Download Table of Contents Print this page

AEG Voxtel SM420 Quick Start Manual page 104

Advertisement

Table of Contents
aan direct zonlicht, aan hoge vochtigheid of
aan een stoffige omgeving.
11. Gebruik geen vloeistoffen of iets dat nat is
met sterke schoonmaakmiddelen om de tele-
foon schoon te maken.
2.1
Medische inrichtingen
Het gebruik van apparatuur dat radiosignalen uit-
zendt, bijv. mobiele telefoons, kan storing veroor-
zaken bij onvoldoende beschermde medische
apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant
van het apparaat om te bepalen of deze voldoen-
de is afgeschermd tegen externe radiosignalen
of als u vragen heeft. Waar aangekondigt wordt
dat het gebruik van mobiele telefoons verboden
is, moet u daaraan voldoen. Ziekenhuizen en an-
dere zorginstellingen gebruiken soms apparatuur
die gevoelig is voor externe radiosignalen.
2.2
Pacemakers
Fabrikanten van pacemakers adviseren een mini-
male afstand van 15 cm. tussen een mobiele tele-
foon en een pacemaker om het risico van storing
in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeve-
lingen zijn in overeenstemming met onafhankelijk
onderzoek en aanbevelingen van Wireless Tech-
104

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents