i vatten.
Öppna inte höljet. Det finns inga delar inuti som kan
repareras.
För att undvika risken för explosion bör du inte använda
redskapet i miljöer med brandfarliga vätskor, gaser eller
damm.
Använd endast redskapet på platser med god ventilation.
Dra aldrig i sladden när du vill ta ut kontakten ur uttaget.
Detta för att minska risken för skador på kontakter och
sladdar.
Säkerhet för andra
Redskapet ska inte användas av personer (inklusive
barn) med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller
bristande erfarenhet och kunskap, om de inte får
vägledning och övervakas av en person som ansvarar
för deras säkerhet.
Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med
redskapet.
Efter användning
När redskapet inte används bör det förvaras utom
räckhåll för barn på en torr plats med god ventilation.
Placera redskapet på ett ställe där barn inte kan
komma åt det.
När redskapet förvaras eller transporteras i en bil ska
det placeras i bagageutrymmet eller spännas fast för att
förhindra rörelse om bilen plötsligt ändrar hastighet eller
riktning.
Exponera inte redskapet för direkt solljus, värme
eller fukt.
Kontroll och reparationer
Innan du använder redskapet ska du kontrollera att det
är helt och att inga delar är skadade. Kontrollera att inga
delar är trasiga, att strömbrytaren fungerar och att inget
annat föreligger som kan påverka redskapets funktion.
Använd inte redskapet om någon del har skadats eller
gått sönder.
Låt en auktoriserad verkstad reparera eller byta ut
skadade eller trasiga delar.
Försök aldrig ta bort eller byta ut andra delar än de
som anges i den här bruksanvisningen.
Extra säkerhetsinstruktioner för luftpumpar
Endast för användning hemma och i bilen. För
pumpning av bil- och cykeldäck, bollar, badleksaker
med mera i och i anslutning till hemmet.
Tryckluften från luftpumpen kan vara farlig att inandas.
Andas aldrig in luft från luftpumpen eller från en
andningsanordning som är ansluten till luftpumpen.
Pumpa föremål endast enligt tillverkarens
rekommendationer. Om det angivna maxtrycket
överskrids kan de explodera och orsaka personskador.
Lämna aldrig luftpumpen påslagen oövervakad.
Den kan få däck och andra föremål att sprängas.
Vibrationerna som uppstår när luftpumpen är påslagen
kan få den att flytta på sig. Lämna den därför aldrig
påslagen på höga hyllor eller andra högt belägna ytor.
Använd den endast på marken/golvet eller i knähöjd.
Gör inga förändringar på pumpen och försök inte
reparera den. Borra eller svetsa inte i pumpen eller
dess tillbehör och gör inga förändringar av den/dem.
Använd inte luftpumpen medan bilens motor är i gång.
Använd den endast med de medföljande tillbehören
eller med tillbehör som är godkända för 8,28 bar/120 psi
eller högre. Det kan vara farligt att använda tillbehör
som inte är rekommenderade för användning med
denna pump.
Lek inte med redskapet. Tryckluft är farlig. Rikta inte
luftstrålen mot dig själv eller någon annan.
Luftpumpen kan bli varm under användning. Låt den
svalna under 30 minuter innan du ställer undan den.
Bär aldrig pumpen genom att lyfta i slangen.
Rikta inte munstycket eller slangen mot djur eller
människor.
SVENSKA
39

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker ASI200

Table of Contents