Download  Print this page

Black & Decker PRSM600 User Manual page 18

Black & decker multi purpose kitchen machine user manual
Hide thumbs

Advertisement

øe (20) áÄÑ©àdG áëàa AÉ£Zh (19) êõªdG AÉYh AÉ£Z ádGRE É H ºb
AÉYh AÉ£Z IOÉYE É H ºb .äÉfƒµªdG áaÉ°VE É H ºbh ,(18) êõªdG AÉYh
.ɪ¡«©°Vƒe ≈dE G áÄÑ©àdG áëàa AÉ£Zh êõªdG
.»≤aC É dG ™°VƒdG »a (1) •É∏îdG ¢SC G Q â«ÑãJ øe ócC É J
êõªdG AÉYh ™°V .•É∏îdG ¢SC G Q øe (2) òØæªdG AÉ£Z ádGRE É H ºb
ÜQÉ≤Y ácôM √ÉéJG ¢ùµY »a IQGOE É dÉH ºbh ,òØæªdG ¥ƒa (18)
.¬©°Vƒe »a ¬à«ÑãJ ºàj ≈àM áYÉ°ùdG
.Ö°SÉæe AÉHô¡c Qó°üªH RÉ¡édG π«°UƒàH ºb
ºµëàdG ¢Uôb ≈∏Y QGôªà°SÉdG ™e §¨°VG ,Iô«°üb IôàØd 𫨰ûà∏d
ó©H .áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y ácôM √ÉéJG ¢ùµY »a ¬JQGOE É H ºbh (3)
™°VƒdG ≈dE G É k « FÉ≤∏J ¢Uô≤dG Oƒ©j ±ƒ°Sh ,¢Uô≤dG QôM ,AÉ¡àfÉdG
ácôM √ÉéJG »a ºµëàdG ¢Uôb IQGOE É H ºb ,á∏jƒW äGôàØd 𫨰ûà∏d
.áÑ°SÉæªdG áYô°ùdG ójóëàd áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y
AÉYh ádGRE G øµªj ,IóMƒdG 𫨰ûJ ±É≤jE G h êõªdG ∫ɪàcG OôéªH
¢ü∏îà∏d áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y ácôM √ÉéJG »a ¬JQGOE G ∫É∏N øe êõªdG
¢UÉîdG AÉ£¨dG Ö«côJ AÉæKC G êõªdG AÉYh 𫨰ûJ ≈∏Y É k ª FGO ¢UôMG
øY ∞bƒàJ ≈àM ácôëàe AGõLC G ájC G øe ÜGôàbÉdG É k « FÉ¡f ÖæéJ
.»≤aC É dG ™°VƒdG »a (1) •É∏îdG ¢SC G Q â«ÑãJ ócC É J
AÉ£¨dG ™aQGh πØ°SC É d (6) IóMƒdG ôjôëJ ´GQP ≈∏Y §¨°VG
.áHƒ≤°ûe áfô≤eh áëàa QÉ¡XE É d (9) »eÉeC É dG
êõªdG AÉYh ΩGóîà°SG :(ê) πµ°ûdG
. m ƒ à°ùe í£°S ¥ƒa •É∏îdG ™°V
.(±É≤jE G ) "0"
.áææ°ùªdG Ö«côàdG øe
.É k eɪJ ácôëdG
áeôتdG ΩGóîà°SG :(O) πµ°ûdG
. m ƒ à°ùe í£°S ¥ƒa •É∏îdG ™°V
¢SC G Q »a (8) ™°VƒªdG »a (17) á«fÉ£∏°ùdG AÉ£Z Ö«côJ øµªj
»a ÜÉÑdG OƒLh øe ócC É àdG ™e) ∂dP ôeC É dG Ωõd GPE G ,•É∏îdG
ácôM √ÉéJG ¢ùµY »a IQGOE É dÉH ºbh ,(¬Ñ«côJ AÉæKC G ∂à¡LGƒe
»a IOƒLƒªdG áææ°ùªdG äÉÑ«côàdG πª©J ±ƒ°S .áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y
(14) ≥ØîdG IóMh ™aOG .¬©°Vƒe »a AÉ£¨dG â«ÑãJ ≈dE G øjC G õédG
áfô≤ªdG √ÉéJ áHƒ∏£ªdG (16) øé©dG ±É£N hC G (15) êõªdG hC G
,IóMƒdG áëàa »a »≤aC É dG QƒHÉîdG πNój å«ëH á≤∏ëdGh (7)
≈dE G áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y ácôM √ÉéJG »a IóMƒdG IQGOE G ...OD ƒ J ±ƒ°Sh
(13 hC G 12) áHƒ∏£ªdG á«fÉ£∏°ùdG ™°V .É¡©°Vƒe »a IóMƒdG â«ÑãJ
ácôM √ÉéJG »a É¡JQGOE É H ºbh πeÉëdG »a (10) ∞jƒéàdG »a
´GQP ≈∏Y §¨°VG .á«fÉ£∏°ùdG »a áHƒ∏£ªdG äÉfƒµªdG áaÉ°VE É H ºb
ôjôëJ ...OD ƒ j ±ƒ°S .πØ°SC É d ¢SC G ôdG ¢†ØNGh (4) ¢SC G ôdG ôjôëJ
ºµëàdG ¢Uôb ≈∏Y QGôªà°SÉdG ™e §¨°VG ,Iô«°üb IôàØd 𫨰ûà∏d
ó©H .áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y ácôM √ÉéJG ¢ùµY »a ¬JQGOE É H ºbh (3)
"0" ™°VƒdG ≈dE G É k « FÉ≤∏J ¢Uô≤dG Oƒ©j ±ƒ°Sh ,¢Uô≤dG QôM ,AÉ¡àfÉdG
.¬H
ácôM √ÉéJG »a ºµëàdG ¢Uôb IQGOE É H ºb ,á∏jƒW äGôàØd 𫨰ûà∏d
¢SC G ôdG ™aQ øµªj ,IóMƒdG 𫨰ûJ ±É≤jE G h êõªdG ∫ɪàcG OôéªH
øY ∞bƒàJ ≈àM ácôëàe AGõLC G ájC G øe ÜGôàbÉdG É k « FÉ¡f ÖæéJ
1 -
- 8
.É¡©°Vƒe »a É¡à«Ñãàd áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y
.É¡©°Vƒe »a ¢SC G ôdG â«ÑãJ ≈dE G ´GQòdG
.Ö°SÉæe AÉHô¡c Qó°üªH •É∏îdG π«°UƒàH ºb
.áÑ°SÉæªdG áYô°ùdG ójóëàd áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y
.äÉfƒµªdGh á«fÉ£∏°ùdG ádGRE G h
.É k eɪJ ácôëdG
Arabic
.(±É≤jE G )

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker PRSM600