Download  Print this page

Siemens HKW-700 User Manual Page 18

Car kit bluetooth portable.
Hide thumbs

Advertisement

left page (16) of CKBP HKW-700 European Directive 2002/96/EC, A31008-H7421-A101-1-RN19
16
Car Kit Bluetooth
Slovensko
Suomi
United Kingdom
®
Portable (European Directive 2002/96/EC)
NAKLADANIE S ELEKTROZARIADENÍM INFORMACNÝ LETÁK
• Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženia) elektronické
zariadenie, je potrebné odovzda na miestach na to určených.
• Elektronické zariadenie je potrebné separova od nevytriedeného komunálneho odpadu a
odovzda ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou.)
• Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude naklada podľa uvedených bodov,
môže dôjs k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.
• Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný
spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k
opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.
• Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom
elektronickom zariadení.
• Účel tohoto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere
elektroodpadu. Nevyhadzova v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné spätne
odobra na miestach na to určených!
Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestä-
miin asianomaisiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.
Kuvatunnus, jossa pyörillä varustetun jäteastian yli on vedetty risti, osoittaa, että tuote on Eu-
roopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.
Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja
terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudel-
leenkäytön ja kierrätyksen edellytys.
Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöiltä
tai laitetta myyvästä liikkeestä.
All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste
stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
This crossed-out wheeled bin symbol on the product means the product is covered by the
European Directive 2002/96/EC.
The correct disposal and separate collection of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health. It is a precondition for reuse
and recycling of used electrical and electronic equipment.
For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city
office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Advertisement

   Related Manuals for Siemens HKW-700

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: