Download Print this page

Advertisement

HP Business Inkjet 1000
Getting Started Guide
Przewodnik Czynno ci Wstêpnych
Úvodní P íručka
Alapvet Tudnivalók Kézikönyve
Başlarken Kılavuzu
B
P

Advertisement

   Related Manuals for HP Business Inkjet 1000

   Summary of Contents for HP Business Inkjet 1000

 • Page 1

  HP Business Inkjet 1000 Getting Started Guide Przewodnik Czynno ci Wstêpnych Úvodní P íručka Alapvet Tudnivalók Kézikönyve Başlarken Kılavuzu...

 • Page 2

  The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

 • Page 3

  Bezpečnostní informace Biztonsági tudnivalók P i použití tohoto za ízení dodržujte vždy základní bezpečnostní opat ení, A jelen kézikönyvben bemutatott termék használata során mindenkor abyste snížili riziko popálení či úrazu elektrickým proudem. érvényesítse azokat az alapvet biztonsági óvintézkedéseket, amelyek révén elkerülhet k a t z vagy áramütés okozta személyi sérülések.

 • Page 4

  Check the package contents. Step 1: Remove the packing tape and materials. 1) Printer, 2) power adapter, 3) power cord, 4) four ink cartridges Remove all packing tape from the printer. Open the printing supplies (cyan, magenta, yellow, black), 5) four printheads (CMYB), 6) Starter cover and remove the tape from the inside of the printer.

 • Page 5

  CAUTION: HP recognizes customer’s choice but cannot guarantee the quality or reliability of non-HP ink cartridges. Printer services or repairs required as a result of using non-HP ink cartridges will not be covered under warranty. Krok 2: Zainstaluj pojemniki z tuszem.

 • Page 6

  Step 3: Install the printheads. 2) Remove each printhead from its package, and then remove the protective tape from each printhead. 3) Insert each printhead into its 1) Lift the printhead latch. color-coded slot. Press down firmly on each printhead to ensure proper contact.

 • Page 7

  4) Pull the printhead latch all the way forward and press down to ensure Step 4: Load paper in the trays. that the latch is properly engaged. Note: You might have to apply some 1) Pull the tray out of the printer. 2) Raise the output tray. pressure to engage the latch.

 • Page 8

  3) For paper between 11 inches and 14 inches (356 mm and 279 4) Slide the guides in the tray to adjust them for the size that you are mm) long, move the latch on the tray to the right, and then lower the loading.

 • Page 9

  6) Lower the output tray. 7) Gently reinsert the tray. 8) Pull out the Step 5: Connect the power cord and turn on the printer. extension on the output tray. 1) Connect the power adapter into the printer. 2) Connect the power cord to the power adapter.

 • Page 10

  To ensure the best possible print quality, the printer automatically Note: If other printer lights are on or blinking during the printhead aligns the printheads. At the beginning of the alignment process, alignment process, see “Interpreting control panel lights” on page 13. the Power light blinks and the printer prints a status page.

 • Page 11

  3) Turn off the printer, and then turn it on again. If the alignment page Step 6: Connect the printer. still do not print, see “Troubleshooting” on page 15. 1) Insert the Starter CD into the CD drive, and then follow the onscreen instructions.

 • Page 12

  If you did not register your printer while installing the frequently to ensure that the software is installed correctly. If the software, you can register later at http://www.register.hp.com. document does not print, see “Troubleshooting” on page 15. Krok 7: Sprawd instalacjê oprogramowania drukarki.

 • Page 13

  Vaše tiskárna je p ipravena k použití. Informace týkající se používání tiskárny a ešení problém lze získat z následujících zdroj : • elektronická uživatelská p íručka na disku Starter CD, • podpora HP Instant Support (viz elektronická uživatelská p íručka), • stránky podpory produktu na adrese http://www.hp.com/support/businessinkjet1000 Gratulálunk! A nyomtató...

 • Page 14: Understanding Control Panel Parts

  Power light Resume light Interpreting control panel lights For more information about control panel lights, see the onscreen user’s guide on the Starter CD or visit the product support website at http://www.hp.com/support/businessinkjet1000. Light pattern Light description Explanation and recommended action The Power light blinks.

 • Page 15

  Light pattern Light description Explanation and recommended action The Printhead light, a color One or more of the printheads indicator light, and the needs attention. Resume light are on. • Reinstall the printheads and try to print. • Try cleaning the printhead contacts. See the onscreen user’s guide.

 • Page 16: Troubleshooting

  For more information about these tools, see the onscreen user’s guide on the Starter CD. If you need to call HP, print the configuration page before calling. To print a configuration page Press and hold down the (power button).

 • Page 17

  Unauthorized modification or misuse. 1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. 4. For HP printer products, the use of a non-HP ink cartridge or a refilled The customer may also have other rights which vary from state to state...

 • Page 18

  Znaczenie lampek na panelu sterowania Aby uzyskać wiêcej informacji na temat lampek na panelu sterowania, zobacz elektroniczny podrêcznik u ytkownika, dostêpny na dysku Starter CD lub odwied witrynê pomocy technicznej produktu pod adresem http://www.hp.com/support/businessinkjet1000. Kombinacja lampek Opis lampki Wyja nienie i zalecane czynno ci Lampka zasilania miga.

 • Page 19

  Kombinacja lampek Opis lampki Wyja nienie i zalecane czynno ci Lampka zasilania miga, Zatrzask głowicy drukujécej nie a lampka głowicy drukujécej jest zamkniêty. i lampka Wznów sé • Otwórz pokrywê umo liwiajécé włéczone. dostêp do materiałów eksploatacyjnych i zamknij zatrzask głowicy drukujécej.

 • Page 20

  Drukarka wydrukuje stronê konfiguracyjné. dodatkowa strona konfiguracji sieci. Pokazuje ona sieciowe ustawienia drukarki. Aby uzyskać wiêcej informacji o tych narzêdziach, zobacz elektroniczny podrêcznik u ytkownika, dostêpny na dysku Starter CD. Je li zamierzasz zadzwonić do firmy HP, przedtem wydrukuj stronê konfiguracji.

 • Page 21

  Nie dopuszczać, aby wykluczenia i ograniczenia niniejszego uznania, naprawi lub wymieni produkt. O wiadczenia gwarancyjnego ograniczały prawa ustawowe 6. Je li firma HP nie bêdzie w stanie odpowiednio naprawić lub wymienić klienta (np. w Wielkiej Brytanii); wadliwego produktu objêtego gwarancjé, zwróci sumê zapłaconé za b.

 • Page 22

  Kontrolka pokračování Význam kontrolek na ovládacím panelu Další informace o kontrolkách na ovládacím panelu viz elektronická uživatelská p íručka na disku Starter CD nebo navštivte webovou stránku podpory produktu na adrese http://www.hp.com/support/businessinkjet1000. Schémata kontrolek Popis kontrolek Vysv tlení a doporučené akce Bliká...

 • Page 23

  Schémata kontrolek Popis kontrolek Vysv tlení a doporučené akce Kontrolka napájení bliká Záklopka tiskových hlav není zajišt na. a kontrolka tiskové hlavy a • Otev te kryt prostoru tiskového kontrolka pokračování svítí. spot ebního materiálu a zajist te záklopku tiskových hlav. Kontrolka tiskové...

 • Page 24

  , na níž jsou sít’ová nastavení pro tiskárnu. Další informace o t chto nástrojích viz elektronická uživatelská p íručka na disku Starter CD. Jestliže pot ebujete zavolat HP, vytiskn te si p ed zahájením hovoru stránku s konfigurací.

 • Page 25

  6. Pokud společnost HP nebude schopna opravit či vym nit vadný výrobek Velké Británii). krytý zárukou HP, vrátí společnost HP kupní cenu výrobku v p im ené dob po vyrozum ní o závad . b. Jiným zp sobem omezit možnosti výrobce uplatnit tato prohlášení...

 • Page 26

  A kezelõpanel jelzõfényeinek értelmezése A kezel panel jelz fényeivel kapcsolatban további információt a Starter CD lemezen található online felhasználói kézikönyvben olvashat, vagy keresse fel a terméktámogatási webhelyet a következ címen: http://www.hp.com/support/businessinkjet1000. Jelz fények állapota Leírás Magyarázat és javasolt m velet A Tápellátás jelz fény villog.

 • Page 27

  Jelz fények állapota Leírás Magyarázat és javasolt m velet A Tápellátás jelz fény villog, A nyomtatófej rögzít zárja nincs továbbá a Nyomtatófej és megfelel en bezárva. a Folytatás jelz fény világít. • Nyissa fel a nyomtatási kellékek fedelét, és zárja le a nyomtatófej rögzít zárját.

 • Page 28

  újra a nyomtatóilleszt -programot. Konfigurációs oldal A konfigurációs oldal tartalmazza az aktuális Ha kapcsolatba kell lépnie a HP-vel, a telefonálás nyomtatóbeállításokat, ezenkívül segít el tt nyomtassa ki a konfigurációs oldalt. a nyomtatóhibák elhárításában, valamint a Konfigurációs oldal nyomtatása külön telepíthet tartozékok, például a tálcák...

 • Page 29

  és korlátozó nyilatkozatok némelyike nem vonatkozik 6. Ha a HP a hiba bejelentését l számított méltányos id n belül nem a vev re. Például, az Egyesült Államok egyes államainak kormányai, tudná...

 • Page 30

  Güç ışığı Devam ışığı Kontrol paneli ışıklarını yorumlama Kontrol paneli ışıkları hakkında daha fazla bilgi için, Hazırlık CD’sinde yer alan ekrandaki kullanım kılavuzuna bakın veya http://www.hp.com/support/businessinkjet1000 adresindeki ürün desteği web sitesini ziyaret edin. Işık düzeni Işık açıklaması Açıklama ve önerilen eylem Güç...

 • Page 31

  Işık düzeni Işık açıklaması Açıklama ve önerilen eylem Güç ışığı yanıp sönüyor ve Yazıcı kafası mandalı yerine tam Yazıcı kafası ışığıyla Devam oturmamıştır. ışığı yanıyor. • Yazdırma sarf malzemeleri kapağını açın ve yazdırma kafası mandalını sıkıştırın. Yazıcı kafası ışığı, bir renk Bir veya daha fazla yazıcı...

 • Page 32

  Yazıcı bir ağa bağlıysa, ek bir ağ yapılandırma sayfası yazdırılır; bu sayfada yazıcının ağ ayarları gösterilir. Bu araçlar hakkında daha fazla bilgi için, Başlangıç CD’sinde bulunan ekran kullanım kılavuzuna bakın. HP’yi aramanız gerekirse, aramadan önce yapılandırma sayfası yazdırın.

 • Page 33

  Yetkisiz değişiklik yapma veya yalnış kullanım. 1. Bu Garanti Bildirimi müşteriye belirli yasal haklar tanımaktadır. 4. HP yazıcı ürünleri için, HP ürünü olmayan bir mürekkep kartuşunun veya Müşteri, Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada’da eyaletten eyalete, yeniden doldurulmuş bir kartuşun kullanılması, müşteriye verilen dünyanın diğer yerlerinde ise ülkeden ülkeye değişen başka haklara...

 • Page 34

  “ ” Starter CD http://www.hp.com/support/businessinkjet1000. • • • • • • • •...

 • Page 35

  • • • • • •...

 • Page 36

  • Starter CD). • • “ Windows, ” • . 33 • • • • Starter CD, http://www.hp.com/support/ businessinkjet1000. • • Windows • Scrubber ( Utils\Scrubber Starter), Starter CD.

 • Page 37

  Hewlett-Packard . http://www.hp.com/support/inkjet_warranty. Hewlett-Packard...

 • Page 40

  © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in Germany Imprimé en Allemagne Stampato in Germania www.hp.com/support/businessinkjet1000 *C8179-90005* *C8179-90005* C8179-90005...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: