Download Print this page

Advertisement

HP Business Inkjet 2800
HP Business Inkjet 2800
Getting Started Guide
Priručnik za prve korake
Ghidul începătorului
Príručka „Začíname"
Uporabniški priročnik

Advertisement

   Related Manuals for HP Business Inkjet 2800

   Summary of Contents for HP Business Inkjet 2800

 • Page 1

  HP Business Inkjet 2800 HP Business Inkjet 2800 Getting Started Guide Priručnik za prve korake Ghidul începătorului Príručka „Začíname“ Uporabniški priročnik...

 • Page 2

  The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

 • Page 3

  Sigurnosne informacije Informaţii de siguranţă Pri upotrebi ovog proizvoda uvijek se pridržavajte osnovnih Respectaţi întotdeauna precauţiile de bază la folosirea acestui mjera opreza kako biste umanjili rizik od ozljeda nastalih zbog produs pentru a preveni riscul de arsuri sau electrocutare. vatre ili strujnog udara.

 • Page 4

  HP Business Inkjet 2800dt and 2800dtn printers), 4) four ink cartridges: cyan (C), black (B), magenta (M), 8) tray 2 (supports only plain paper; HP Business Inkjet 2800dt yellow (Y), 5) printed documentation (setup poster and this and 2800dtn printers).

 • Page 5

  Step 1: Remove the packing tapes and materials. Step 2: Install tray 2. (HP Business Inkjet 2800dt and 2800dtn printers) Remove all packing tapes from the printer. Set the printer on top of tray 2. Warning: Be careful to keep your fingers and hands clear of the bottom of the printer.

 • Page 6

  Step 3: Install the auto-duplex unit. Step 4: Load paper in the printer. (HP Business Inkjet 2800dt and 2800dtn printers) 1) If you are loading tray 1, raise the output tray and pull tray 1 1) Push the release buttons of the rear access panel towards out of the printer by grasping under the front of the tray 1.

 • Page 7

  3) Press the button of the media width guide and slide it to 5) Slide the media guides to the edges of the loaded paper. the left. Press the button of the media length guide and slide it 6) If you removed tray 1, gently reinsert it and lower the output towards you.

 • Page 8

  Step 5: Connect the power cord and turn on the printer. Step 6: Set the control panel language. The control panel displays SELECT LANGUAGE: ENGLISH. 1) Connect the power cord to the printer. 2) Connect the other end of the power cord to an alternating current (AC) power To choose another language for the control-panel display, outlet.

 • Page 9

  Printer services or repairs required as a result of using non-HP ink cartridges are not covered under warranty. Korak 7: Umetnite ispisne uloške. 3) Svaki od uložaka poravnajte s utorom označenim odgovarajućom bojom, a zatim uložak umetnite u utor.

 • Page 10

  Step 8: Install the printheads. 4) Insert each printhead into its color-coded slot, and then press down firmly on each printhead to ensure proper contact. 1) Ensure the printer is turned on and lift to open the printhead 5) Close the printhead latch, pressing down to ensure it is in the cover.

 • Page 11

  To ensure the best possible print quality, the printer aligns Step 9: Install the printer software. the printheads. At the beginning of the alignment process, See the following instructions for your connection type (USB, the Power light blinks and the printer prints a status page. parallel, or network).

 • Page 12

  USB or parallel connection: Wired network connection: 1) Insert the Starter CD into the CD drive. 2) Follow the 1) Connect the network cable (sold separately) to the printer’s onscreen instructions for your connection and connect the USB network port and to an available port on the network hub, switch, or router.

 • Page 13

  2) Print the printer configuration page (see page 15) to get Step 10: Test the printer software installation. information you may need for network configuration. If you After you complete the software installation and connect the encounter problem, see “Problems connecting to a wired printer to the computer, print a document from an application network”...

 • Page 14

  • Onscreen user’s guide and Readme file on the Starter CD. http://www.register.hp.com. • HP Instant Support (see the onscreen user’s guide) • Product support site at http://www.hp.com/support/businessinkjet2800 Čestitamo! Korak 11: Registrirajte pisač...

 • Page 15

  Web browser: this page shows the network settings for the printer. http://123.123.123.123. If you need to call HP , print the configuration page before The IP address for the printer is listed on the configuration calling. page.

 • Page 16

  If the computer cannot recognize the Starter CD in the CD drive, inspect the CD for damage. You can download the printer driver from http://www.hp.com/support/businessinkjet2800. Reinstall the printer software If you are using Windows and the computer cannot detect the printer, run the Scrubber utility (located in the Utils\Scrubber folder on the Starter CD) to perform a clean printer driver uninstallation.

 • Page 17

  U podržanom web-pregledniku u vašem računalu upišite ta stranica prikazuje mrežne postavke pisača. IP adresu koja je dodijeljena pisaču. Na primjer, ako IP adresa Ako trebate nazvati HP , prije poziva ispišite konfiguracijsku glasi 123.123.123.123, u web-preglednik upišite sljedeću stranicu.

 • Page 18

  Ako računalo ne može prepoznati Starter CD u CD uređaju, provjerite je li CD oštećen. Upravljačke programe za pisač možete preuzeti sa stranice http://www.hp.com/support/businessinkjet2800. Ponovo instalirajte program pisača. Ako upotrebljavate OS Windows i računalo ne može prepoznati pisač, pokrenite pomoćni program Scrubber (smješten u mapi Utils\Scrubber na Starter CD-u) da biste...

 • Page 19

  şi pentru a administra imprimanta de pe suplimentară pentru reţea; această pagină arată setările pentru calculatorul dvs. reţea ale imprimantei. Dacă aveţi nevoie să contactaţi HP , tipăriţi pagina de configurare înainte de a suna.

 • Page 20

  CD, verificaţi CD-ul dacă este defect. Puteţi hardware-ului şi software-ului. descărca driver-ul imprimantei de la adresa http://www.hp.com/support/businessinkjet2800. Verificaţi imprimanta pentru a vă asigura de Reinstalaţi softul imprimantei următoarele: Dacă utilizaţi Windows şi calculatorul nu detectează...

 • Page 21

  IP adresu, ktorá bola priradená tlačiarni. Ak je na tejto stránke sú uvedené sieœové nastavenia tlačiarne. IP adresa napríklad 123.123.123.123, vo webovom prehliadači Ak ste sa rozhodli zavolaœ HP , najskôr vytlačte konfiguračnú zadajte nasledujúcu adresu: stránku. http://123.123.123.123.

 • Page 22

  Ak počítač nerozozná cestu k zadanej CD mechanike, uistite sa, či ste zadali správne písomné označenie mechaniky. Ak počítač nedokáže rozpoznaœ Starter CD v CD mechanike, skontrolujte, či CD nie je poškodené. Ovládač tlačiarne si môžete stiahnuœ z internetovej adresy http://www.hp.com/support/businessinkjet2800.

 • Page 23

  Če je, denimo IP naslov so navedene omrežne nastavitve tiskalnika. 123.123.123.123, vtipkajte ta naslov v spletni brskalnik: Če morate poklicati HP , pred tem natisnite stran za http://123.123.123.123. konfiguracijo. IP naslov tiskalnika se izpiše na seznamu na strani za Kako natisniti stran za konfiguracijo konfiguracijo.

 • Page 24

  Če računalnik ne prepozna poti do pogona CD-ROM, ki ste jo vtipkali, se prepričajte, ali ste navedli pravilno črko pogona. Če računalnik ne prepozna zagonske CD plošče v pogonu CD-ROM, preverite, ali je morda zagonska CD plošča poškodovana. Tiskalnikov gonilnik lahko prenesete s spletnega naslova http://www.hp.com/support/businessinkjet2800.

 • Page 25

  Unauthorized modification or misuse. ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND 4 For HP products, the use of a non-HP ink cartridge or a refilled WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. ink cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer.

 • Page 26

  4 Upotreba uložaka s tintom koji nisu proizvod HP-a ili ponovno UPOZORENJU O MOGUĆNOSTI NJEZINOG NASTANKA. napunjenih uložaka kod HP proizvoda neće utjecati na garancije korisniku niti na bilo koji ugovor o podršci koji je HP zaključio s Lokalni propisi korisnikom. Ako se, međutim, kvar ili oštećenje proizvoda može 1 Ova garantna izjava daje korisniku posebna zakonska prava.

 • Page 27

  5 Dacă HP primeşte în timpul perioadei de garanţie, notificarea unui acord cu legea locală, această Declaraţie poate fi modificată pentru a defect la un produs care se află în garanţie HP, HP fie va repara fie va fi în acord cu legea locală. Conform unor astfel de legi locale, înlocui produsul, la alegerea sa.

 • Page 28

  HP nezaručuje Obmedzenie zodpovednosti neprerušenú alebo bezporuchovú činnosœ akéhokoľvek produktu. 3 Obmedzená záruka HP sa vzœahuje iba na tie závady, ktoré vzniknú 1 V rozsahu povolenom miestnymi zákonmi sú možnosti nápravných pri normálnom používaní produktu a nepokrýva iné problémy, ktoré...

 • Page 29

  Tiskalne glave 1 leto* Periferna strojna oprema (glej naslednje podrobnosti) 1 leto *Če želite podrobnejše informacije o omejeni garanciji, poglejte na spletno stran http://www.hp.com/support/inkjet_warranty. Obseg omejene garancije Omejitve garancije 1 Hewlett-Packard končnemu uporabniku jamči, da bodo HP-jevi NITI HP NITI NEODVISNI DOBAVITELJI NE DAJEJO NOBENE DRUGE...

 • Page 32

  Printed on Recycled Paper Copyright © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in Germany http://www.hp.com/support/businessinkjet2800 C8174-90006 C8174-90006 C8174-90006...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: