Download  Print this page

Power Connection - Sony XR-4800 Installation/connections

Fm/mw/lw cassette car stereo.
Hide thumbs
   

Advertisement

Power Connection

Power connectors may vary depending
on the car. Check your car's power
connector diagram to make sure the
connections match correctly. There are
two basic types. You may need to switch
the positions of the jump connector.
Before connecting the unit to the car's
power supply, be sure to match the
position of the jump connector to the
car's pin order. If the power connector of
your car does not match the connector
on the unit, use the supplied connector
7. If you have any questions or
problems connecting your unit that are
not covered in this manual, please
consult the car dealer.
WARNING
Jump connector
Check the pin position of the power
connector of the car with the table on the
below. If positions 4 and 7 are reversed,
remove the jump connector and shift it
to the rightmost position as shown in the
illustration.
Connections of Example
from car aerial
od anteny samochodowej
od autoantény
απ την κεραία του αυτοκινήτου
otomobil anteninden
from the car's power connector
od samochodowego łącza zasilania
z konektoru zdroje proudu v autě
απ το καλώδιο τροφοδοσίασ του αυτοκινήτου
otomobilin hoparlör konnektöründen
Pin
Function
Wtyk
Funkcja
Kolík
Funkce
Ακίδα
Λειτουργία
Pin
Fonksiyon
continuous power supply
stałe zasilanie mocą
4
nepřerušovaný zdroj proudu
συνεχήσ τροφοδοσία
sürekli güç desteği
power aerial control
sterowanie anteną
5
ovládání elektrické antény
έλεγχοσ ηλεκτρικήσ κεραίασ
Güç anteni kontrolü
* Note for the aerial connecting
If your car aerial is an ISO (International Organization for Standardization) type, use the supplied adapter 6 to
connect it.
* Uwaga dotycząca podłączania anteny
Jeżeli antena jest według normy ISO (International Organization for Standardization), do podłączenia
proszę użyć dostarczonego adaptera 6 .
* Poznámka k zapojení antény
Jestliže máte autoanténu ISO (International Organization for Standardization - Mezinárodní organizace
pro standardizaci), použijte k zapojení adaptér 6 z příslušenství.
* Σηµείωση για τη σύνδεση τησ κεραίασ
Εάν η κεραία του αυτοκινήτου σασ είναι τύπου ISO (International Organization for
Standardization), χρησιµοποιήστε τον παρεχ µενο αντάπτορα 6 για να τη συνδέσετε.
* Anten bağlantı notu
Otomobil anteniniz bir ISO (International Organisation for Standardization) tipi ise bağlantı için ünite ile
verilen adaptörü 6 kullanınız.
Łącza zasilania
Łącza zasilania mogą zależeć od typu
pojazdu. Proszę sprawdzić w
samochodowym schemacie łączy
zasilania, aby zapewnić właściwe
dopasowanie połączeń. W zasadzie,
istnieją dwa podstawowe typy.
Przełączenie pozycji zacisków
łączeniowych może okazać się
konieczne. Przed podłączeniem sprzętu
do samochodowego źródła mocy,
upewnić się, że pozycja zacisków
łączeniowych odpowiada wtykom
samochodowym. Jeżeli łącze zasilania
pojazdu nie pasuje do łącza sprzętu,
proszę użyć dostarczonego łącza 7. W
przypadku ewentualnych wątpliwości
lub trudności z podłączeniem sprzętu,
nie opisanych w podręczniku, proszę
skonsultować się z punktem sprzedaży
pojazdu.
OSTRZEŻENIE
Łącze zaciskowe
Proszę sprawdzić pozycję wytków łącza
zasilania samochodowego w tabeli
poniżej. Jeżeli pozycje 4 i 7 są
odwrócone, proszę usunąć łącze
zaciskowe i przemieścić na pozycję po
prawej stronie, zgodnie z ilustracją.
Przykład połączeń
6*
Pin
Function
Wtyk
Funkcja
Kolík
Funkce
Ακίδα
Λειτουργία
Pin
Fonksiyon
switched power supply
zasilanie komutowane
7
přepínatelný zdroj proudu
διακοπτ µενη τροφοδοσία
ayarlanabilir güç desteği
ground
uziemienie
8
uzemění
γείωση
toprak
Zapojení proudu
Konektory pro zapojení proudu mohou
být u různých aut různé. Ve schéma
elektrických obvodů k vašemu autu se
přesvědčte, jsou-li konektory správné.
Existují dva základní druhy. Může se
stát, že budete muset přepnout polohu
nastasvitelného konektoru. Než zapojíte
přístroj na zdroj proudu v autě,
přesvědčte se, aby poloha
nastavitelného konektoru odpovídala
pořadí kolíků v autě. Jestliže konektor
zdroje proudu ve vašem autě
neodpovídá konektoru na přístroji,
použijte konektor 7 z příslušenství.
Jestliže máte další otázky nebo jestliže
se vyskytnou problémy v souvislosti s
tímto přístrojem, které nejsou popsány v
tomto návodu, obra te se na vaši
autodílnu.
UPOZORNĚNÍ
Nastavitelný konektor
Porovnejte kolíky konektoru zdroje
proudu v autě s tabulkou vpravo.
Jestliže jsou polohy 4 a 7 opačné,
odpojte nastavitelný konektor a
přesuňte ho do polohy co nejvíce
vpravo podle ilustrace.
Příklad zapojení
REMOTE IN
Fuse (10 A)
Bezpiecznik (10 A)
Pojistka (10 A)
Ασφάλεια (10 A)
Sigorta (10A)
from the car's speaker connector
od samochodowego łącza głośnikowego
z konektoru pro reproduktory
απ το καλώδιο σύνδεσησ ηχείων του αυτοκινήτου
otomobilin güç konnektöründen
Pin
Wtyk
Kolík
Ακίδα
Pin
+; Speaker, Rear, Right
+; Głośnik, Tylny, Prawy
1
+; Reproduktor, Zadní, Pravý
+; Hoparlör, arka, sağ
–; Speaker, Rear, Right
–; Głośnik, Tylny, Prawy
2
–; Reproduktor, Zadní, Pravý
–; Hoparlör, arka, sağ
+; Speaker, Front, Right
+; Głośnik, Przedni, Prawy
3
+; Reproduktor, Přední, Pravý
+, Ηχείο, Εµπρ σ, ∆εξιά
–; Speaker, Front, Right
–; Głośnik, Przedni, Prawy
4
–; Reproduktor, Přední, Pravý
-, Ηχείο, Εµπρ σ, ∆εξιά
Σύνδεση Τροφοδοσίασ
Οι υποδοχέσ τροφοδοσίασ διαφέρουν
ανάλογα µε το αυτοκίνητο. Ελέγξτε το
διάγραµµα τησ υποδοχήσ τροφοδοσίασ του
αυτοκινήτου σασ, για να βεβαιωθείτε τι οι
συνδέσεισ ταιριάζουν απ λυτα. Υπάρχουν
δύο βασικοί τύποι. Ίσωσ χρειαστεί να
αλλάξετε τισ θέσεισ τησ υποδοχήσ
βραχυκύκλωσησ. Πριν συνδέσετε τη
συσκευή µε την τροφοδοσία του
αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε τι ταιριάζουν
οι θέσεισ τησ υποδοχήσ βραχυκύκλωσησ
µε τη διάταξη ακίδων του αυτοκινήτου.
Εάν η υποδοχή τροφοδοσίασ του
αυτοκινήτου σασ δεν ταιριάζει µε την
υποδοχή στη συσκευή, χρησιµοποιήστε το
συνοδευτικ καλώδιο µε την υποδοχή 7.
Εάν έχετε απορίεσ και προβλήµατα στη
σύνδεση τησ συσκευήσ σασ, τα οποία δεν
καλύπτονται σε αυτ το εγχειρίδιο,
παρακαλούµε συµβουλευτείτε την
αντιπροσωπεία του αυτοκινήτου σασ.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδοχή βραχυκύκλωσησ
Συγκρίνετε τη διάταξη ακίδων του
καλωδίου τροφοδοσίασ του αυτοκινήτου
µε τον πίνακα στα δεξιά. Εάν
αντιστραφούν οι θέσεισ 4 και 7, αφαιρέστε
την υποδοχή βραχυκύκλωσησ και
µεταφέρετέ την στη δεξι τερη θέση, πωσ
φαίνεται στην εικ να.
Παράδειγµα σύνδεσησ
Function
Pin
Funkcja
Wtyk
Funkce
Kolík
Λειτουργία
Ακίδα
Fonksiyon
Pin
+; Speaker, Front, Left
+; Głośnik, Przedni, Lewy
5
+; Reproduktor, Přední, Levý
+, Ηχείο, Πίσω, ∆εξιά
+, Ηχείο, Εµπρ σ, Αριστερά
+; Hoparlör, arka, sağ
–; Speaker, Front, Left
–; Głośnik, Przedni, Lewy
6
–; Reproduktor, Přední, Levý
-, Ηχείο, Πίσω, ∆εξιά
-, Ηχείο, Εµπρ σ, Αριστερά
–; Hoparlör, arka, sağ
+; Speaker, Rear, Left
+; Głośnik, Tylny, Lewy
7
+; Reproduktor, Zadní, Levý
+, Ηχείο, Πίσω, Αριστερά
+; Hoparlör, ön, sağ
–; Speaker, Rear, Left
–; Głośnik, Tylny, Lewy
8
–; Reproduktor, Zadní, Levý
-, Ηχείο, Πίσω, Αριστερά
–; Hoparlör, ön, sağ
Güç bağlantısı
Güç konnektörleri otomobil türüne göre
çeşitlilik gösterir. Otomobilinizin güç
konnektörü şemasını inceleyip
bağlantıların uygun olduğundan emin
olunuz. ki ana tip vardır. Jump
konnektörünün pozisyonlarını
değiştirmeniz gerekebilir. Üniteyi
otomobilin güç desteğine bağlamadan
önce, jump konnektör pozisyonunun
otomobilin pin düzenine uygun
olduğundan emin olunuz. Otomobilinizin
güç konnektörü ünitenin konnektörüne
uymuyorsa, ünite beraberindeki
konnektörü 7 kullanınız. Üniteyi
bağlarken bu kılavuzun içermediği
problem veya sorularınız için lütfen
otomobil satıcınıza danışınız.
UYARI
Jump konnektörü
Otomobilin güç konnektörünün pin
pozisyonunu yandaki tabela
doğrultusunda kontrol ediniz. Eğer 4 ve
7 pozisyonları ters dönmüş ise, jump
konnektörünü çıkarınız ve örnekte
gösterildiği üzere itebileceğiniz en sağ
pozisyona itiniz.
Bağlantı örneği
Rotary Commander (RM-X4S)
(not supplied)
(nie dostarczony)
(není součástí příslušenství)
(δεν παρέχεται)
(alet beraberinde değil)
Function
Funkcja
Funkce
Λειτουργία
Fonksiyon
+; Hoparlör, ön, sağ
–; Hoparlör, ön, sağ

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony XR-4800

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: