Download  Print this page

Thrustmaster TH8A User Manual Page 71

Add-on gearbox shifter for pc, ps3, ps4 and xbox one.
Hide thumbs

Advertisement

Informatie met betrekking tot kopersgarantie
Wereldwijd garandeert Guillemot Corporation S.A., het statutair adres gevestigd aan de Place du
Granier, B.P. 97143, 35571 Chantepie, Frankrijk, (hierna te noemen "Guillemot") aan de de koper dat dit
Thrustmaster-product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een garantieperiode
gelijk aan de tijd maximaal vereist om een restitutie/vervanging voor dit product te claimen. In landen
van de Europese Unie komt dit overeen met een periode van twee (2) jaar vanaf het moment van
levering van het Thrustmaster-product. In andere landen komt de garantieperiode overeen met de tijd
maximaal vereist om een restitutie/vervanging voor dit Thrustmaster-product te claimen zoals wettelijk is
vastgelegd in het land waarin de koper woonachtig was op de datum van aankoop van het
Thrustmaster-product. Indien een dergelijk claimrecht niet wettelijk is vastgelegd in het betreffende land,
geldt een garantieperiode van één (1) jaar vanaf datum aankoop van het Thrustmaster-product.
Indien u in de garantieperiode een defect meent te constateren aan dit product, neem dan onmiddellijk
contact op met Technical Support die u zal informeren over de te volgen procedure. Als het defect wordt
bevestigd, dient het product te worden geretourneerd naar de plaats van aankoop (of een andere locatie
die wordt opgegeven door Technical Support).
Binnen het gestelde van deze garantie wordt het defecte product van de koper gerepareerd of
vervangen, zulks ter beoordeling van Technical Support. Indien het Thrustmaster- product tijdens de
garantieperiode is onderworpen aan een dergelijk herstel, wordt elke periode van ten minste zeven (7)
dagen waarin het product niet in gebruik is, opgeteld bij de resterende garantieperiode (deze periode
loopt vanaf de datum van verzoek van de consument voor interventie of vanaf de datum waarop het
product in kwestie beschikbaar is gesteld voor herstel als de datum waarop het product ter beschikking
wordt gesteld voor herstel later is dan de datum van het verzoek om interventie). Indien toegestaan door
van toepassing zijnde wetgeving, beperkt de volledige aansprakelijkheid van Guillemot en haar
dochterondernemingen (inclusief de aansprakelijkheid voor vervolgschade) zich tot het repareren of
vervangen van het Thrustmaster-product. Indien toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving, wijst
Guillemot elke garantie af met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig doel.
Deze garantie is niet van kracht: (1) indien het product aangepast, geopend of gewijzigd is, of
beschadigd is ten gevolge van oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk,
normale slijtage, of enige andere oorzaak die niet gerelateerd is aan een materiaal- of fabricagefout
(inclusief maar niet beperkt tot het combineren van het Thrustmaster-product met enig ongeschikt
element waaronder in het bijzonder voedingsadapters, oplaadbare batterijen, opladers of enig ander
element niet geleverd door Guillemot voor dit product); (2) als het product is gebruikt voor enig ander
doel dan thuisgebruik, zoals maar niet exclusief een professioneel of commercieel doel (bijvoorbeeld
game rooms, training, wedstrijden); (3) indien u zich niet houdt aan de instructies zoals verstrekt door
Technical Support; (4) op software die onder een specifieke garantie valt; (5) op verbruiksartikelen
(elementen die tijdens de levensduur van het product worden vervangen zoals bijvoorbeeld batterijen of
pads van een headset of koptelefoon); (6) op accessoires (zoals bijvoorbeeld kabels, behuizingen,
hoesjes, etui's, draagtassen of polsbandjes); (7) indien het product werd verkocht op een openbare
veiling.
Deze garantie is niet overdraagbaar.
De wettelijke rechten van de koper die in zijn/haar land van toepassing zijn op de verkoop van
consumentproducten worden op generlei wijze door deze garantie beperkt.
16/18

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: