Download  Print this page

Philips 420WN6 Manual Page 74

Lcd monitor/tv.
Hide thumbs

Advertisement

Regulatory Information
Placering/Ventilation
ADVARSEL:
SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI
IRROTTAA PISTORASIASTA.
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
BSMI Notice (Taiwan Only)
file:///D|/My%20Documents/dfu/420WN6/english/420wn6/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (8 of 12)2005-11-07 12:44:36 PM
RETURN TO TOP OF THE PAGE
RETURN TO TOP OF THE PAGE

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips 420WN6

This manual is also suitable for:

420wn6qs

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: