Download  Print this page

Advertisement

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4241 210 83855
AC4080
EN
User manual
1
PL
Instrukcja obsługi
CS
Příručka pro uživatele
19
RO
Manual de utilizare
HU
Felhasználói kézikönyv
37
SK
Príručka užívateľa
1
A
2
B
C
55
73
91
E
D

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC4080

   Related Manuals for Philips AC4080

   Summary of Contents for Philips AC4080

 • Page 1 AC4080 User manual Instrukcja obsługi Příručka pro uživatele Manual de utilizare Felhasználói kézikönyv Príručka užívateľa © 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved 4241 210 83855...
 • Page 2 Water : Vinegar 1 : 1 1 Hour 2” 3” 3”...
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents 6 Replacing the filters 1 Important Understand the healthy air Safety protect lock Replace filter 2 2 Your combi air purifier and Replace the humidification humidifier filter Overview 7 Resetting the filter lifetime 3 Getting started counter Install filters Prepare for humidification 8 Troubleshooting 4 Using the appliance...
 • Page 4: Important

  If the power cord is • Do not let water or any • damaged, you must have other liquid or flammable it replaced by Philips, a detergent enter the service center authorized appliance to avoid electric by Philips, or similarly shock and/or a fire qualified persons in order hazard.
 • Page 5 Only use the original • If the power socket used • Philips filters specially to power the appliance intended for this has poor connections, appliance. Do not use any the plug of the appliance other filters.
 • Page 6 Do not use this appliance disuse. If the filters are • when you have used very dirty, replace them indoor smoke-type insect (see the chapter ‘Replace repellents or in places the filters’). with oily residues, burning The appliance is only •...
 • Page 7: Your Combi Air Purifier And Humidifier

  Philips! If you need to move the To fully benefit from the support that • Philips offers, register your product at appliance, disconnect the www.philips.com/welcome. appliance from the power Philips VitaShield IPS technology and supply first. Then empty NanoCloud technology ensures you "Healthy air always".
 • Page 8: Getting Started

  3 Getting started Note • Make sure that the side with the two clips is pointing towards you, and that all hooks of the pre-filter are properly Install filters attached to the purifier. The appliance comes with all filters To reattach the front panel, mount fitted inside.
 • Page 9: Using The Appliance

  4 Using the Press to switch on the appliance (fig n). appliance » The PURIFY and HUMIDIFY lights are on. » After measuring the air quality for a short while, the air quality sensor automatically selects Understand the air the appropriate color of the air quality light quality light.
 • Page 10: Change The Fan Speed

  Fan speed light Sensitivity level Note Extra sensitive • In air purification only mode, the Sensitive humidity button does not respond. Standard • The appliance cannot work under humidification only mode. Press the fan speed button adjust the sensitivity level of the air quality sensor (fig s).
 • Page 11: Set The Timer

  Manual Set the timer You can mannually select the desired With the timer function, you can let the fan speed. appliance operate for a set number of • Press the fan speed button once hours. When the set time has elapsed, or more times to select the desired the appliance automatically switches fan speed (...
 • Page 12: Water Level

  5 Cleaning Water level The water level in the water tank is visible through the water level window on the side of the appliance (fig x). Note When there is not enough water in the • Always unplug the appliance before you water tank, flashes to indicate that clean it.
 • Page 13: Clean The Body Of The Appliance

  Clean the body of the Clean the water tank and appliance humidification filter Regularly clean the inside and outside Clean the water tank and humidification of the appliance to prevent dust from filter every week to keep them hygienic. collecting. Pull the water tank from the side of the appliance (fig j).
 • Page 14: Clean The Pre-filter And Descale The Humidification Filter

  Let the humidification filter soak in Clean the pre-filter the solution for one hour (fig ƒ). and descale the Discard the water-vinegar solution. humidification filter Rinse the humidification filter under the tap to rinse away vinegar residues. During rinsing, turn the Filter alert light Follow this humidification filter so that both...
 • Page 15: Replacing The Filters

  6 Replacing the Note filters • Do not touch the pleated filter surface, or smell the filter as it has collected pollutants from the air. • Wash your hands after disposing of the used filters. Understand the healthy Remove all packaging material from air protect lock the new filter 2 (fig e).
 • Page 16: Resetting The Filter Lifetime Counter

  7 Resetting the filter lifetime counter When you replace the filters, it is important that you also reset the filter lifetime counter afterwards. This allows the appliance to be in sync with the filter lifetime. Press and hold the reset button for 3 seconds, the filter light goes out, and the appliance resumes work automatically in the default...
 • Page 17: Troubleshooting

  8 Troubleshooting This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country. Problem Possible solution The appliance •...
 • Page 18 This is normal. However, if the appliance smell. produces a burnt smell, contact your Philips dealer or an authorized Philips service centre. The appliance may also produce an unpleasant smell when one of the filters is dirty. In this case, clean or replace the filter concerned.
 • Page 19: Guarantee And Service

  (you find its phone number regarding exposure to electromagnetic in the worldwide guarantee leaflet). If fields. there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips Compliance with EMF dealer. Koninklijke Philips N.V. manufactures and sells many products targeted at...
 • Page 20: Recycling

  Recycling This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.
 • Page 21 Obsah 6 Výměna filtrů 1 Důležité Jak funguje zámek ochrany Bezpečnost zdravého vzduchu Výměna filtru 2 2 Kombinovaná čistička a Výměna zvlhčovacího filtru zvlhčovač vzduchu Přehled 7 Resetování počítadla životnosti filtru 3 Začínáme Instalace filtrů 8 Odstraňování problémů Příprava na zvlhčování 9 Záruka a servis 4 Použití...
 • Page 22: Důležité

  Zamezte proniknutí • jeho výměnu provést vody, jiné kapaliny nebo společnost Philips, hořlavého čisticího autorizovaný servis prostředku do přístroje. společnosti Philips nebo Předejdete tak úrazu obdobně kvalifikovaní elektrickým proudem a/ pracovníci, aby se nebo požáru. předešlo možnému Přístroj nečistěte vodou, •...
 • Page 23 Používejte pouze • použití digestoře či originální filtry značky ventilátoru během vaření. Philips určené přímo pro Pokud je v zásuvce • tento přístroj. Žádné jiné použité k napájení filtry nepoužívejte. přístroje špatný kontakt, Dbejte na to, abyste •...
 • Page 24 Nepoužívejte tento případě zkontrolujte • přístroj, pokud jste použili filtry. Pokud jsou velmi repelent proti hmyzu znečištěné, vyměňte je kouřového typu pro vnitřní (viz kapitola Výměna prostory nebo na místech filtrů). se zbytky oleje, hořící Přístroj je určen pouze • vonnou tyčinkou nebo pro domácí...
 • Page 25: Kombinovaná čistička A Zvlhčovač Vzduchu

  Přístroj nabízí podpora společnosti Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese přenášejte vodorovně www.Philips.com/welcome. za obě rukojeti po jeho Technologie Philips VitaShield IPS a stranách. NanoCloud vám zajistí „vždy zdravý vzduch“. Během plnění a čištění • Technologie VitaShield IPS účinně...
 • Page 26: Přehled

  3 Začínáme Přehled Senzor kvality vzduchu Filtr 1: Předfiltr Instalace filtrů Filtr 2: 2 v 1 HEPA a aktivní uhlíkový filtr AC4158 Přístroj se dodává se všemi filtry uvnitř. Nádržka na vodu Než začnete přístroj používat, sundejte Filtr 3: zvlhčovací filtr AC4155 z filtrů...
 • Page 27: Příprava Na Zvlhčování

  4 Použití přístroje Poznámka • Zkontrolujte, že strana se dvěma zaklapávacími uzávěry je otočená směrem k vám a že všechny háčky Jak funguje kontrolka předfiltru jsou řádně připevněny k čističce. kvality vzduchu Přední panel nasadíte zpět tak, Barva kontrolky Úroveň kvality že ho nejprve nasadíte na horní...
 • Page 28: Změna Provozního Režimu

  » Vestavěný snímač kvality Nastavení citlivosti vzduchu po chvilkovém měření snímače kvality vzduchu kvality vzduchu automaticky vybere odpovídající barvu Tento přístroj umožňuje nastavení kontrolky kvality vzduchu. citlivosti snímače kvality vzduchu. » Ve výchozím nastavení přístroj K dispozici jsou tři úrovně citlivosti: přejde do režimu AUTO a •...
 • Page 29: Změna Rychlosti Ventilátoru

  Stisknutím tlačítka rychlosti Manuální ventilátoru nastavte úroveň Požadovanou rychlost ventilátoru je citlivosti snímače kvality vzduchu možné vybrat ručně. (obrázek s). • Jedním nebo vícenásobným Stiskněte a podržte tlačítko na stisknutím tlačítka rychlosti dobu 2 sekund pro uložení ventilátoru vyberte požadovanou nastavení...
 • Page 30: Nastavení časovače

  » Když přístroj dosáhne cílové Poznámka úrovně vlhkosti, zůstane kontrolka • Když přístroj přejde do úsporného úrovně vlhkosti rozsvícená. režimu, indikátory po jedné minutě Poznámka zhasnou a přístroj dále běží. • Pokud chcete úroveň vlhkosti zvýšit rychleji, můžete vybrat vyšší rychlost Nastavení...
 • Page 31: Čištění

  5 Čištění Čištění těla přístroje Tělo přístroje pravidelně čistěte zevnitř i zvenku, aby se na něm neusazoval Poznámka prach. Suchým měkkým hadříkem otřete • Před čištěním přístroj vždy odpojte ze prach z těla přístroje. sítě. • Vstup a výstup vzduchu vyčistěte Nikdy přístroj nesmíte ponořit do vody suchým měkkým hadříkem.
 • Page 32: Čištění Nádržky Na Vodu A Zvlhčovacího Filtru

  Čištění nádržky na vodu Čištění předfiltru a a zvlhčovacího filtru odstranění vodního kamene ze zvlhčovacího Udržujte nádržku na vodu a zvlhčovací filtr hygienicky čisté a čistěte je každý filtru týden. Vysuňte nádržku na vodu ze strany Stav kontrolky Postupujte takto přístroje (obrázek j).
 • Page 33: Výměna Filtrů

  6 Výměna filtrů Nechejte zvlhčovací filtr ponořený v roztoku jednu hodinu (obrázek ƒ). Roztok vody s octem vylijte. Zvlhčovací filtr vypláchněte pod Jak funguje zámek tekoucí vodou, aby se spláchly ochrany zdravého zbytky octa. Během vyplachování filtrem otáčejte, aby se vypláchla vzduchu přední...
 • Page 34: Výměna Zvlhčovacího Filtru

  7 Resetování Odstraňte z nového filtru 2 všechen obalový materiál (obrázek e). počítadla Vložte nový filtr 2 do přístroje (obrázek f). životnosti filtru Po nasazení předfiltru zpět do přístroje resetujte počítadlo životnosti filtru 2. (Viz kapitola 7 „Resetování čítače životnosti“) Je důležité, abyste po výměně...
 • Page 35: Odstraňování Problémů

  8 Odstraňování problémů V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud vám uvedené informace nepomohou váš problém vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi. Problém Možná řešení I když je přístroj • Kontrolka výměny filtru trvale svítí, ale nevyměnili jste zapojen do příslušný...
 • Page 36 To je normální jev. Pokud však z přístroje vychází zápach spáleniny, kontaktujte prodejce produktů Philips nebo autorizované servisní centrum Philips. Přístroj může také vydávat nepříjemný zápach, pokud je jeden z filtrů znečištěný. V tomto případě vyčistěte nebo vyměňte příslušný filtr.
 • Page 37: Záruka A Servis

  Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky Soulad se standardy EMP společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips. Koninklijke Philips N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako Objednání...
 • Page 38: Recyklace

  Recyklace Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU). Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví...
 • Page 39 Tartalma 6 A szűrők cseréje 1 Fontos tudnivalók Az egészséges levegővel Biztonság kapcsolatos biztonsági figyelmeztetés 2 A kombinált légtisztító és A 2. szűrő cseréje párásító A párásító szűrő cseréje Áttekintés 7 A szűrő élettartam- 3 Bevezetés számlálójának visszaállítása 51 A szűrők behelyezése Felkészülés a párásításra 8 Hibaelhárítás 4 A készülék használata...
 • Page 40: Fontos Tudnivalók

  érdekében Ha a hálózati kábel • ügyeljen, hogy a meghibásodott, a készülékbe ne kerüljön kockázatok elkerülése víz, egyéb folyadék vagy érdekében Philips tűzveszélyes tisztítószer. szakszervizben vagy Az áramütés és/vagy • hivatalos szakszervizben tűz kockázatának ki kell cserélni. elkerülése érdekében Ne használja a...
 • Page 41 Ha a készülék • Kizárólag az ehhez a • áramellátását biztosító készülékhez való, eredeti hálózati aljzat rossz Philips szűrőket használja. csatlakozásokkal Semmilyen más szűrőt ne rendelkezik, a készülék használjon. csatlakozódugója...
 • Page 42 Ügyeljen, hogy ne más karbantartási • csapódjanak kemény tevékenységek előtt húzza tárgyak a készülékhez ki a fali aljzatból. (különösen a Ne használja a készüléket • levegőbemeneti és a olyan helyiségben, ahol levegőkimeneti nyíláshoz). nagy hőmérséklet- A készüléket mindig az ingadozások vannak, •...
 • Page 43 Ne használja a készüléket Szárítsa ki a párásító • nedves környezetben szűrőt. vagy magas hőmérsékletű Ha át kell helyeznie • helyiségekben, például a készüléket, először fürdőszobában, húzza ki a hálózati mellékhelyiségben vagy csatlakozóaljzatból. konyhában. Ezután ürítse ki a A készülék nem távolítja víztartályt.
 • Page 44: Kombinált Légtisztító és Párásító

  A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/welcome címen. A Philips VitaShield IPS és NanoCloud technológiája biztosítja, hogy Ön „mindig egészséges levegőhöz” jusson. A VitaShield IPS technológia hatékonyan távolítja el a 0,02 mikronnál nagyobb szennyező anyagokat (ultrafinom részecskéket, allergéneket,...
 • Page 45: Bevezetés

  3 Bevezetés Megjegyzés • Ügyeljen arra, hogy a két csattal ellátott oldal nézzen Ön felé, és hogy az előszűrő összes kampója megfelelően A szűrők behelyezése csatlakozzon a levegőtisztítóhoz. A készülék a vásárláskor az összes Az elülső panel visszahelyezéséhez szűrőt beszerelve tartalmazza. A először illessze a panelt a készülék használatba vétele előtt készülék tetejére (1).
 • Page 46: Készülék Használata

  4 A készülék Nyomja meg a készülék kapcsolóját a készülék használata bekapcsolásához (n ábra). » Bekapcsol a PURIFY (Tisztítás) és a HUMIDIFY (Párásítás) jelzőfény. » A levegőminőség-érzékelő rövid ideig méri a levegő minőségét, A levegőminőség majd automatikusan kiválasztja jelzőfényének a levegőminőség jelzőfényének megfelelő...
 • Page 47 A párásító funkció újbóli Rövid várakozás után helyezze aktiválásához nyomja meg ismét a vissza a csatlakozódugót az gombot. aljzatba. Tartsa nyomva a ventilátorsebesség Megjegyzés ( ) és a páratartalom gombját ( • egyszerre 3 másodpercig (r ábra). Légtisztító módban a páratartalom »...
 • Page 48: A Ventilátorsebesség Módosítása

  A ventilátorsebesség Tipp • módosítása Ha a levegőminőség jelzőfénye kéken világít, a levegő minősége jó, és ekkor alacsonyabb ventilátorsebességet is AUTO választhat. Ha azonban a jelzőfény vörös vagy lila, akkor a levegőminőség AUTO módban a készülék a környezeti rossz vagy még elfogadható. A levegő levegőminőség alapján választja ki a gyorsabb megtisztításához magasabb ventilátorsebességet.
 • Page 49: Az Időzítő Bekapcsolása

  Az időzítő bekapcsolása Megjegyzés • Ha gyorsan szeretné növelni a Az időzítő funkcióval a készülék páratartalmat, akkor válasszon nagyobb beállított számú órán át működtethető. ventilátorsebességet. Ha a beállított idő letelt, a készülék automatikusan kikapcsol. Nyomja meg az időzítő ( ) gombot Vízszint az időzítő...
 • Page 50: Tisztítás

  5 Tisztítás A készüléktest tisztítása A por lerakódásának megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsa a Megjegyzés készülék belsejét és külsejét. Puha, száraz kendővel törölje le a • Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék port a készüléktestről. hálózati dugóját a fali aljzatból. •...
 • Page 51: A Víztartály és A Párásító Szűrő Tisztítása

  Helyezze vissza az érzékelő fedelét. Az előszűrő tisztítása és a párásító szűrő A víztartály és a párásító vízkőmentesítése szűrő tisztítása A higiénikus működés érdekében A szűrő Követendő hetente végezze el a víztartály és a figyelmeztető eljárás párásító szűrő tisztítását. jelzőfénye Húzza ki a víztartályt a készülék A szűrő...
 • Page 52: Szűrők Cseréje

  6 A szűrők cseréje Hagyja ázni a párásító szűrőt az ecetes oldatban egy órán keresztül (ƒ ábra). Öntse ki az ecet és víz keverékét. Az ecetmaradványok Az egészséges levegővel eltávolításához öblítse le a párásító kapcsolatos biztonsági szűrőt vízcsap alatt. Az öblítés során a szűrőt forgatva mossa le annak figyelmeztetés elülső...
 • Page 53: A Párásító Szűrő Cseréje

  7 A szűrő Megjegyzés élettartam- • Ne érintse meg a redőzött szűrő felületét, és ne szagolja meg a szűrőt, számlálójának mert összegyűltek rajta a levegőben található szennyezőanyagok. visszaállítása • A használt szűrők hulladékba helyezése után mosson kezet. Távolítson el minden A szűrők cseréjekor fontos elvégezni csomagolóanyagot az új 2.
 • Page 54: Hibaelhárítás

  8 Hibaelhárítás Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a helyi Philips vevőszolgálathoz. Probléma Lehetséges megoldás A készülék • A szűrőcserére figyelmeztető jelzőfény folyamatosan világít, csatlakozik az Ön azonban nem cserélte ki a megfelelő...
 • Page 55 égett szagot áraszt, lépjen kapcsolatba keletkezik. egy Philips értékesítővel vagy egy hivatalos Philips márkaszervizzel. A készülék akkor is kellemetlen szagot áraszthat, ha valamelyik szűrő megtelt. Ebben az esetben tisztítsa meg, vagy cserélje ki a megfelelő szűrőt.
 • Page 56: Jótállás és Szerviz

  A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el Alkatrészek és magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy tartozékok rendelése termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása Ha ki szeretne cserélni egy alkatrészt, szerint biztonságosnak minősülnek.
 • Page 57 Spis treści 6 Wymiana filtrów 1 Ważne Działanie Blokady Healthy Bezpieczeństwo air protect Wymiana filtra 2 2 Oczyszczacz i nawilżacz Wymiana filtra powietrza nawilżającego Przegląd 7 Resetowanie licznika 3 Czynności wstępne okresu użytkowania filtra Instalacja filtrów Przygotowanie do nawilżania 61 8 Rozwiązywanie problemów 69 4 Korzystanie z urządzenia 9 Gwarancja i serwis...
 • Page 58: Ważne

  Philips lub odpowiednio Nie czyścić urządzenia • wykwalifikowanej osobie. wodą, (łatwopalnymi) Nie używaj urządzenia, • detergentami ani innymi jeśli uszkodzona jest płynami, gdyż...
 • Page 59 • odpowiedniej wentylacji, zostały odpowiednio regularnego odkurzania zainstalowane. oraz okapu podczas Używaj tylko oryginalnych • gotowania. filtrów firmy Philips Jeśli gniazdko elektryczne, przeznaczonych dla • z którego zasilane jest danego urządzenia. Nie urządzenie, jest źle używaj innych filtrów. podłączone, wtyczka Nie uderzaj w urządzenie...
 • Page 60 Aby zapobiec odległości przynajmniej • uszkodzeniu ciała lub 2 m od urządzeń urządzenia, nie wkładaj elektrycznych palców ani żadnych wykorzystujących fale przedmiotów do wlotu i radiowe, takich jak wylotu powietrza. telewizory, odbiorniki Nie używaj urządzenia radiowe lub zegary • po rozpyleniu wewnątrz sterowane drogą...
 • Page 61: Oczyszczacz I Nawilżacz Powietrza

  Do zbiornika nie wlewaj • Aby w pełni korzystać z pomocy żadnych innych płynów. technicznej oferowanej przez firmę Nie wlewaj substancji Philips, należy zarejestrować produkt w zapachowych do Internecie pod adresem www.philips.com/pl. zbiornika wody. Technologie Philips VitaShield IPS i Jeśli nie zamierzasz •...
 • Page 62: Przegląd

  3 Czynności Przegląd wstępne Czujnik jakości powietrza Filtr 1: filtr wstępny Filtr 2: filtr HEPA i aktywny filtr węglowy 2 w 1 AC4158 Instalacja filtrów Zbiornik wody Filtr 3: filtr nawilżający AC4155 Wszystkie filtry są zamontowane w urządzeniu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zdejmij opakowania filtrów.
 • Page 63: Przygotowanie Do Nawilżania

  4 Korzystanie z Uwaga urządzenia • Strona z dwoma zaciskami powinna być zwrócona w Twoim kierunku, a wszystkie haczyki filtra wstępnego powinny być odpowiednio przyczepione do oczyszczacza. Działanie wskaźnika Aby umieścić panel przedni z jakości powietrza powrotem na miejscu, przymocuj go najpierw do górnej części Kolor wskaźnika Poziom jakości...
 • Page 64: Zmiana Trybu Pracy

  » Zaświecą się wskaźniki PURIFY i Uwaga HUMIDIFY. • W trybie samego oczyszczania » Po krótkiej chwili potrzebnej powietrza przycisk nawilżania do przeprowadzenia pomiaru reaguje. jakości powietrza czujnik • Urządzenie nie może działać w trybie jakości powietrza wybierze samego nawilżania. automatycznie odpowiedni kolor wskaźnika jakości powietrza.
 • Page 65: Zmiana Prędkości Wentylatora

  • » Mignie jeden lub więcej Zaświeci się wskaźnik AUTO i jeden ze wskaźników prędkości wskaźników prędkości wentylatora ( wentylatora, wskazując bieżący poziom czułości czujnika jakości Uwaga powietrza. • Jeśli w trybie AUTO jakość powietrza Wskaźnik prędkości Poziom czułości osiągnie poziom docelowy (tryb wentylatora samego oczyszczania powietrza) lub Bardzo wysoka...
 • Page 66: Ustawianie Zegara

  • Naciśnij przycisk nawilżania Tryb snu jeden lub kilka razy, aby ustawić W trybie snu urządzenie pracuje bardzo żądane nawilżenie powietrza na cicho. 40%, 50% lub 60% (rys. w). • Naciśnij przycisk prędkości » Odpowiedni wskaźnik nawilżenia wentylatora , aby wybrać tryb snu (40%, 50% lub 60%) zacznie (rys.
 • Page 67: Czyszczenie

  5 Czyszczenie Czyszczenie obudowy urządzenia Aby zapobiec osiadaniu kurzu, czyść Uwaga regularnie zewnętrzną i wewnętrzną • część urządzenia. Zanim zaczniesz czyścić urządzenie, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka Do usuwania kurzu z obudowy elektrycznego. urządzenia używaj suchej, miękkiej • Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie szmatki.
 • Page 68: Czyszczenie Zbiornika Wody I Filtra Nawilżającego

  Ponownie załóż pokrywę czujnika. Czyszczenie filtra wstępnego i usuwanie Czyszczenie kamienia z filtra zbiornika wody i filtra nawilżającego nawilżającego Aby utrzymać higienę, co tydzień czyść Stan wskaźnika Wykonaj zbiornik wody i filtr nawilżający. ostrzegawczego następujące Wyjmij zbiornik wody z boku filtra czynności urządzenia (rys.
 • Page 69: Wymiana Filtrów

  6 Wymiana filtrów Pozostaw filtr nawilżający zanurzony w roztworze na jedną godzinę (rys. ƒ). Wylej roztwór wody i octu. Opłucz filtr nawilżający pod bieżącą Działanie Blokady wodą, aby usunąć pozostałości Healthy air protect octu. Podczas płukania obracaj filtr nawilżający, aby spłukać jego To urządzenie jest wyposażone Blokadę...
 • Page 70: Wymiana Filtra Nawilżającego

  7 Resetowanie Zdejmij opakowanie z nowego filtra 2 (rys. e). licznika okresu Włóż nowy filtr 2 do urządzenia (rys. f). użytkowania Po włożeniu filtra wstępnego z powrotem do urządzenia zresetuj filtra licznik okresu użytkowania filtra 2 (patrz rozdział 7 „Resetowanie licznika okresu użytkowania filtra”).
 • Page 71: Rozwiązywanie Problemów

  8 Rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Problem Możliwe rozwiązanie Urządzenie nie •...
 • Page 72 Jest to zjawisko normalne. Jeśli jednak z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips. Z urządzenia może się wydobywać nieprzyjemny zapach także wtedy, gdy jeden z filtrów jest brudny. W takim przypadku należy wyczyścić...
 • Page 73: Gwarancja I Serwis

  Pola elektromagnetyczne (EMF) W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą To urządzenie firmy Philips spełnia stronę internetową www.philips. pl wszystkie normy i jest zgodne z lub skontaktować się z lokalnym wszystkimi przepisami dotyczącymi Centrum Obsługi Klienta firmy Philips narażenia na działanie pól...
 • Page 74: Ochrona środowiska - Recykling

  – co wpływa na zmniejszenie zdrowie. Firma Philips zaświadcza, negatywnych skutków dla ochrony że zgodnie z posiadaną obecnie środowiska naturalnego i zdrowia wiedzą naukową wytwarzane przez ludzkiego, oraz sprzyja odzyskowi nas produkty są...
 • Page 75 Cuprins 6 Înlocuirea filtrelor 1 Important Înţelegerea blocării de Siguranţă protecţie pentru aer sănătos 2 Purificatorul şi Înlocuirea filtrului 2 umidificatorul tău combinat Înlocuirea filtrului de de aer umidificare Imagine de ansamblu 7 Resetarea contorului 3 Primi paşi pentru durata de viaţă a Instalarea filtrelor filtrelor Pregătire pentru umidificare...
 • Page 76: Important

  întotdeauna de Philips, de electrocutare şi/sau de un centru de service incendiu. autorizat de Philips sau Nu curăţa aparatul cu apă • de personal calificat în sau orice alt lichid ori cu domeniu, pentru a evita detergent (inflamabil), orice accident.
 • Page 77 înainte de a porni curăţarea obişnuită cu aparatul. aspiratorul sau utilizarea Foloseşte doar filtrele • unei hote absorbante ori originale Philips create a unui ventilator în timpul special pentru acest gătirii. aparat. Nu folosi niciun alt Dacă priza utilizată •...
 • Page 78 Nu introduce degetele electrice care utilizează • sau obiecte în fanta de unde radio, precum admisie a aerului sau televizoare, aparate radio în fanta de evacuare a şi ceasuri cu control radio. aerului, pentru a evita Atunci când aparatul • rănirea sau funcţionarea nu este utilizat pentru defectuoasă...
 • Page 79: Purificatorul şi Umidificatorul Tău Combinat De Aer

  Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la • Philips! substanţă în afară de Pentru a beneficia pe deplin de apă în rezervorul de apă. asistenţa oferită de Philips, înregistraţi- Nu adăuga parfum în vă produsul la www.philips.com/ welcome. rezervorul de apă. Tehnologia Philips VitaShield IPS Dacă...
 • Page 80: Imagine De Ansamblu

  3 Primi paşi Imagine de ansamblu Senzorul pentru calitatea aerului Filtru 1: prefiltru Instalarea filtrelor Filtru 2: filtru 2-în-1 HEPA şi cărbune activ AC4158 Aparatul se livrează cu toate filtrele Rezervor de apă montate. Îndepărtează ambalajul Filtru 3: filtru de umidificare AC4155 filtrelor înainte de utilizarea aparatului.
 • Page 81: Pregătire Pentru Umidificare

  4 Utilizarea Notă aparatului • Asigură-te că partea care conţine cele două cleme este îndreptată spre tine şi că toate cârligele de fixare ale prefiltrului sunt fixate corespunzător pe purificator. Înţelegerea indicatorului Pentru a reataşa panoul frontal, montează întâi panoul pe partea luminos pentru calitatea superioară...
 • Page 82: Porneşte şi Opreşte Aparatul

  Porneşte şi opreşte Schimbarea modului de aparatul funcţionare Aparatul funcţionează implicit în mod Pe lângă funcţionarea în mod combinat de purificare şi umidificare, aparatul combinat de purificare şi umidificare a aerului. poate funcţiona numai în mod de purificare a aerului. Introdu ştecherul de alimentare în priză.
 • Page 83: Schimbarea Vitezei Ventilatorului

  Notă Notă • • Când modifici nivelul de sensibilitate, Când aparatul este setat la o dacă nu se modifică nicio setare sau sensibilitate mai mare, purificatorul dacă nu apeşi timp de 2 secunde după devine mai alergic la agenţii poluanţi ce ai modificat setările, aparatul îşi va din aer.
 • Page 84: Setarea Temporizatorului

  Manual Notă Poţi selecta manual turaţia dorită a • Când aparatul comută în modul de ventilatorului. somn, indicatoarele se sting după • Apasă butonul de turaţie a 1 minut, iar aparatul continuă să ventilatorului o dată sau de mai funcţioneze. multe ori pentru a selecta turaţia dorită...
 • Page 85: Nivelul Apei

  5 Curăţarea • Apasă butonul pentru umiditate o dată sau de mai multe ori pentru a seta nivelul dorit de umiditate a aerului la 40%, 50% sau 60% Notă (fig. w). » Indicatorul corespunzător de • Scoateţi întotdeauna aparatul din priză umiditate (40%, 50% sau 60%) înainte de curăţare.
 • Page 86: Curăţă Corpului Aparatului

  Şterge-le folosind un tampon uscat Curăţă corpului din bumbac. aparatului Montează la loc capacul senzorului. Curăţă în mod regulat atât interiorul, cât Curăţarea rezervorului şi exteriorul aparatului, pentru a evita depunerea prafului. de apă şi a filtrului de Şterge praful de pe corpul umidificare aparatului cu o lavetă...
 • Page 87: Curăţarea Prefiltrului şi Detartrarea Filtrului De Umidificare

  Clăteşte filtrul de umidificare sub Curăţarea prefiltrului şi un jet de apă de la robinet pentru a detartrarea filtrului de spăla reziduurile de oţet. În timpul clătirii, întoarce filtrul de umidificare umidificare astfel încât să se clătească ambele feţe (fig. ~). Starea avertizărilor Respectă...
 • Page 88: Înlocuirea Filtrelor

  6 Înlocuirea Îndepărtează filtrele folosindu-te de eticheta acestuia. Apucă filtrele filtrelor de ambele părţi şi depozitează-le cu grijă în coşul de gunoi menajer (fig. d). Notă Înţelegerea blocării de • Nu atinge suprafaţa cutată a filtrului protecţie pentru aer şi nu mirosi filtrul, deoarece acesta a colectat agenţi poluanţi din aer.
 • Page 89: Resetarea Contorului

  7 Resetarea contorului pentru durata de viaţă a filtrelor Când înlocuieşti filtrele, este important să resetezi şi contorul pentru durata de viaţă a filtrelor, după înlocuire. Aceasta permite aparatului să se sincronizeze cu durata de viaţă a filtrelor. Ţine apăsat pe butonul de resetare timp de 3 secunde;...
 • Page 90: Depanare

  8 Depanare Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le puteţi avea la utilizarea aparatului. Dacă nu puteţi rezolva problema cu ajutorul informaţiilor de mai jos, contactaţi Centrul de asistenţă clienţi din ţara dvs. Problemă Soluţie posibilă Aparatul nu •...
 • Page 91 Acest lucru este normal. Cu toate acestea, dacă aparatul produce un miros de ars, contactează distribuitorul Philips sau un centru autorizat de service Philips. Aparatul mai poate produce un miros neplăcut şi când unul din filtre este murdar. În acest caz, curăţă sau înlocuieşte filtrul în cauză.
 • Page 92: Garanţie şi Service

  ştiinţifice disponibile suplimentară, adresează-te în prezent. distribuitorului tău Philips sau vizitează Philips joacă un rol activ în dezvoltarea www.philips.com/support. standardelor internaţionale EMF şi de Dacă întâmpini dificultăţi la siguranţă, ceea ce permite Philips să...
 • Page 93 Obsah 6 Výmena filtrov 1 Dôležité informácie Význam blokovania na Bezpečnosť ochranu zdravého vzduchu 104 Výmena filtra 2 2 Kombinovaný čistič Výmena zvlhčovacieho filtra 104 vzduchu a zvlhčovač Prehľad 7 Vynulovanie počítadla životnosti filtra 3 Začíname Inštalácia filtrov 8 Riešenie problémov Príprava na zvlhčovanie 9 Záruka a servis 4 Používanie zariadenia...
 • Page 94: Dôležité Informácie

  Poškodený napájací kábel • zásahu elektrickým smie vymeniť výlučne prúdom a/alebo personál spoločnosti nebezpečenstvu požiaru. Philips, servisné Zariadenie nečistite • stredisko autorizované vodou, akoukoľvek inou spoločnosťou Philips kvapalinou ani (horľavým) alebo osoba s podobnou čistiacim prostriedkom, kvalifikáciou, aby nedošlo...
 • Page 95 že sú všetky vysávanie alebo filtre správne vložené. používanie krytu Používajte iba originálne • odsávania alebo filtre značky Philips určené ventilátora počas varenia. pre toto zariadenie. Ak je elektrická zásuvka • Nepoužívajte žiadne iné používaná na napájanie filtre.
 • Page 96 Pri dvíhaní alebo posúvaní Aby ste predišli rušeniu, • • držte zariadenie vždy za umiestnite zariadenie obe rúčky nachádzajúce do vzdialenosti aspoň sa na bočných stranách. 2 m od elektrických Do vstupu ani výstupu zariadení, ktoré používajú • vzduchu nevkladajte prsty vzduchom šírené...
 • Page 97: Kombinovaný čistič Vzduchu A Zvlhčovač

  Do nádoby na vodu Technológia VitaShield IPS • a technológia NanoCloud od nenalievajte iné látky spoločnosti Philips vám zaručujú „vždy okrem vody. Nepridávajte zdravý vzduch“. do nádoby na vodu Technológia VitaShield IPS efektívne odstraňuje nečistoty (mimoriadne malé žiadne vône.
 • Page 98: Prehľad

  3 Začíname Prehľad Snímač kvality vzduchu Filter 1: Predfilter Inštalácia filtrov Filter 2: Filter HEPA a aktívny uhlíkový filter 2 v 1 AC4158 Zariadenie sa dodáva s nainštalovanými Zásobník na vodu všetkými filtrami. Pred používaním Filter 3: Zvlhčovací filter AC4155 zariadenia odstráňte z filtrov obalový...
 • Page 99: Príprava Na Zvlhčovanie

  4 Používanie Poznámka zariadenia • Uistite sa, že strana s dvoma sponami smeruje k vám a všetky háčiky predfiltra sú správne upevnené k čističu vzduchu. Ak chcete nasadiť späť predný Význam svetelného panel, najskôr ho založte na vrchnú časť zariadenia (1). Potom panel indikátora kvality jemne zatlačte proti telu zariadenia (2) (obr.
 • Page 100: Zapnutie A Vypnutie Zariadenia

  Zapnutie a vypnutie Zmena prevádzkového zariadenia režimu Zariadenie predvolene pracuje Okrem prevádzkového režimu čistenia vzduchu kombinovaného v kombinovanom režime čistenia vzduchu a zvlhčovania. so zvlhčovaním môže zariadenie pracovať aj v samotnom režime čistenia Zapojte zástrčku do sieťovej vzduchu. zásuvky. Vyprázdnite nádobu na vodu. »...
 • Page 101: Zmena Otáčok Ventilátora

  Poznámka Poznámka • • Ak počas zmeny úrovne citlivosti Keď je zariadenie nastavené na vyššiu nezmeníte žiadne nastavenie alebo po citlivosť, čistič vzduchu reaguje citlivejšie zmene nastavení nestlačíte a 2 sekundy na nečistoty nachádzajúce sa v ovzduší. nepodržíte tlačidlo , zariadenie začne Keď...
 • Page 102: Nastavenie časovača

  Manuálny Poznámka Požadované otáčky ventilátora môžete • Keď sa zariadenie prepne do režimu nastaviť manuálne. spánku, svetelné indikátory sa po • Jedným alebo viacerými 1 minúte vypnú a zariadenie bude stlačeniami tlačidla otáčok pokračovať v prevádzke. ventilátora nastavte požadované otáčky ventilátora ( alebo Nastavenie časovača (obr.
 • Page 103: Hladina Vody

  5 Čistenie » Príslušný svetelný indikátor vlhkosti (40 %, 50 % alebo 60 %) začne blikať. » Keď zariadenie dosiahne Poznámka cieľovú úroveň vlhkosti, svetelný indikátor úrovne vlhkosti zostane • Pred začatím čistenia vždy odpojte nepretržite svietiť. zariadenie zo siete. •...
 • Page 104: Čistenie Tela Zariadenia

  Čistenie tela zariadenia Čistenie nádoby na vodu a zvlhčovacieho filtra Vnútornú aj vonkajšiu časť zariadenia pravidelne čistite, aby sa v nich Nádobu na vodu a zvlhčovací filter nehromadil prach. čistite každý týždeň, aby boli vždy Jemnou suchou handričkou zotrite hygienicky čisté. prach z tela zariadenia.
 • Page 105: Čistenie Predfiltra A Odstránenie Vodného Kameňa Zo Zvlhčovacieho Filtra

  Čistenie predfiltra Poznámka a odstránenie • Biely ocot obsahuje 5 % kyseliny octovej. • Ak sú na filtri usadeniny (vodný kameň), vodného kameňa zo uistite sa, že je strana s usadeninami zvlhčovacieho filtra ponorená vo vode. Zvlhčovací filter nechajte jednu Stav výstražnej Postupujte hodinu namočený...
 • Page 106: Výmena Filtrov

  6 Výmena filtrov Poznámka • Nedotýkajte sa skladaného povrchu filtrov ani filtre neovoniavajte, pretože obsahujú nahromadené nečistoty zo Význam blokovania vzduchu. • Po likvidácii použitých filtrov si umyte na ochranu zdravého ruky. vzduchu Odstráňte z nového filtra 2 všetok S cieľom zabezpečiť optimálny stav obalový...
 • Page 107: Vynulovanie Počítadla životnosti Filtra

  7 Vynulovanie počítadla životnosti filtra Po výmene filtrov je dôležité, aby ste taktiež vynulovali počítadlo životnosti filtra. Tým sa zariadenie zosynchronizuje so životnosťou filtra. Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo vynulovania . Svetelný indikátor filtra zhasne a zariadenie začne automaticky pracovať pri predvolených nastaveniach (kombinovaný...
 • Page 108: Riešenie Problémov

  8 Riešenie problémov Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine. Problém Možné riešenie Zariadenie •...
 • Page 109 Ide o bežný jav. Ak však zo zariadenia vychádza zápach ako po spálení, kontaktujte predajcu výrobkov značky Philips alebo autorizované servisné stredisko značky Philips. Zo zariadenia môže vychádzať nepríjemný zápach taktiež v prípade, že je znečistený jeden z filtrov. V takomto prípade vyčistite alebo vymeňte príslušný...
 • Page 110: Záruka A Servis

  Philips vo bezpečné. svojej krajine (telefónne číslo do tohto Spoločnosť Philips hrá aktívnu úlohu vo strediska nájdete v medzinárodnom vývoji medzinárodných bezpečnostných záručnom liste). a EMF štandardov, čo spoločnosti Philips umožňuje predpokladať...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: