Download  Print this page

Oral-B GENIUS 9000 Manual Page 88

Charger type 3757 handle type 3765 travel case type 3760 smart plug type 492-5214.
Hide thumbs
Also See for GENIUS 9000
Manual - 104 pages
Instruction manual - 117 pages
Manual - 21 pages

Advertisement

Återställd till
fabriksinställ-
ningar.
TANDBORSTE
Handtaget
fungerar inte
(vid första
användning).
Handtaget
fungerar inte
med befintlig
SmartGuide.
1. Kort hack-
ande ljud/
blinkade ljus
var 30:e
sekund eller
efter 2
minuter.
2. Handtaget
fungerar inte
med någon
timer.
Handtaget
laddar inte och
blinkar.
Ursprunglig funktionalitet
önskas.
1. Handtaget har inte aktive-
rats.
2. Batterinivån är väldigt låg
– inga lampor lyser.
1. Synkronisering med
befintlig SmartGuide
misslyckades.
2. Radioöverföring är inakti-
verad; displayen för
radioöverföring (7) är
avstängd.
3. SmartGuide är inte kom-
patibel med handtaget.
4. Två handtag har redan
tilldelats SmartGuide.
5. Funktionen har inaktiver-
ats via appen.
1. Professional eller
2-Minute timer aktiverad.
2. Timern har ändrats/inak-
tiverats via appen.
Den omgivande tempera-
turen vid laddning är utanför
giltigt intervall (
0 °C och
60 °C).
Tryck på på-/av-knappen (3) i tio sekun-
der tills alla indikatorlampor dubbelblin-
kar samtidigt.
1. Placera handtaget på en inkopplad
laddare. Det kan ta upp till 10 minuter
innan displayen för laddningsnivå (8)
blinkar.
2. Ladda i åtminstone 30 minuter.
1. Synkronisera (befintligt) handtag
(igen) via SmartGuide-inställningar
i SmartGuides batterifack: Tryck på
«h/min" i 3 sekunder. Aktivera handta-
get du vill synkronisera. Aktivera sedan
det andra handtaget du vill synkroni-
sera. Tryck på «h/min" eller «set" för
att lämna synkroniseringsläget.
2. Aktivera radioöverföringen genom att
trycka samtidigt på på-/av-knappen
(3) och knappen för borstningsläge (4)
i 2 sekunder tills displayen för radio-
överföring (7) aktiveras.
3. Handtaget kan inte användas med
befintlig SmartGuide.
4. Du kan synkronisera max 2 handtag.
Ändra handtag via SmartGuide-inställ-
ningarna (se 1).
5. Vid användning av särskilda appfunk-
tioner kan överföringen till SmartGuide
inaktiveras. Du kan även (in)aktivera
SmartGuide-kommunikation via
appen.
1. Ställ in timern på 2-Minute (hackande
ljud/blinkande ljus efter 2 min) eller
ställ in timern på Professionell timer
(hackande ljud/blinkade ljus var 30:e
sekund). Följ stegen under Timer-
inställningar.
2. Använd appen för att ändra timerin-
ställningarna eller utföra en fabrikså-
terställning (se felsökning för appen).
Rekommenderad omgivande temperatur
vid laddning är 5 °C till 35 °C.
89

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Oral-B GENIUS 9000

   Related Manuals for Oral-B GENIUS 9000

This manual is also suitable for:

Genius 8000

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: