Download  Print this page

Ïesky - Kenwood KAX970ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

bezpečnost
Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a
G
uschovejte ji pro budoucí použití.
Odstraňte veškerý obalový materiál a
G
nálepky.
P¡ístroj vypínejte a odpojujte ze zásuvky:
G
p¡ed montá¥í nebo demontá¥í dílº;
G G
když přístroj nepoužíváte;
G G
p¡ed ïi•têním.
G G
Přístroj v chodu nenechávejte nikdy bez
G
dozoru.
Držte prsty v bezpečné vzdálenosti od
G
pohyblivých částí a otvorů příslušenství.
Jsou-li přístroj nebo příslušenství
G
poškozeny, nepoužívejte je.
Před použitím tohoto příslušenství zajistěte
G
všechny volné části oděvu a přívěšky.
Nesprávné používání nástavce může vést ke
G
zranění.
Další bezpečnostní varování najdete v
G
návodu k obsluze hlavního kuchyňského
robota.
P¡ed ïtením rozlo¥te p¡ední stránku s ilustrací
Ïesky
38

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kax971meKax972meKax973meKax974me