Ti"Ng Vi◊T - Philips HD4495 Manual

Hide thumbs Also See for HD4495:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
TI"NG VI◊T
46
M£ tÖ t©ng quÄt (hùnh 1)
A Tay nám c∫a
B C∫a s© kúnh
C N≤t Ûiòu chünh nhiõt Û´ (chü c° Ø kiôu HD4495)
D Khay thu mÖnh v∂n
E Thanh nhiõt
F N≤t chünh thÆi gian
G Ùín bÄo c° Ûiõn
H GiÄ l∑≠i Ûan c¨ Û´ng
I Khay n∑≠ng (Chü c° Ø loÜi HD4495 : c° phµ l≠p chßng dúnh)
L∑u Ω
Xin Û¶c kø nhªng h∑≠ng dèn s∫ d∂ng nÅy tr∑≠c khi s∫ d∂ng mÄy vÅ giª lÜi Ûô tiõn tham khÖo sau
nÅy.
Thiót b† nÅy chü d≥ng cho m∂c Ûúch gia d∂ng. Nóu thiót b† nÅy b† s∫ d∂ng kh£ng Û≤ng cÄch
hay d≥ng cho nhªng m∂c Ûúch hÅnh nghò chuyìn hay bÄn chuyìn nghiõp hoãc nóu thiót b† nÅy
b† s∫ d∂ng kh£ng Û≤ng h∑≠ng dèn, viõc bÖo hÅnh sî trØ nìn v£ hiõu vÅ Philips sî kh£ng ch†u
trÄch nhiõm cho båt c∏ h∑ h•ng nÅo gÇy ra.
Kiôm tra Ûiõn Äp ghi d∑≠i ÛÄy l¢ n∑≠ng xem c° t∑¨ng ∏ng v≠i Ûiõn Äp n¨i s∫ d∂ng tr∑≠c
khi bÜn nßi l¢ n∑≠ng v≠i ngu®n Ûiõn.
Chü nßi l¢ chiìn vÅo © cám Ûiõn c° dÇy tióp Ûåt.
Kh£ng d≥ng thiót b† nóu phúch cám hoãc dÇy Ûiõn ngu®n b† h∑ h•ng.
Nóu dÇy Ûiõn b† h∑ h•ng, bÜn nìn thay dÇy Ûiõn tÜi trung tÇm bÖo hÅnh cµa Philips hoãc cÄc
trung tÇm bÖo hÅnh do Philips µy quyòn hoãc nhªng n¨i c° khÖ nÑng vÅ trùnh Û´ t∑¨ng
Û∑¨ng Ûô trÅnh gÇy nguy hiôm.
Lu£n Ûô Ω khi mÄy Ûang hoÜt Û´ng
TrÄnh kh£ng chÜm vÅo cµa s© kúnh vÅ cÄc phçn bàng kim loÜi cµa thiót b† vù ch≤ng råt n°ng
trong vÅ sau khi s∫ d∂ng.
Kh£ng Ûô dÇy Ûiõn ngu®n treo l¨ l∫ng trìn rùa bÅn hoãc giÄ Û∞ mÅ bÜn Ûãt mÄy lìn vÅ lu£n
giª cho dÇy xa cÄc bò mãt n°ng cµa mÄy.
Ùô mÄy ngoÅi tçm tay trï em.
Kh£ng Ûô båt c∏ th∏ gù lìn trìn mÄy.
Lu£n Ûãt mÄy lìn trìn bò mãt chác chán, phâng theo ph∑¨ng nàm ngang.
Kh£ng Ûô mÄy lìn trìn hoãc Ø gçn cÄc vêt liõu dö chÄy nh∑ khÑn lau hoãc mÅnh treo.
Nhiõt Û´ cµa cÄc bò mãt s∫ d∂ng (vú d∂ cÄc v† trú ÛÄnh dåu =) c° thô cao khi Ûang s∫ d∂ng
mÄy.
Kh£ng Ûô mÄy sÄt vÅo t∑Æng hoãc cÄc thiót b† khÄc. Cçn chπa ra khoÖng cÄch út nhåt lÅ 5cm
hai bìn cÜnh vÅ phúa sau mÄy vÅ út nhåt 10cm phúa trìn mÄy.
Cçn r≤t ngay phúch cám Ûiõn khi thåy th∏c Ñn Ûang n∑≠ng bát Ûçu c° kh°i hoãc chÄy. Trong
tr∑Æng h±p Û°, giª nguyìn c∫a mÄy Û°ng chãt Ûô trÄnh kh£ng khú Ûi vÅo vÅ c° thô lÅm b≥ng
ng¶n l∫a.
Kh£ng Û© dçu Ñn vÅo khay n∑≠ng khi s∫ d∂ng.
Cçn chác chán ràng khay thu mÖnh v∂n ÛÉ Û∑±c láp vÅo khi bÜn s∫ d∂ng mÄy.
Nóu bÜn d≥ng giåy nh£m lÄ Ûô g°i th∏c Ñn khi d≥ng mÄy thù cçn chác chán ràng lÄ nh£m sî
kh£ng chÜm vÅo thanh Ûßt.
D≥ng gÑng tay bÖo h´ hoãc khÑn dÅy Ûô Û∑a khay n∑≠ng hoãc th∏c Ñn n°ng ra kh•i l¢
n∑≠ng.
Lu£n r≤t phúch cám Ûiõn cµa mÄy ra tr∑≠c khi ch≥i r∫a.
Kh£ng nh≤ng mÄy vÅo n∑≠c hoãc lÅm bán n∑≠c lìn mÄy.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Hd4493

Table of Contents