Download  Print this page

Philips LED DayLight 9 User Manual page 11

Led daytime running lights
Hide thumbs

Advertisement

EN
How to identify the correct cable to connect
the LED DayLight 9
1
Depending on the type of engine
● Standard: turn engine on
● Hybrid and Stop & Start: connect KL15
(see diagram p 10)
LED DayLight 9 modules turn on.
2
Switch on the position light.
3
Unplug the position light connector.
4
Touch each connector pin with the orange cable
extremity. The control box identifies the powered
cable by turning the LED DayLight 9 off. See the Tip
on the Wiring instructions diagram, pages 9 or 10.
LED DayLight 9
AR
10
LED DayLight 9
10
9
KL15
LED DayLight 9
CZ
Zjištění správného kabelu pro připojení světel LED DayLight 9
1
V závislosti na typu motoru:
● Standardní: spusťte motor.
● hybridní a Stop & Start: připojte kontakt KL15
(viz schéma na str. 10).
Moduly LED DayLight 9 se rozsvítí.
2
Zapněte obrysová světla.
3
Odpojte konektor obrysového světla.
4
Dotkněte se postupně jednotlivými kontakty konektoru
konce oranžového kabelu. Napájecí kabel poznáte podle
zhasnutí modulů LED DayLight 9. Viz tip
s pokyny k zapojení, str. 9 nebo 10.
DE
So erkennen Sie das richtige Kabel zum Anschließen des
1
LED DayLight 9 Moduls
1
Je nach Art des Motors:
● Standard : Schalten Sie den Motor ein.
● Hybrid und Start & Stopp: Verbinden Sie KL15
2
(siehe Diagramm S. 10).
Die LED DayLight 9 Module werden eingeschaltet.
3
2
Schalten Sie das Positionslicht ein.
4
3
Ziehen Sie den Steckverbinder für das Positionslicht heraus.
4
Berühren Sie jeden Stift des Steckverbinders mit dem
orangefarbenen Kabelende. Das Steuergerät zeigt an,
welches Kabel stromführend ist, indem es das
LED DayLight 9 ausschaltet. Siehe Tipp
Diagramm mit den Verkabelungsanweisungen, S. 9 oder 10.
ve schématu
in dem
11

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips LED DayLight 9