Download  Print this page

Vigtige Sikkerhedsforanstaltninger - Sage BPB500UKM Instruction Book

Boss to go series
Hide thumbs

Advertisement

DANSK
Hos Sage
by Heston Blumenthal
er vi meget sikkerhedsbevidste.
®
Vi designer og fremstiller produkter med vores kunders sikkerhed
i tankerne. Derudover beder vi om, at du er varsom, når du bruger et
elektrisk apparat og overholder de følgende sikkerhedsforanstaltninger.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

LÆS HELE BRUGSANVISNINGEN OG GEM DEN TIL SENERE BRUG
• Før apparatet tages i brug første gang, skal du sikre, at din elforsyning er
den samme som vist i bunden af apparatet. Kontakt dit lokale elselskab,
hvis du har spørgsmål i den forbindelse.
• Fjern emballage og mærkater før brug og smid det ud.
• Undgå kvælningsfare blandt små børn ved at fjerne og smide det
beskyttende omslag på stikket ud.
• Apparatet er kun til husholdningsbrug. Brug ikke apparatet i køretøjer
eller både, brug det ikke udendørs eller til andet end dets tiltænkte formål.
Forkert brug kan medføre skader.
• Dette apparat må ikke betjenes af børn. Hold apparatet og ledningen ude
af børns rækkevidde.
• Rengøring og vedligehold af apparatet må ikke udføres af børn
uden opsyn.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Apparatet må gerne bruges af personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, manglende erfaring eller viden, hvis de er
blevet vejledt og instrueret i brugen af apparatet på en forsvarlig måde,
og hvis de forstår de farer, der er involveret.
• Betjen ikke apparatet nær en bordkant. Sørg for, at overfladen er jævn,
ren og fri for væske eller lignende. Vær opmærksom på, at rystelser
under brug kan få apparatet til at bevæge sig.
• Betjen ikke apparatet på (eller nær) et varmt gasblus, en kogeplade eller
hvor det kommer i kontakt med en varm ovn eller overflade.
• Lad ikke ledningen hænge over bordkanten eller blive viklet sammen.
• For at undgå elektrisk stød må hverken ledningen eller apparatet
nedsænkes i vand (eller anden væske).
• Installering af en RCD (en standard afbryder på din stikkontakt) anbefales
for at give ekstra beskyttelse ved brug af apparatet. Det anbefales, at
strømafbryderen (som ikke kører på mere end 30mA) installeres i det
elsystem, der understøtter apparatet. Kontakt en elektriker, hvis du har
brug for professionel rådgivning.
• For at undgå at blenderen starter af sig selv på grund af en utilsigtet
nulstilling af motorens overbelastningsbeskyttelse, må en ekstern
skifteenhed (som eksempelvis en timer) ikke tilsluttes blenderen og den
må ikke tilsluttes et kredsløb, der jævnligt tænder og slukker blenderen.
• Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget eller hvis
apparatet ikke virker, som det skal. Stop med at bruge apparatet med det
samme og kontakt Sage over telefonen eller via e-mail med henblik på
en udskiftning eller reparation.
• Al vedligeholdelse (udover rengøring) skal foretages af et autoriseret
Sage Service Center.
• Tjek regelmæssigt ledning, stik og apparat for eventuelle skader. Hvis
det er beskadiget på nogen måde eller kræver vedligeholdelse udover
rengøring, skal du straks stoppe med at bruge apparatet og kontakte
Sage Kundeservice.
6
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR DIN EXTRACTOR
BLENDER
• Brug kun bægre, knive og tilbehør, der følger med denne blender.
Brug af tilbehør, der ikke er fremstillet til eller udvalgt af Sage, kan udgøre
en brandrisiko, forårsage elektrisk stød eller andre skader.
• Sørg altid for, at blenderen er korrekt samlet før brug. Knivbladene skal
sidde sikkert fast på bægeret før brug for at sikre, at indholdet ikke slipper
ud eller sprøjter.
• Placer eller betjen aldrig knivbladet på motorfoden uden at bægeret
sidder på plads.
• Apparatet må ikke betjenes i mere end 10 sekunder af gangen ved
meget indhold. Lad motoren hvile i et minut mellem hver brug. (Meget
indhold defineres som et 500 ml bæger fyldt til maksimumlinjen med et
indhold, der svarer til to dele hakkede gulerødder og tre dele vand).
Er indholdet som det nævnte eller tungere, må apparatet ikke betjenes
i mere end 10 sekunder af gangen. Bemærk, at ingen af opskrifterne,
der medfølger, har et indhold, der er tungere end dette.
• Fyld ikke bægeret til over MAX-markeringen, da det vil overbelaste
motoren og muligvis vil indholdet lække. Det vil også forringe
blenderens ydekraft. Bemærk, at nogle blandinger får mere fylde, når de
bliver blendet.
• Læg ikke dele eller tilbehør i mikrobølgeovnen.
• Blend ikke væsker med brus, da væsken vil udvide sig.
• Hold hænder, fingre, hår og tøj væk fra blenderen under brug. Tag altid
stikket ud af stikkontakten, før du rører ved motordelen.
• Vær forsigtig med at håndtere og rengøre knivbladene, da de er meget
skarpe. Forkert brug kan medføre skader.
• Undgå at sætte bægeret på motorfoden, mens motoren stadig er i gang.
• Blenderen er til tilberedelse af mad eller drikkevarer. Brug den ikke til
andet end mad og drikkevarer. Betjen ikke blenderen uden ingredienser
i bægeret.
• Brug aldrig blenderen, hvis knivbladene er ødelagte eller hvis der er
redskaber eller andre fremmedlegemer i bægeret.
• Blend aldrig varme ingredienser i denne blender.
• Udsæt ikke bægeret for ekstrem varme eller kulde - for eksempel ved at
placere et koldt bæger i varmt vand eller omvendt.
• Sæt altid bægeret på off-indstillingen og tag stikket ud af kontakten, hvis
blenderen ikke er under opsyn og før den skal flyttes, samles, adskilles
eller rengøres.
Symbolet betyder, at produktet ikke bør smides ud sammen
medalmindeligt husholdningsaffald. Det bør i stedet afleveres
på en autoriseret affaldsplads, der er beregnet til formålet,
eller til en forhandler med en sådan service. Kontakt din
kommune for mere information.

Advertisement

loading

  Related Content for Sage BPB500UKM