Download Print this page

Husqvarna MP 250 S Operator's Manual page 50

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
VOORWOORD
Elke machine ondergaat vóór het verlaten van onze fabriek een aantal controlebeurten waarbij alles
nauwkeurig gecontroleerd wordt.
Indien u onze instructies strikt naleeft, zal uw machine bij normale werkomstandigheden lang meegaan.
De gebruiksaanwijzingen en de onderdelen uit deze handleiding worden ter informatie opgegeven en zijn
niet bindend. De garantievoorwaarden zijn niet geldig bij foutief gebruik of nalatigheid, of bij
beschadigingen die te wijten zijn aan de levering, het concept of het gebruik van de machine. Teneinde de
kwaliteit van onze produkten steeds te verbeteren, behouden wij ons het recht voor, technische wijzigingen
aan te brengen zonder voorafgaande berichtgeving.
De gebruiker kan dit document gebruiken om :
• zich aan de machine te wennen,
• alle toepassingsmogelijkheden te leren kennen,
• ongevallen te vermijden die te wijten zouden zijn aan een verkeerd gebruik, door een persoon die
daar niet toe is opgeleid, bij onderhouds- en herstellingswerken of bij het verplaatsen en het
vervoer,
• de betrouwbaarheid en de levensduur van de machine te verbeteren,
• in te staan voor een juist gebruik, een regelmatig onderhoud en een snelle reparatie, om zo de
herstellingskosten en de duur van de immobilisatie tot een minimum te herleiden.
Deze handleiding dient steeds beschikbaar te zijn op de plaats waar de machine gebruikt wordt.
Iedere persoon die de machine installeert of gebruikt, dient deze handleiding te lezen en te
gebruiken.
Met het oog op een optimale veiligheid, dienen de verplichte technische reglementeringen die van
kracht zijn in het land waar de machine gebruikt wordt, eveneens te worden nageleefd.
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
De gebruikte pictogrammen op de machines (in kleur) en in de handleiding wijzen op tips i.v.m. uw
veiligheid.
!
WAARSCHUWING
VERPLICHTING
WAARSCHUWING
VERBOD
AANWIJZING
De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een verkeerd gebruik van of
wijzigingen aan de machine.
46
Algemeen symbool voor gevaar.
Blauwe achtergrond, witte markering : verplichte veiligheid
+ rode markering : bewegingen verboden
Zwarte driehoek en markering op gele achtergrond : gevaar bij het
niet naleven, de gebruiker of derden kunnen gekwetst worden en de
machine of het gereedschap kunnen beschadigingen oplopen.
Rode cirkel met of zonder streep : gebruik, aanwezigheid verboden.
Informatie - instructie : bijzondere aanwijzingen i.v.m. het gebruik, de
controle.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Husqvarna MP 250 S