Page of 8

Siemens AG AT18 Operating Manual Page 8

Door control unit.
Hide thumbs
   
Condensed Operating Manual for Door Control Unit AT8
Ýçindekiler

Ýçindekiler ...........................................................................................................

Giriþ .....................................................................................................................4
3
Güvenlik notlarý ...................................................................................................5
3.
Genel güvenlik bilgileri ...............................................................................5
4
Kavramlar ..............................................................................................................6
5
Kumanda elemanlarýna genel bakýþ ......................................................................7
www.siemens.de/edm
6
Fonksiyonlar ve cihaz tepkileri ...............................................................................8
6.
Adaptasyon ve test sürüþü ..........................................................................8
6.
KAPI AÇMA komutu .....................................................................................8
6.3
KAPI KAPATMA komutu ...............................................................................8
6.4
Servis butonu .............................................................................................8
6.5
Parametre ayarý ..........................................................................................8
6.6
Blokaj algýlama "KAPALI" .............................................................................9
6.7
Blokaj algýlama "AÇIK" ................................................................................9
6.8
Gerilim düþüþü sonrasý yeniden çalýþma ...................................................9
6.9
Kapanma gücü ............................................................................................ 0
6.0
Acil kurtarma .............................................................................................. 0
6.
Sýkýþma ..................................................................................................... 0
6.
Fotosel ....................................................................................................... 0
6.3
Acil durumda akým beslemesi (opsiyonel) ................................................... 
6.4
Aþýrý yük emniyeti ..................................................................................... 
7
Mekanik montaj ve ayarlar .................................................................................... 
8
Elektriksel ayarlar ve kullanýma alým ..................................................................... 3
9
Röle temaslar (Opsiyon) ......................................................................................... 6
0 Hareket eðrisi ........................................................................................................ 8
 Çalýþma konumu göstergesi ................................................................................. 9
 Hýz sýnýr eðrisi ..................................................................................................... 0
3 Geliþim modülü (Opsiyon) ..................................................................................... 
3.
Geliþtirme modüllerinin montajý ................................................................ 
3.
Acil akým modülü ....................................................................................... 5
3..
AT8 ile acil durum modülünün baðlantýsý .................................................. 5
4 Teknik bilgiler ....................................................................................................... 6
4.
Doðru akýmlý þanzýman motoru ................................................................. 6
4.
Þebeke transformatörü ............................................................................... 6
4.3
Kontrol ünitesi ............................................................................................ 6
8
Contact partner
Siemens AG
Electronic Design and Manufacturing
Services (I&S EDM)
Am Brabrinke 4
3059 Hannover
Telefon +49 (0) 40 /  89- 43 
Telefax +49 (0) 5 / 8 77-  7
E-Mail: mike.altenburg@siemens.com

Advertising

   Related Manuals for Siemens AG AT18

This manual also for:

Sidoor at18

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: