Download  Print this page

Thrustmaster TH8A User Manual Page 197

Add-on gearbox shifter for pc, ps3, ps4 and xbox one.
Hide thumbs

Advertisement

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI DLA KLIENTA
Firma Guillemot Corporation S.A. z siedzibą pod adresem Place du Granier, B.P. 97143, 35571
Chantepie, Francja („Guillemot") udziela klientowi obowiązującej na całym świecie gwarancji, że
niniejszy produkt Thrustmaster będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres
gwarancji równy limitowi czasu, w którym klient może występować z roszczeniami z tytułu wad
niniejszego produktu. W krajach Unii Europejskiej jest to okres dwóch (2) lat od dostarczenia
produktu Thrustmaster. W innych krajach okres gwarancji jest równy limitowi czasu, w którym klient
może występować z roszczeniami z tytułu wad produktu Thrustmaster zgodnie z przepisami
obowiązującymi w kraju, w którym klient mieszkał w dniu zakupu produktu Thrustmaster. (Jeśli
przepisy danego kraju nie przewidują występowania z takimi roszczeniami, okres gwarancji będzie
wynosić jeden (1) rok od pierwotnej daty zakupu produktu Thrustmaster).
Jeśli w okresie gwarancji wystąpią objawy mogące świadczyć o wadzie produktu, należy
niezwłocznie skontaktować się z działem pomocy technicznej, który wskaże dalszy sposób
postępowania. W razie potwierdzenia wady produkt należy zwrócić w punkcie zakupu (lub innym
miejscu wskazanym przez dział pomocy technicznej).
W ramach niniejszej gwarancji wadliwy produkt zostanie wymieniony lub przywrócony do stanu
sprawności użytkowej, zgodnie z decyzją działu pomocy technicznej. Jeśli w okresie gwarancji
produkt Thrustmaster zostanie poddany czynnościom mającym na celu przywrócenie go do stanu
użytkowego, dowolny okres co najmniej siedmiu (7) dni, podczas których produkt nie jest
użytkowany, zostanie dodany do pozostałego okresu gwarancji (okres ten liczy się od dnia, w
którym klient poprosi o interwencję, lub od dnia, w którym dany produkt zostanie udostępniony
celem przywrócenia do stanu użytkowego, jeśli data udostępnienia celem przywrócenia do stanu
użytkowego następuje po dacie prośby o interwencję). Jeśli zezwala na to obowiązujące prawo,
całkowita odpowiedzialność firmy Guillemot i jej podmiotów zależnych (łącznie z odpowiedzialnością
za szkody wtórne) ogranicza się do przywrócenia do stanu użytkowego lub wymiany produktu
Thrustmaster. Jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, firma Guillemot wyłącza wszelkie gwarancje
pokupności i przydatności do określonego celu.
Niniejsza gwarancja nie obowiązuje: (1) w przypadku, gdy produkt został zmodyfikowany, otwarty,
zmieniony albo uszkodzony na skutek nieodpowiedniego lub nadmiernego użytkowania,
niedbałości, wypadku, normalnego zużycia lub z innego powodu niezwiązanego z wadą
materiałową ani produkcyjną (w tym między innymi z powodu połączenia produktu Thrustmaster z
nieodpowiednim elementem, w tym w szczególności z zasilaczem, akumulatorem, ładowarką lub
jakimkolwiek innym elementem niedostarczonym przez firmę Guillemot dla tego produktu); (2) w
przypadku używania produktu w sposób inny niż użytek domowy, w tym do celów zawodowych lub
komercyjnych (na przykład w salonach gier albo do prowadzenia szkoleń lub zawodów); (3) w razie
nieprzestrzegania instrukcji podanych przez dział pomocy technicznej; (4) w odniesieniu do
oprogramowania, jako że oprogramowanie to jest objęte odrębną szczegółową gwarancją; (5) w
odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych (elementów wymienianych w czasie eksploatacji
produktu, na przykład baterii jednorazowych, muszli/nakładek na uszy do zestawów słuchawkowych
lub słuchawek); (6) w odniesieniu do akcesoriów (na przykład kabli, pokrowców, etui, torebek,
pasków na rękę); (7) w przypadku sprzedania produktu na aukcji publicznej.
Niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu.
Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa klienta wynikające z przepisów dotyczących sprzedaży
dóbr konsumenckich w kraju klienta.
16/18

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: