Download  Print this page

Slovenčina - Kenwood KAX970ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

bezpečnosť
Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie a
G
uschovajte ich pre budúcnosť.
Odstráňte všetky obaly a štítky.
G
Vypnite a vytiahnite zo zásuvky:
G
pred namontovaním alebo
G G
odmontovaním častí;
pokiaľ zariadenie nepoužívate;
G G
pred čistením.
G G
Nikdy nenechávajte bez dozoru zariadenie
G
v činnosti.
Prsty držte v bezpečnej vzdialenosti od
G
pohyblivých súčastí a od otvorov v
nadstavci.
Nikdy nepoužívajte poškodené nadstavce
G
a/alebo zariadenia.
Vždy zabezpečte, aby pred použitím tohto
G
nadstavca neboli v jeho blízkosti voľné
predmety a voľné časti odevu.
Nesprávne používanie tohto príslušenstva
G
môže spôsobiť zranenie.
Ďalšie bezpečnostné upozornenia si
G
prečítajte v príručke hlavného kuchynského
zariadenia.
Slovenčina
Otvorte ilustrácie z titulnej strany
55

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kax971meKax972meKax973meKax974me