Download  Print this page

Installatie Van De Optionele Fr3-taalkaart En De Batterij - Philips HeartStart FR3 Manual To Setup, Operation, And Maintenance

Defibrillator.
Hide thumbs

Advertisement

Installatie met de optionele FR3-taalkaart en de optionele FR3-datakaart wordt hieronder uitgelegd.
Raadpleeg de bijgeleverde cd-rom FR3 Instructies voor beheerders voor een lijst met alle accessoires en
richtlijnen voor het installeren van de FR3 met andere optionele accessoires.

INSTALLATIE VAN DE OPTIONELE FR3-TAALKAART EN DE BATTERIJ

(Optioneel) Installeer de FR3-
taalkaart.
De hoofdtaal is de taal die de FR3 gebruikt voor gesproken en tekstprompts. De FR3 kan werken in
elke taal die aanwezig is op de FR3-taalkaart.
Als u de standaardhoofdtaal niet wilt wijzigen, ga dan naar het volgende hoofdstuk,
'Installatie van de optionele FR3-datakaart en de batterij.'
Ga als volgt te werk om een andere hoofdtaal als standaardtaal in te stellen:
1.
2.
(Optioneel) Plaats de batterij
opnieuw terwijl u de rechter
optieknop ingedrukt houdt.
3.
Klem.
4.
5.
Lipje van taalkaart.
6.
Batterijcompartiment.
7.
48
De FR3-meertalige optie inschakelen en een tweede taal selecteren: de HeartStart Configure-software
en de FR3-taalkaart.
Plaats de FR3-taalkaart in de datakaartsleuf in de bodem van de batterijruimte van de FR3. Een label op
de bodem van de batterijruimte geeft de juiste richting aan waarin de kaart moet worden geplaatst. De
kaart wordt met behulp van een klem in de sleuf vastgezet. Aan het uitstekende lipje van de kaart kunt
u zien dat er een kaart is geïnstalleerd. Ook kunt u hiermee de kaart gemakkelijk verwijderen.
Controleer aan de hand van het batterijlabel of de uiterste installatiedatum van de FR3-batterij niet is
overschreden. Haal de batterij uit de verpakking. Plaats de batterij in de FR3-batterijruimte, terwijl u
de rechter optieknop ingedrukt houdt. Houd de knop ingedrukt totdat het taalselectiescherm wordt
weergegeven. Op het scherm van de FR3 verschijnt automatisch een lijst met talen. De talen staan
mogelijk op meer dan een scherm vermeld.
Druk op de optieknop  om naar de gewenste taal te gaan en druk vervolgens op de optieknop
 om de taal te selecteren. (Als er binnen 60 seconden geen taal wordt geselecteerd, wordt de
FR3 afgesloten.) Het nieuwe taalbestand wordt automatisch geladen. Op het scherm van de FR3
verschijnt de naam van de taal, samen met een voortgangsbalk. Tijdens de taalinstallatie kan de
FR3 niet worden uitgeschakeld. Als de taal volledig is geladen, werkt de FR3 in het vervolg in de
nieuwe taal. Andere standaard of eerder gewijzigde configuratie-instellingen blijven ongewijzigd.
Op het scherm van de FR3 blijft gedurende 10 seconden een bericht staan dat de instellingen zijn
voltooid en dat u de taalkaart moet verwijderen.
Verwijder nu de batterij en FR3-taalkaart. Als u de taalkaart wilt verwijderen, pakt u het lipje vast,
verwijdert u de klem van de kaart en trekt u de kaart eruit. Bewaar de taalkaart op een veilige
plaats, zodat u de kaart later weer kunt gebruiken of raadplegen.
Plaats desgewenst een FR3-datakaart in de datakaartsleuf (zie volgend hoofdstuk) en plaats de
batterij terug. Zodra de batterij is geplaatst, wordt er op de FR3 automatisch een gedetailleerde
interactieve zelftest uitgevoerd. Druk op de knoppen wanneer daarom wordt gevraagd, anders
wordt de test niet uitgevoerd.
Nadat de test is voltooid, worden de resultaten weergegeven op de FR3. Vervolgens wordt het
hoofdmenu Instellingen weergegeven. Als de klok van de FR3 nog niet is ingesteld, wordt u eraan
herinnerd dit alsnog te doen. Zie de instructies hieronder.
Druk, nadat u de klok hebt ingesteld, op de groene aan-/uitknop om het statuscherm weer te
geven en de defibrillator in de standby-stand te zetten.

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: