Download Print this page

Instrukcja - Russell Hobbs Allure Grind 20060-56 Instructions Manual

Mill brew coffee maker
Hide thumbs

Advertisement

C USUWANIE KAMIENIA
49 Regularnie usuwaj kamień z urządzenia. Stosuj markowe środki do usuwania kamienia do
wyrobów z tworzyw sztucznych. Przestrzegaj instrukcji producenta środka.
, Urządzenia zgłoszone do naprawy w okresie gwarancji, jeśli uszkodzenie zostało
spowodowane osadami kamienia, będą naprawiane tylko odpłatnie.
OCHRONA ŚRODOWISKA
W
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w
urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla
środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.
a
instrukcja – szczegółowe instrukcje dostępne są na naszej stronie internetowej:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550979
61

Advertisement

loading