Download  Print this page

Ïesky - Kenwood A995 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Lis na citrusy slou¥í k lisování •flávy
z citrusovƒch plodº, nap¡. z
pomeranïº, citronº, limetek a
grapefruitº.
ku¥elovitƒ lis
sítko
miska
spojka
podlo¥ka
p¡ed prvním pou¥itím
V•echny souïásti umyjte: viz ïást
"ïi•têní"
postup pou¥ití lisu na
citrusové plody
1 Sundejte kryt pohonu lisu na
citrusy: zále¥í na modelu - buõ
stisknête
, nebo zvednête
2 Pomocí lisu vy•roubujte zátku
pohonu
.
3 Do pohonu na•roubujte spojku (s
podlo¥kou)
.
4 Nasuñte misku na spojku, otáïejte
s ní p¡itom doprava, a¥ zapadne na
místo
.
5 Nasaõte sítko - jeho za•piïatêlá
ïást musí zapadnout do hubiïky
misky.
6 Namontujte lis, otáïejte s ním, a¥
zapadne na místo.
7 Ovoce rozpºlte. Strojek spusflte na
rychlost 4 a ovoce p¡itlaïte na lis.
Spojka se mº¥e bêhem pou¥ívání
utáhnout. Povolíte ji tak, ¥e misku
namontujete znovu, a pak s ní
pootoïíte smêrem doleva.
Po pou¥ití nezapomeñte
na•roubovat zpátky zátku pohonu.
P¡ed ïtením rozlo¥te p¡ední stránku s ilustrací
.
Ïesky
ïi•têní
Umyjte v ruce.
14

Advertisement

Table of Contents
loading