Download Print this page

Honeywell L4188A Instruction Sheet page 13

Aquastat control
Hide thumbs

Advertisement

Funktionsdata (se fig. 1.och 2.)
C--1 bryter vid stigande temperatur
C--2 bryter vid fallande temperatur(gäller endast vid 1 pol 2
vägs funktion).
Dykrör (måste beställas separat vid bulkförpackade termostater)
Typ
Insticks- -
längd (mm)
105
105
Enkel
Enkel
265
169
Dubbel
105
** Inklusive dykrörets gänga
Max. tryck: 10 bar för enkel och dubbel dykrör (ND 10)
INSTALLATION
VIKTIGT
Anlitafackman för installation och service.
Termostaten skall inte smörjas.
Följ pannfabrikantens monteringsanvisning om den
är tillgänglig i annat fall nedenstående beskrivning
Tappa ned systemed.
1
Montera dykröret i en
2
Fyll up systemet, kontrollera för läckor.
3
Stick in bulberna i dykröret och las termostaten till
4
dykröret med medföljande monteringsskruv.
L4188/L6188A, B, C - L4191/L6191A, B
KÄYTTÖ
Nämä termostaatit ovat herkkiä, suoraan kattilaan
asennettavia vesitermostataatteja, jotka on tarkoitettu
säätämään ja rajoittamaan kattilan veden lämpötilaa.
L4188 ja L6188 ovat yksiosaisia termostaatteja, kun taas
L4191 ja L6191 ovat kaksoistermostaatteja, joissa on kaksi
erillistä termostaattia (säädin ja rojoitin) samassa kotelossa.
Tämä L4189 och L6189 termostaatti on seuraavien
EY--direktiivien mukainen:
Pienjännitedirektiivi 73/23/EEC
Sähkömagneettisen yhteesopivuuden direktiivi 89/336/EEC
Sähkömagneettisen yhteesopivuuden (EMC) direkttiivin
päästöjä koskevien säädösten noudattaminen voidaan
määrittää vain sovelluksen yhteydessä
Gänga**
Best. nummer
1
/
" BSPT
45.900.409--003
2
1
/
" BSPT
45.900.409--004
4
1
/
" BSPT
45.900.409--005
2
1
/
" BSPT
45.900.409--006
2
1
/
" BSPT
45.900.409--007
2
1
1
/
" och
/
" röranslutning.
4
2
Elektrisk inkoppling
VIKTIGT
Bryt alltid strömmen före ingrepp i anläggningen.
Den elektriska inkopplingen skall utför i enlighet med
gällande bestämmelser.
Termostaten är försedd med 6.3 mm anslutningsstift.
Termostatserier L6188 och L6191 har adapters för
skruvanslutning.
Efter borttaganda av frontlock och kopplingsbox(ar),
1
stick in kabeln genom kopplingsboxen(arna) och koppla
in termostaten elektriskt.
Montera kopplingsboxen(arna) och skruva pa
2
frontlocket.
INSTÄLLNING
VIKTIGT
Termostaten är fabrikskalibrerad. Kalibrering skall ej
utföras på fältet.
Differensinställning
Den justerbara differensen kan inställas med en bricka under
frontlocket. Bricket kan vridas med en skruvmejsel. Numret i
linje med punkten markerar inställningen.
Återställning av max. termostat
Termostater använda som max. begränsare kan erhållas med
manuell eller verktygsåterställning.
När kontakten har öppnat d.v.s. brutit strömmen, vänta till
temperaturen sjunker under återställningsvärdet och:
(i)
for manuellt återstälda modeller
tryck in knappen på frontlocket
(ii) for vrktygs återställda modeller
tag bort frontlocket och tryck in knappen i botton
på vänster sida om frontlocket i max. termostaten.
SUOMI
TEKNISET TIEDOT
Sallittu ympäristön lämpötila
0 ... 70 E C
Kapillaarinpituus
0.22 m, 1 m ja 1.5 m
Sähköiset arvot
10 A, 250 Vac, 50 Hz vastuskuormalla
2.5 A, 250 Vac, 50 Hz induktiivisella kuormalla
15 A, 250 Vac, 50 Hz käynnistysvirta
2 A, 24 Vac, 50 Hz induktiivisella kuormalla
Kytkimen toiminta (kts. kuva. 1. ja 2.)
C--1 katkeaa lämpötilan noustessa
C--2 kytkeytyy lämpötilan noustessa
13
TERMOSTAATTI
MU1R- -9023 9906R11- -NE

Advertisement

loading

  Also See for Honeywell L4188A