Download Table of Contents Print this page

Nederlands - Black & Decker ASI200 Manual

Hide thumbs Also See for ASI200:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 3

NEDERLANDS

Beoogd gebruik
NEDERLANDS
Deze pomp van Black & Decker is ontworpen voor gebruik in
de meeste voertuigen met de standaard 12V-adapter voor
het oppompen van auto- en fietsbanden, ballen,
opblaasbootjes, enzovoort. Het product is uitsluitend
bestemd voor huishoudelijk consumentengebruik.
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing! Bij apparaten voor gebruik op accu's
moeten bepaalde elementaire voorzorgsmaatregelen,
waaronder de navolgende, altijd in acht worden genomen
om het gevaar voor brand, lekkende accu's, persoonlijk
letsel en materiële schade tot een minimum te beperken.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het
apparaat in gebruik neemt.
In deze handleiding wordt ingegaan op het beoogde
gebruik. Het gebruik van andere accessoires of
hulpstukken dan wel de uitvoering van andere
handelingen dan in deze gebruikershandleiding worden
aanbevolen, kan tot persoonlijk letsel leiden.
Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze altijd
nog eens kunt raadplegen.
Gebruik van het apparaat
Ga bij gebruik van het apparaat altijd voorzichtig te werk.
Dit apparaat mag niet zonder supervisie door jonge
of lichamelijk zwakke mensen worden gebruikt.
Het apparaat mag niet als speelgoed worden gebruikt.
Gebruik het apparaat alleen in een droge locatie.
Het apparaat mag niet nat worden.
Dompel het apparaat niet onder in water.
Open de behuizing niet. Het apparaat bevat geen
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden
gerepareerd.
Gebruik het apparaat niet in een omgeving met
explosiegevaar, zoals in de nabijheid van brandbare
vloeistoffen, gassen of stof.
Gebruik het apparaat alleen in een goed geventileerde
ruimte.
Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan de
kabel te trekken. Zo voorkomt u beschadiging aan de
stekker of de kabel.
Veiligheid van anderen
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen
(waaronder kinderen) die lichamelijk of geestelijk
mindervalide zijn of die geen ervaring met of kennis van
dit apparaat hebben, tenzij ze onder toezicht staan of
instructies krijgen wat betreft het gebruik van het apparaat
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat zij
niet met het apparaat gaan spelen.
24
Na gebruik
Bewaar het apparaat na gebruik op een droge, goed
geventileerde plaats, buiten het bereik van kinderen.
Zorg dat het bewaarde apparaat niet toegankelijk
is voor kinderen.
Wanneer het apparaat in de auto ligt, moet u het
apparaat in de kofferruimte plaatsen of goed vastzetten,
zodat het apparaat niet kan wegschieten bij plotselinge
veranderingen in snelheid of richting.
Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, hitte
en vocht.
Inspectie en reparaties
Controleer het apparaat vóór gebruik op
beschadigingen en defecten. Controleer het vooral op
gebroken onderdelen, schade aan de schakelaars en
andere omstandigheden die de werking ervan kunnen
beïnvloeden.
Gebruik het apparaat niet in geval van een of meer
beschadigde of defecte onderdelen.
Laat beschadigde of defecte onderdelen door een van
onze servicecentra repareren of vervangen.
Probeer nooit andere onderdelen te verwijderen
of vervangen dan in deze handleiding zijn vermeld.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor pompen
Uitsluitend voor thuisgebruik en gebruik bij auto's.
U kunt auto- en fietsbanden, ballen, opblaasbootjes
en nog veel meer in en rondom het huis oppompen.
De gecomprimeerde lucht van de pomp mag niet
worden ingeademd. Adem nooit lucht in van deze
pomp of van een ademapparaat dat op de pomp
is aangesloten.
Pomp objecten uitsluitend op volgens de aanbevelingen
van de betreffende fabrikant. Als u de voorgeschreven
druk overschrijdt, kan het object exploderen en
persoonlijk letsel veroorzaken.
Laat de pomp niet onbeheerd achter als deze aanstaat. In
dat geval kunnen banden of andere objecten exploderen.
De pomp kan gaan 'wandelen' door de trillingen die
ontstaan als het apparaat aanstaat. Plaats het apparaat
niet op een hoge plank of ander oppervlak. Plaats het
apparaat alleen op de grond of op de werkbank.
Maak geen aanpassingen aan het apparaat en probeer
het niet te repareren. Boor of las niet in het apparaat en
pas de pomp en de hulpstukken niet aan.
Werk niet met de pomp terwijl de motor draait.
Bedien het apparaat uitsluitend met de meegeleverde
onderdelen of onderdelen die geschikt zijn voor 8,28
bar/120 psi of hoger. Als u hulpstukken gebruikt die niet
worden aanbevolen voor dit gereedschap, kan dat
gevaar opleveren.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents