Download Print this page

A Csomag Tartalma - Silvercrest SSM 250 B1 Operating Instructions Manual

Smoothie blender
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BB&3(B%ERRN 6HLWH  )UHLWDJ  1RYHPEHU   
hogy a készülék megfelel en van-e ös-
szeszerelve.
~ Üres állapotban ne m ködtesse a készü-
léket, mert így a motor túlmelegedhet és
károsodhat.
~ A készüléket maximálisan 20 másod-
percig lehet megszakítás nélkül m köd-
tetni. Ezután kikapcsolt állapotban kell
tartani a készüléket, míg az le nem h l
szobah mérséklet re.
~ Csak eredeti tartozékokat használjon.
~ A készülék (házat, motoregységet, csat-
lakozóvezetéket a hálózati csatlakozó-
dugóval) nem szabad mosogatógépben
tisztítani, az erre nem alkalmas.
~ Ne használjon éles vagy súroló hatású
tisztítószert.
~ A készüléket csúszásmentes m anyag-
tapadókorongos lábakkal láttuk el. Mi-
vel a bútorok számos különböz festék-
kel és m anyaggal vannak bevonva, és
különböz ápolószerekkel kezelik eze-
ket, ezért nem zárható ki teljességgel,
hogy az ilyen anyagok olyan alkotóré-
szeket tartalmaznak, amelyek a
m anyag-tapadókorongos lábakat meg-
támadhatják és feloldhatják. Adott eset-
ben helyezzen csúszásmentes alátétet a
készülék alá.

4. A csomag tartalma

1 Smoothie Mixer
1 Késfeltét|4
1 Felfogótál|12
3 Pohár|6/8: maximálisan betölthet mennyi-
ség: kb. 390, 290 és 180 ml (tisztítópohár)
2 Fedél ívónyílással|11
1 Használati útmutató
16
HU
5. Üzembevétel
• Távolítson el minden csomagolóanyagot.
• Ellen rizze, hogy megvan-e minden tar-
tozék, és sértetlenek-e.
• A készüléket az els használat
el tt tisztítsa meg! (lásd „Tisztítás" a
következõ oldalon|18)
• Helyezze a készüléket száraz, vízszin-
tes és csúszásmentes felületre.
6. Használat
VESZÉLY áramütés által! A há-
lózati csatlakozódugót|7 csak ak-
kor dugja a dugaszolóaljzatba, ha
a Smoothie mixert már teljesen össze-
szerelte és feltöltötte.
VESZÉLY sérülések vágás ál-
tal!
~ A készüléket soha sem szabad pohár|6
nélkül m ködtetni.
~ A késfeltét|4 pengéi élesek. Óvatosan
bánjon velük.
~ A késfeltét pengéi a kikapcsolást követ -
en tovább forognak. Várja meg a leállá-
sukat, miel tt a poharat levenné a
készülékr l.
FIGYELMEZTETÉS! A készülék meghibáso-
dásának elkerülése érdekében azonnal sza-
kítsa meg a keverési folyamatot, ha az
késfeltét|4 pengék nem vagy csak nehezen
forognak. Húzza ki a hálózati csatlako-
zót|7, és ellen rizze, nem került-e idegen
test a pohárba|6.
Alkalmazási terület
A Smoothie mixert kizárólag egészgyümöl-
csös (ún. Smoothie) italok keveréséhez és kis
mennyiség jég aprításához terveztük.

Hide quick links:

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Also See for Silvercrest SSM 250 B1

This manual is also suitable for:

273031