Download  Print this page

Viktiga Säkerhetsåtgärder - Sage BPB500UKM Instruction Book

Boss to go series
Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA
Här hos Sage
by Heston Blumenthal
Vi formger och tillverkar våra konsumentprodukter med din, vår värderade
kunds säkerhet i främsta åtanke. Dessutom ber vi dig att vara försiktig
när du använder elektriska hushållsmaskiner och efterfölja nedanstående
försiktighetsåtgärder.
VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER
LÄS SAMTLIGA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER
APPARATEN OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA BEHOV
• Innan du använder apparaten för första gången, se till att din elförsörjning
är densamma som visas på märkdata på apparatens undersida. Om du
är osäker, kontakta ditt elbolag.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla reklametiketter innan du
använder apparaten för första gången.
• För att undvika kvävningsrisk för små barn, tag av och släng bort
transportskyddet som sitter på stickkontakten.
• Den här apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Använd den inte i
fordon eller båtar under gång, använd den inte utomhus och använd den
inte för annat än vad den är avsedd för. Missbruk kan vålla skador.
• Apparaten ska inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd
utom räckhåll för barn.
• Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn såvida de inte är
övervakade.
• Låt inte barn leka med apparaten.
• Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, brist på kunskap och erfarenhet om de övervakas eller
har fått instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt
och förstår vilka risker det innebär.
• Använd inte apparaten nära kanten på köksbänk eller bord. Se till att
den står på en plan yta som är ren och fri från vatten och andra ämnen.
Vibrationerna under gång kan få apparaten att flytta på sig.
• Använd inte apparaten på (eller nära) en varm gas- eller elektrisk spis
eller där den kan komma i kontakt med en uppvärmd ugn eller yta.
• Låt inte sladden hänga över en bords- eller bänkkant, komma i kontakt
med upphettade ytor eller bli trasslig.
• För att skydda dig mot elektriska stötar, doppa aldrig sladden,
stickkontakten eller apparaten i vatten (eller annan vätska).
• Installation av en jordfelsbrytare (en vanlig säkerhetsbrytare på
vägguttaget) rekommenderas för att ge ytterligare säkerhetsskydd när
du använder apparaten. Det är tillrådligt att installera en säkerhetsbrytare
(med en nominell restdriftsström på högst 30 mA) i den elektriska krets
som förser apparaten. Kontakta en elektriker för professionell rådgivning.
• För att undvika möjligheten att mixern startar av sig själv om motorns
överlastningsskydd har återställts oavsiktligt, koppla den inte till ett
externt omkopplingssystem (som ett tidur) eller till en strömkrets som
regelbundet kan stänga av och på mixern.
• Använd inte apparaten med en skadad sladd eller stickkontakt, eller efter
funktionsproblem, eller om du tappat den eller om den skadats på något
sätt. Sluta använda apparaten omedelbart och kontakta Sage per telefon
eller e-post för utbyte eller reparation.
• Allt underhåll (bortsett från rengöring) ska utföras av ett auktoriserat
Sage servicecenter.
• Inspektera sladden, stickkontakten och själva apparaten regelbundet
för eventuella skador. Om skada uppstått eller om apparaten är i behov
av underhåll annat än rengöring, sluta omedelbart att använda den och
kontakta Sage kundtjänst.
är vi mycket säkerhetsmedvetna.
®
SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR DIN EXTRACTOR MIXER
• Använd endast bägare, knivar och tillbehör som medföljer mixern.
Användandet av tillbehör som inte är tillverkade eller speciellt
rekommenderade av Sage kan orsaka brand, elektriska stötar eller
personskador.
• Se alltid till att mixern är rätt monterad före användandet. Knivarna måste
vara säkert fästa i bägaren före igångsättandet för att vara säker på att
innehållet inte flyter ut eller skvätter.
• Försök aldrig att köra eller placera knivdelarna på motorns bas utan att
bägaren är ditsatt.
• Kör inte mixern kontinuerligt under hög belastning i mer än 10
sekunder. Låt motorn vila i 1 minut innan du kör igång den igen
under hög belastning. Hög belastning definieras enligt apparatens
säkerhetsstandard som en specificerad belastning (en 5 dl bägare fylld
till maximinivå med en blandning av två delar blötlagda tärnade morötter
och tre delar vatten). En belastning av denna storlek eller tyngre bör
inte köras längre än 10 sekunder åt gången. Obs att inget av de recept
som medföljer den här produkten anses vara tyngre än ovan angivna
belastning.
• Fyll inte bägaren över MAX-nivån eftersom detta gör att motorn blir
överansträngd, och det kan orsaka läckage. Kvaliteten på blandingen blir
också lidande. Obs att vissa blandningar får större volym när de mixas.
• Ställ inte in några delar eller tillbehör i mikrovågsugnen.
• Mixa inte kolsyrade vätskor eftersom de utvidgas.
• Håll händer, fingrar, hår och kläder borta från apparaten under gång.
• Dra alltid ur väggkontakten innan du rör vid motorkopplingen eller
kringliggande ytor.
• Var försiktig när du hanterar och rengör knivarna eftersom de är mycket
vassa. Missbruk av knivarna kan vålla skador.
• Undvik att sätta bägaren på motorsockeln medan motorn fortfarande går
runt.
• Mixern är avsedd för tillagning av mat och dryck. Använd den inte för
annat än mat och dryck. Kör den inte utan ingredienser i bägaren.
• Försök aldrig att använda mixern med skadade knivar eller med
köksredskap eller andra främmande föremål i bägaren.
• Mixa aldrig heta eller varma ingredienser i den här mixern.
• Utsätt aldrig bägaren för extrem hetta eller kyla genom att t.ex. placera en
kall bägare i hett vatten eller tvärtomto.
• Vrid alltid bägaren till AV-läget och dra ur kontakten om mixern lämnas
obevakad, innan du flyttar på den och före montering, demontering eller
rengöring.
Den här symbolen visar att apparaten inte bör
kastas i hushållssoporna utan i stället tas till en lokal
återvinningscentral, eller till en återförsäljare som ger sådan
service. För vidare upplysningar, kontakta din kommun.
15

Advertisement

loading

  Related Content for Sage BPB500UKM