Download  Print this page

AEG 97141 Fitting Instruction page 7

Led daytime headlights
Hide thumbs
   

Advertisement

Návod na používanie a montáž LED denných svetiel a pozičných svetiel
Úvod
Denné svetlá svietia nezávisle od osvetlenia vozidla a tým ponúkajú dodatočnú bezpečnosť. Montáž denných
svetiel s integrovaným pozičným svetlom je vykonávaná podľa ECE-R 48. Pred ich zabudovaním a zapojením
si dôkladne prečítajte návod na použitie a preverte možnosti montáže na Vašom vozidle. Návod na použitie si
starostlivo uschovajte a v prípade predania LED denných svetiel tretím osobám ho odovzdajte spolu s nimi.
Použitie v súlade s určením
LED denné svetlá sú určené na zabudovanie do vozidiel s 12 alebo 24 V palubnou sieťou a môžu byť namonto-
vané iba na čelnú časť vozidla. Bezpodmienečne dodržiavajte montážne pokyny a právne predpisy. Iba vtedy je
možné zaručiť bezpečnosť a bezchybné fungovanie. Výrobca nepreberá zodpovednosť za možné škody, ktoré sú
spôsobené používaním, ktoré nie je v súlade s určením.
Obsah dodávky
Po vybalení a pred montážou skontrolujte, či sú v dodávke obsiahnuté všetky časti. Poškodené alebo defektné
časti ihneď vymeňte a neuvádzajte ich do prevádzky.
Vrátane zväzku káblov, montážneho materiálu, montážneho návodu s obrázkami (schéma zapojenia).
Vlastnosti denných stretávacích svetiel
Nie sú náhradou za stretávacie svetlá za šera alebo tmy
Svietia len pri zapnutom zapaľovaní a vypnutom osvetlení
Pri zapnutí osvetlenia sa automaticky vypnú
Vlastnosti denných stretávacích svetiel a smerových svetiel
Nie sú náhradou za stretávacie svetlá za šera alebo tmy
Svietia len pri zapnutom zapaľovaní a stlmia sa (znížená intenzita), len čo sa zapnú obrysové svetlá
Bočné smerové svetlá musia byť deaktivované
Vlastnosti denných stretávacích svetiel, smerových svetiel a obrysových svetiel
Nie sú náhradou za stretávacie svetlá za šera alebo tmy
Svietia len pri zapnutom zapaľovaní a stlmia sa (znížená intenzita), len čo sa zapnú obrysové svetlá
Preberajú funkciu obrysových svetiel podľa polohy vypínača
Bočné smerové svetlá musia byť deaktivované
Denné stretávacie svetlá sú homologované podľa smernice ECE č. 87 a č. 48.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny. Nedodržiavanie ďalej uvedených inštrukcií môže viesť k
elektrickému skratu, požiaru a/alebo ťažkým poraneniam. Dôkladne si uschovajte tieto
bezpečnostné pokyny.
Nebezpečenstvo ohrozenia života a nebezpečenstvo úrazu pre deti a malé deti! Nedovoľte deťom
hrať sa s obalovým materiálom – nebezpečenstvo udusenia!
Nenechajte deti hrať sa s káblom – nebezpečenstvo zaškrtenia. Nedovoľte deťom hrať sa s
montážnymi a upevňovacími časťami, hrozí nebezpečenstvo prehltnutia a smrť udusením.
Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí), ktoré sú vzhľadom k ich fyzickým, senzorickým alebo
duševným schopnostiam alebo nedostatku skúseností alebo vedomostí neschopné narábať s výrobkom. Nesmú
používať tento produkt bez dozoru alebo usmernenia zodpovednej osoby.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neodborným zaobchádzaním, nedodržiavaním návodu na
použitie alebo zásahom do výrobku neautorizovanými osobami.
Neotvárajte denné svetlá. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaný servisný personál.
12 | SK
Montážne a varovné pokyny
Pred montážou skontrolujte, či je vstavaná hĺbka za nárazníkom/vzduchovou mriežkou dostatočná; v
žiadnom prípade nezmenšujte prívod chladiaceho vzduchu pre brzdy alebo chladič plniaceho vzduchu príp.
nepoškoďte hadičky, elektrické vedenia alebo vystuženie.
Denné svetlá svietia automaticky, akonáhle je zapnuté zapaľovanie a pokiaľ sú hlavné reflektory (parkovacie,
stretávacie, hmlové alebo diaľkové svetlá) vypnuté. Spiatočné svetlá nesmú byť v Nemecku zapnuté súčasne
s dennými svetlami.
Bezpodmienečne dodržiavajte montážne rozmery a právne predpisy.
Pozor! Podľa ECE-R 48 môžu byť vpredu aktívne len dve pozičné svetlá. Sériové pozičné svetlo musí byť
deaktivované.
Dbajte na výrobcom a automobilovým servisom predpísané bezpečnostné pokyny a ustanovenia.
Ak sa nevyznáte v elektrike vozidla, odporúčame Vám prenechať zabudovanie odbornému servisu alebo
autorizovanej dielni Vášho automobilového výrobcu.
Pred začiatkom práce s elektrikou vozidla odpojte vždy mínus- a plus-pól automobilovej batérie, pretože v
prípade inštalačných chýb hrozí nebezpečenstvo skratu.
Ak vozidlo disponuje dodatočnými batériami, je potrebné ich taktiež na všetkých póloch odpojiť od elektriky
vozidla.
Eventuálne skraty môžu poškodiť alebo aktivovať súčiastky alebo elektronické systémy (airbag, riadiace sys-
témy motora atď.).
Po odpojení mínus-pólu príp. plus-pólu batérie stratia všetky bežné elektronické pamäte ako napr. palubný
počítač, spínacie hodiny a rádiá svoje uložené hodnoty. Z toho dôvodu si pred inštaláciou zaznačte napr. kód
rádia.
Pri predaji vozidla upozornite zákazníka na to, že musí v danom prípade nanovo zadať údaje pre napr. polohu
sedadla, tempomat, spínacie hodiny alebo dodatočné vykurovanie.
Výrobca neustále kontroluje, či je zaručené, že výrobok spĺňa najnovšie právne požiadavky. Výrobca týchto
systémov však nepreberá ručenie za škody, ktoré sú spôsobené nesprávnou montážou alebo neodborným
zaobchádzaním.
Návod na montáž s názornými obrázkami nájdete na konci návodu
Údržba a starostlivosť
Údržba denných svetiel nie je potrebná. Na čistenie rozptylového skla používajte prosím vlhkú handričku bez
agresívneho čistiaceho prostriedku.
Pokyny týkajúce sa likvidácie
Balenie a elektrospotrebiče zlikvidujte ekologicky.
Podľa Európskej smernice 2002/96/EC o elektro- a elektronických starých spotrebičoch a presa
denia do národného práva musia byť opotrebované elektrospotrebiče zbierané osobitne a odovzda-
né na ekologické opätovné použitie.
O možnostiach likvidácie doslúžených elektrospotrebičov sa prosím informujte na Vašom obecnom alebo mest-
skom úrade.
Technické údaje
Prevádzkové napätie:
12/24 V DC
Príkon:
4,5 W
Typ osvetľovacieho prostriedku: 2 x 18 High Performance LED
Teplotný rozsah:
- 25 – + 85 °C
SK | 13

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG 97141

This manual is also suitable for:

97142