Download  Print this page

Mitsubishi Electric JT-S2AP-S-NE Instruction Manual page 13

Jet towel hand dryer
Hide thumbs

Advertisement

Svenska
Denna produkt från MITSUBISHI ELECTRIC är designad och
tillverkad av material och komponenter med hög kvalitet som
kan återvinnas och/eller återanvändas.
Denna symbol betyder att förbrukade elektriska och elektroniska
produkter, batterier och ackumulatorer skall sorteras och
hanteras separat från hushållsavfall.
Om det finns en kemisk beteckning tryckt under ovanstående
symbol betyder det att batteriet eller ackumulatorn innehåller en
tungmetall med en viss koncentration. Detta anges på följande
sätt:
Hg: kvicksilver (0,0005%), Cd: kadmium (0,002%),
Pb: bly (0,004%)
I n o m d e n E u r o p e i s k a U n i o n e n f i n n s d e t s e p a r a t a
insamlingssystem för begagnade elektriska och elektroniska
produkter, batterier och ackumulatorer.
Var vänlig lämna denna produkt, batterier och ackumulatorer
hos din lokala mottagningsstation för avfall och återvinning.
Var snäll och hjälp oss att bevara miljön vi lever i!
Dansk
Dit produkt fra MITSUBISHI ELECTRIC er designet og fremstillet
med kvalitetsmaterialer og komponenter, der kan genindvindes og/
eller genbruges.
Dette symbol viser, at elektrisk eller elektronisk udstyr, batterier
og akkumulatorer ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald efter endt levetid.
Hvis der er trykt et kemisk symbol under symbolet ovenfor,
betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder en bestemt
koncentration af et tungmetal. Dette angives som følger:
Hg: kviksølv (0,0005 %), Cd: cadmium (0,002 %),
Pb: bly (0,004 %)
I EU er der særlige indsamlingsordninger for brugte elektriske og
elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer.
Bortskaf udstyret, batterier og akkumulatorer korrekt på en lokal
affalds-/genbrugsplads.
Hjælp os med at bevare det miljø, vi lever i!
Norsk
For norske brukere:
Dette produktet fra MITSUBISHI ELECTRIC er konstruert og
produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som
kan resirkuleres og/eller brukes om igjen.
Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr,
batterier og akkumulatorer, ikke bør kasseres sammen med
husholdningsavfallet når de har nådd slutten av sin levetid.
Hvis det er trykt et kjemisk symbol under det symbolet som
er vist over, betyr det kjemiske symbolet at batteriet eller
akkumulatoren inneholder et tungmetall i en viss konsentrasjon.
Dette vil vises som følger:
Hg: kvikksølv (0,0005 %), Cd: kadmium (0,002 %),
Pb: bly (0,004 %)
I Norge finnes det egne innsamlingssystemer for brukte
elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer.
Kasser dette utstyret, batteriene og akkumulatorene ved den
lokale gjenbruks- eller resirkuleringsstasjonen.
Hjelp oss å bevare det miljøet vi lever i!
Suomi
Tämä MITSUBISHI ELECTRIC -tuote on suunniteltu ja valmistettu
korkealuokkaisista materiaaleista ja/tai osista, jotka voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet,
paristot ja akut täytyy niiden käyttöiän jälkeen hävittää erillään
talousjätteistä.
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on painettu kemiallinen
symboli, se tarkoittaa, että paristolla tai akulla on tietty
raskasmetallipitoisuus. Se ilmoitetaan seuraavasti:
Hg: elohopea (0,0005 %), Cd: kadmium (0,002 %),
Pb: lyijy (0,004 %)
Käytetyillä sähkö- ja elektroniikkalaitteilla, paristoilla ja akuilla on
Euroopan Yhteisössä omat keräysjärjestelmänsä.
Toimita tämä laite, paristot ja akut paikalliseen jätehuolto-/
kierrätyskeskukseen.
Auta meitä suojelemaan ympäristöä, jossa elämme!
Nederlands
Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd
uit eerste kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden
gerecycled en/of worden hergebruikt.
Het symbool betekent dat de elektrische en elektronische
onderdelen, batterijen en accu's op het einde van de
gebruiksduur gescheiden van het huishoudelijk afval moeten
worden ingezameld. Wanneer er onder het bovenstaande
symbool een chemisch symbool staat gedrukt, betekent dit dat
de batterij of accu zware metalen in een bepaalde concentratie
bevat. Dit wordt als volgt aangeduid:
Hg: kwik (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%),
Pb: lood (0,004%)
In de Europese Unie worden elektrische en elektronische
producten, batterijen en accu's afzonderlijk ingezameld.
Breng deze apparatuur, batterijen en accu's dan naar het
gemeentelijke afvalinzamelingspunt.
Help ons mee het milieu te beschermen!
Ελληνικά
Το προϊόν MITSUBISHI ELECTRIC που διαθέτετε είναι
σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και εξαρτήματα
υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν ή/και
να χρησιμοποιηθούν ξανά.
Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός
εξοπλισμός, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές, στο τέλος της
διάρκειας ζωής τους, θα πρέπει να απορριφτούν ξεχωριστά από
τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματά σας.
Αν έχει εκτυπωθεί ένα χημικό σύμβολο κάτω από το σύμβολο
που απεικονίζεται ανωτέρω, αυτό το χημικό σύμβολο σημαίνει
ότι η μπαταρία ή ο συσσωρευτής περιέχει ένα βαρύ μέταλλο σε
ορισμένη συγκέντρωση. Αυτό θα υποδεικνύεται ως ακολούθως:
Hg: υδράργυρος (0,0005%), Cd: κάδμιο (0,002%),
Pb: μόλυβδος (0,004%)
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα
συλλογής για τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
προϊόντα, τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές.
Παρακαλούμε διαθέστε αυτόν τον εξοπλισμό, τις μπαταρίες και
τους συσσωρευτές στο τοπικό σας κοινοτικό κέντρο συλλογής/
ανακύκλωσης απορριμμάτων.
Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο οποίο
ζούμε!
1509874HK5202

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Jt-s2ap-w-neJt-s2a-w-ne