Download  Print this page

Polski - Kenwood A995 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Przed czytaniem prosimy roz¢o¯yç pierwszå stronë, zawierajåcå ilustracje
U¯ywaj swej sokownicy do
wyciskania soku z owoców
cytrusowych: pomaraæczy, cytryn,
limonów, grejpfrutów.
wyciskacz
sitko
miska
¢åcznik
podk¢adka
Przed u¯yciem po raz pierwszy
Umyj wyciskacz, sitko i miskë.
jak u¯ywaç sokownicy
do cytrusów
1 Zdejmij pokrywë koæcówki na
sokownicë. Odpowiednio do
posiadanego modelu, wciÿnij
podnieÿ
.
2 Pos¢ugujåc sië wyciskaczem odkrëç
zaÿlepkë koæcówki
3 Wkrëç ¢åcznik (wraz z podk¢adkå)
do koæcówki
4 Opuÿç miskë na ¢åcznik obracajåc
jå w prawo, a¯ opadnie
5 W¢ó¯ sitko - ostrym koæcem w
stronë dziobka.
6 Za¢ó¯ wyciskacz, obracajåc go a¯
opadnie.
7 Przetnij owoc na pó¢. Nastaw na
prëdkoÿç 4 i naciskaj po¢ówkå
owocu na wyciskacz.
Podczas pracy ¢åcznik mo¯e sië
mocno dokrëciç. Aby go zluzowaç,
za¢ó¯ miskë z powrotem i nastëpnie
obróç w lewo.
Po u¯yciu za¢ó¯ z powrotem
zaÿlepkë koæcówki.

Polski

.
.
.
czyszczenie
Myj w rëku.
lub
16

Advertisement

Table of Contents
loading