Download  Print this page

Türkçe - Kenwood A995 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Okumaya ba...lamadan önce ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
Sert meyve sıkacıòını portakal,
limon, misket limonu ve greyfurt gibi
meyvelerin suyunu çıkarmak için
kullanınız.
sıkma konisi
süzgeç
çanak
baòlantı parçası
sızdırmaz halka
ilk kullanımdan önce
Sıkma konisi, süzgeç ve çanaòı
yıkayınız.
Sert meyve sıkacaòının
kullanımı.
1 Sert meyve sıkacaòının çıkı... deliòi
kapaòını kaldırınız. Kullandıòınız
modele göre ya
olduòu gibi kapaòa basarak açınız
ya da
numaralı ...ekilde
gösterildiòi biçimde kapaòı
kaldırınız.
2 Sıkma konisini kullanarak
numaralı ...ekilde gösterildiòi gibi
çıkı... tapasını çıkarınız.
3 Baòlantı parçasını sızdırmaz
halkayla birlikte
...ekildeki gibi yerine takınız.
4 Çanaòı baòlantı parçasına
oturtunuz ve yerine tamamen
yerle...inceye kadar saòa çeviriniz
.
5 Süzgeçi aòıza gelecek biçimde
yerine takınız.
6 Sıkma konisini yerine oturuncaya
kadar yerine takınız.
7 Sıkacaòınız meyveyi ortasından
ikiye kesiniz. Aygıtın hızını 4'e
Türkçe
numaralı ...ekilde
numaralı
ayarlayınız ve meyveyi sıkmak için
meyveyi sıkma konisine bastırınız.
Kullanım sırasında baòlantı parçası
sıkı...abilir. Bu yüzden çanaòı tekrar
yerine takınız ve sola doòru
çeviriniz.
Kullandıktan sonra çıkı... tapasını
tekrar yerine takınız.
temizlik
Elle yıkayınız.
13

Advertisement

Table of Contents
loading