Onderhoud En Inspectie - Hitachi CE 16SA Handling Instructions Manual

Hand
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Nederlands
(3) Als de ruimte tussen de schaarbladen groter is dan
de dikte van de te knippen plaat, zullen er bramen
aan het snijvlak van de plaat komen.
Als de ruimte tussen de schaarbladen te klein is,
wordt de snelheid waarmee geknipt wordt beïnvloed.
Als bij het knippen in een gebogen lijn, de ruimte
tussen de knipbladen wat groter wordt gemaakt,
dan zal het knippen gemakkelijker verlopen.
(4) Na de instelling draait u de M4 bouten stevig vast
zodat deze tijdens het bedienen van het apparaat
niet losraken.
(5) Draai de zeshoek-inbusbouten stevig vast voor het
bevestigen van het niet-bewegende schaarblad.
ZAGEN
LET OP:
Probeer nooit platen te knippen die dikker zijn dan
de maximale knipdikte van de platenschaar. Doet
u dit wel, dan zal dit tot het vroegtijdig breken van
de platenschaar leiden.
Begin pas met knippen nadat de plaat stevig
bevestigd is.
Bij het snijden van dunne panelen, dient het apparaat
horizontaal gehouden te worden, zoals in Afb. 4 getoond
wordt.
Voor gelijkmatig snijden van dikke panelen dient u het
achterste gedeelte van het apparaat enigszins omhoog te
houden wanneer u naar links snijdt (Afb. 4) en voor het
snijden naar rechts dient u het achterste gedeelte van het
apparaat iets omiaag houden.
VERVANGEN VAN HET SCHAARBLAD
Voor de platenschaar worden vervangbare schaarbladen
gebruikt. Elk schaarblad heeft 8 snijranden, zoals in Afb.
5 getoond wordt. Nadat een snijrand gebruikt is voor het
knippen van ongeveer 400 meter plaat, nemen de
knipprestasties van het apparaat af. In een dergelijk geval
dient u het schaarblad te keren zodat een andere snijrand
gebruikt kan worden. Nadat alle 8 snijranden gebruikt en
versleten zijn, dient u het schaarblad te vervangen.

ONDERHOUD EN INSPECTIE

1. Kontroleren van het schaarblad
Het gebruik van een versleten schaarblad of een
blad met een hoekje eruit, zal een extreme belasting
van de motor tot gevolg hebben en de prestaties
van het apparaat negatief beïnvloeden. Daarom dient
u altijd in goede konditie verkerende schaarbladen
te gebruiken.
2. Inspectie van de bevestigingsschroef
Alle bevestigingsschroeven worden regelmatig
geinspecteerd en gecontroleerd of zij juist
aangedraaid zijn. Wanneer één van de schroeven
losraakt, dan moet deze onmiddellijk opnieuw
aangedraaid worden. Gebeurt dat niet, dan kan dat
tot aanzienlijke gevaren leiden.
3. Onderhoud van de motor
De motorwikkeling is het "hart" van het electrische
gereedschap. Er moet daarom bijzonder zorgvuldig
op gelet worden, dat de wikkeling niet beschadigd
en/of met olie of water bevochtigd wordt.
21
4. Inspectie van de koolborstels (Afb. 6)
Bij de motor zijn koolborstels gebruikt, die
onderhevig zijn aan slijtage. Buitengewoon versleten
koolborstels leiden tot problemen bij de motor.
Dientengevolge dienen de koolborstels vervangen
te worden met borstels die hetzelfde nummer hebben
als de afbeelding aantoont, wanneer de koolborstel
versleten, of bijna versleten is. Bovendien moeten
de koolborstels altijd schoon zijn en zich in vrij de
borstelhouders bewegen kunnen.
5. Het wisselen van de koolborstel
Men demonteert de borsteldeksel met een
steeksleutel. Men kan de koolborstel dan gemakkelijk
verwijderen.
6. Lijst vervangingsonderdelen
A: Ond.nr.
B: Codenr.
C: Gebr.nr.
D: Opm.
LET OP:
Reparatie, modificatie en inspectie van Hitachi
elektrisch gereedschap dient te worden uitgevoerd
door een erkend Hitachi Service-centrum.
Deze Onderdelenlijst komt van pas wanneer u deze
samen met het gereedschap aanbiedt bij het erkende
Hitachi Service-centrum wanneer u om reparatie of
ander onderhoud verzoekt.
Bij gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
dienen de in het land waar u zich bevindt geldende
veiligheidsregelgeving en veiligheidsstandaarden
stipt te worden opgevolgd.
MODIFICATIES:
Hitachi elektrisch gereedschap wordt voortdurend
verbeterd en gewijzigd teneinde gebruik te kunnen
maken van de nieuwste technische ontwikkelingen.
Daarom is mogelijk dat sommige onderdelen (zoals
codenummers en/of ontwerp) zonder voorafgaande
kennisgeving gewijzigd worden.
GARANTIE
De garantie op het elektrisch gereedschap van Hitachi is
in overeenstemming met de wettelijke/landspecifieke
richtlijnen. Deze garantie dekt geen defecten of schade
als gevolg van foutief gebruik, misbruik of normale
slijtage. In geval van klachten verzoeken wij u het
elektrisch
gereedschap
GARANTIECERTIFICAAT dat u achterin deze handleiding
aantreft naar een erkend servicecentrum van Hitachi te
sturen. Indien door de gebruiker de machine wordt
gedemonteerd vervalt de aanspraak op garantie.
AANTEKENING:
Op grond van het voortdurende research- en
ontwikkelingsprogramma
veranderingen van de hierin genoemde technische
opgaven voorbehouden.
samen
met
het
van
HITACHI
zijn

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents